2021-2022 жылдық есебі

Image

 

 

 

 1. Сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясат.

 

1.2.1 «Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасы өз қызметін сапа саясатына сәйкес жүзеге асырады, оның ресми мәртебесі бар және www.ukgu.kz веб-сайтында және www.portal .ukgu.kzпорталында білім беру үдерісінің барлық қатысушылары мен сыртқы мүдделі тараптар үшін қолжетімді.

  М.Әуезов атындағы ОҚУ білім беру қызметінің сапасын арттыру мақсатында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім сапасын қамтамасыз ету бойынша стандарттар мен нұсқауларға негізделген ішкі сапаны қамтамасыз ету жүйесі құрылды. Оқу қызметінің тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру үшін сапаны қамтамасыз етудің ішкі саясаты әзірленді. Бұл саясат университеттің жоғары алқалы органы – Ғылыми кеңестің шешімімен қаралады және бекітіледі. Саясат www.ukgu.kz сайтында орналастырылған. және барлық мүдделі тараптар үшін қолжетімді.

Сапа саясатын қабылдау және бекіту ішкі сапаны бақылау жүйесі бойынша нұсқаулыққа және «Ішкі нормативтік құжаттар» СҚҰ КЖ құжаттама мен жазбаларды басқару тәртібіне сәйкес жүзеге асырылады. Сапа саясаты М.Әуезов атындағы ОҚУ Ғылыми кеңесінде талқыланып, бекітіліп, ректордың қолы қойылып, университеттің www.ukgu.kz сайтында орналастырылған.

1.2.2 Білім беру үдерісінің ішкі сапасын қамтамасыз ету жүйесін ұйымдастыру үшін М.Әуезов атындағы ОҚУ сапаны ішкі қамтамасыз ету саясатын әзірледі.

Сапа мәдениетін дамыту және қолдау үшін университеттің барлық деңгейлерінде сапа саясаты жүзеге асырылады.

 1. Ректор университетке жалпы басшылықты жүзеге асырады, білім беру бағдарламаларының толық көлемде орындалуын қамтамасыз етеді және заңнамалық және нормативтік талаптардың сақталуына жауапты болады.
 2. Ғылыми кеңес университеттің алқалы басқару органы болып табылады және оның даму тұжырымдамасын айқындайды және қызметтің барлық түрлерін ұйымдастырудың барлық мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды, оның ішінде университеттің даму стратегиясын айқындайды, құрылымын бекітеді, білім беру мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды,ғылыми және өндірістік қызмет (оқулықтар, монографиялар, әдістемелік әзірлемелер,ғылыми,ғылыми-теориялық және ғылыми-тәжірибелік конференциялардың, диссертациялардың немесе жобалардың тақырыптары, ғылыми жетекшілік, магистранттардың ғылыми-зерттеу есептері, проректорларға, декандарға және басқа да басшыларға кандидаттарды бекіту кафедралардың, ректордың, проректорлардың және кафедра жетекшілерінің жоспарлары мен есептерін бекіту, студенттер арасынан білім гранттарын тағайындауға үміткерлерді бекіту және т.б.).
 3. Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор оқу-ұйымдастыру, оқу-әдістемелік және тәрбие процестерін жоспарлауды, ұйымдастыруды және бақылауды, университеттің білім беру қызметінің тұжырымдамалық негіздері мен стратегиясын әзірлеуді қамтамасыз етеді, оның ішінде:оқу, ұйымдастыру, оқу-әдістемелік және ғылыми жұмыс бөлігінде әкімшілік пен Ғылыми кеңестің бұйрықтары мен өкімдерін орындау;оқу-әдістемелік жұмыстың, оқу үрдісінің сапалы ұйымдастырылуы мен орындалуын бақылау;есеп беретін құрылымдық бөлімшелердің қызметін және іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру;ПОҚ кестесін, оқу жүктемесін бекіту.
 4. Ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор ғылыми-зерттеу үдерістерін ұйымдастырудың, ғылыми жарияланымдарды шығарудың, халықаралық ынтымақтастықты дамытудың сапа деңгейін ұйымдастырады және бақылайды.
 5. Оқу-әдістемелік кеңес білім беру бағдарламаларын жазу және жобалау, білім беру бағдарламалары мен жұмыс оқу жоспарларын, мамандық бойынша элективті курстарды сараптау бойынша ұсынымдар әзірлеуде оқу процесін әдістемелік қамтамасыз етеді; заманауи білім беру әдістері мен технологияларын меңгеру; кафедралардың оқу-әдістемелік бюроларының жұмысын жетілдіру, Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының әдістемелік құрылымдары мен ОМО арасында байланыс орнату арқылы университет кафедраларының оқу-әдістемелік қызметі жүйесін дамыту.

6 Тіркеуші кеңсесі білім алушылардың аралық және қорытынды аттестаттау нәтижелерін үнемі бақылайды, бағалау кестесіне сәйкес үлгеріміне талдау жасайды.

 1. Сапа менеджменті жүйесі (СМЖ) мыналарды қамтиды: үдерістерді дамыту және жетілдіру бойынша жұмыстарды жоспарлау,жоспарлауды бақылау үдерістерді құжаттандыруды қамтамасыз ету,құжаттаманы талқылауды және бекітуді, мониторингті ұйымдастыру,оларды оңтайландыру мақсатында ішкі сапаны бақылау жүйесінің үдерістерін бақылау және өлшеу,ұйымдық құжаттаманы әзірлеуді бақылау,қолданыстағы құжаттаманы жетілдіру мүмкіндіктерін талдау, келісу және енгізу;басқарушылық шолу үшін СМЖ үдерістерін жақсарту бойынша есептер мен ұсыныстарды дайындауымен шұғылданады.
 2. Мансап орталығының қызметі түлектерге еңбек нарығының талаптарына сәйкес кәсіптік деңгейін көтеруге және кәсіби сапаларын арттыруға, жұмысқа орналасуға және әлеуметтік әріптестік аясын кеңейтуге жәрдемдесу болып табылады. Сонымен қатар, Мансап орталығы студенттерге тағылымдамадан өту және жұмысқа орналасу мәселелері бойынша кеңестік қолдау көрсетеді, сонымен қатар түлектердің жұмысқа орналасу көрсеткіштерін бақылайды, Түлектер қауымдастығын жаңартады.
 3. Факультет деканы оқу-тәрбие, оқу, әдістемелік, жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау және жетілдіру бойынша факультеттің, деканаттың және оның құрылымдық бөлімшелерінің (кафедралар, мамандандырылған кабинеттер, зертханалар, оқу орталықтары және т.б.) тікелей басшысы болып табылады. ғылыми-зерттеу, ғылыми-әдістемелік және оқу үдерістері, кәсіптік бағдар беру жұмыстары, факультеттің профессорлық-оқытушылық құрамының біліктілігін арттыру және оқыту.
 4. Кафедра меңгерушісі білім берудің барлық нысандары бойынша кафедраның оқу, оқу-әдістемелік, ұйымдастыру-әдістемелік, ғылыми-зерттеу және оқудан тыс (оның ішінде оқу-тәрбие) жұмысын жоспарлауды, ұйымдастыруды және бақылауды жүзеге асырады.
 5. Педагогикалық ұжым педагогикалық қызметтің, оқу-әдістемелік кешеннің сапасына, оқу процесінің тиісті білім беру бағдарламаларының мақсаттары мен оқу нәтижелеріне сәйкестігіне жауапты болады.
 6. Қабылдау комиссиясы кәсіптік бағдар беруді жүзеге асырады, құжаттардың қабылдануын және талапкерлерді ОҚУ қабылдау шарттарын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді. Қабылдау комиссиясы ашықтық пен университетке қабылдау ережелерінің сақталуына жауап береді.
 7. АТ-технологиялар және коммуникациялар бөлімі оқу үдерісін ұйымдастыру және қамтамасыз ету, сондай-ақ оқу үдерісіне жаңа ақпараттық технологияларды енгізу үшін ақпараттық жүйелердің үздіксіз жұмыс істеуі үшін жағдайларды қамтамасыз етеді.
 8. Кітапхана оқу үдерісін оқу, әдістемелік және ғылыми әдебиеттермен қамтамасыз етуге жауапты.
 9. Білім алушыларды университетті басқаруға тарту (студенттерді білім сапасын және жастар саясатын қамтамасыз ету).

Білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету саласындағы саясат білім алушылардан, ПОҚ және басқа да мүдделі тараптардан, соның ішінде жұмыс берушілерден кері байланыс алу жолымен, сондай-ақ білім алушылардың оқу жетістіктерін талдау арқылы жүйелі түрде (жыл сайын) жарамдылығы қаралады және қажет болған жағдайда қайта қаралады.

1.2.3.Білім беру үдерісінің сапасын қамтамасыз ету саясатында оқытудың, ғылыми зерттеулер мен мамандарды даярлаудың өзара байланысы ғылыми үйірмелердің қызметі, ғылыми-зерттеу сипатындағы қорытынды жұмыстарды орындау арқылы қамтамасыз етіледі, олардың нәтижелері ұсынылған. ғылыми-тәжірибелік конференциялар, әртүрлі деңгейдегі жобалар байқаулары.

Оқыту, ғылыми-зерттеу және оқудың өзара әрекеттестігі М.Әуезов атындағы ОҚУ қызметінің негізгі қағидаларының бірі болып табылады және білім беру үдерісінің сапасын қамтамасыз ету саласындағы Саясатта көрсетілген. Ғылым мен оқытудың өзара байланысы университет оқытушыларының ғылыми зерттеулер жүргізуі арқылы жүзеге асады, оның нәтижелері ғылыми басылымдар болып табылады және оқу-өндірістік процестерге енгізу болып табылады. Білім алушылар ғылыми-зерттеу жұмыстарына тартылады. Білім алушылардың жазба жұмыстарының тақырыптары өзектілігін ескере отырып анықталады және ғылымның, техниканың, білімнің, мемлекеттік бағдарламалардың басым бағыттарына сәйкес келеді.

Айта кету керек, университет жыл сайын халықаралық студенттердің ғылыми-тәжірибелік конференцияларын ұйымдастырады. Конференция аясында білім беру бағдарламалары бағытында факультеттерде жұмыс ұйымдастырылып, білім алушылар белсенді қатысуда.

1.2.4 М.Әуезов атындағы ОҚУ-де мәтіннің бірегейлігін тексеру үшін «АНТИПЛАГИАТ» бағдарламалық құралын пайдалана отырып, жазба жұмыстарының барлық түрін жазу кезінде білім алушылардың дайындық сапасын арттыру және плагиаттың алдын алу шаралары жүргізіледі.

Барлық жазбаша жұмыстар, мысалы, тезистер немесе жобалар және т.б. заңсыз қарыз алуды анықтау үшін міндетті түрде тексерілуге ​​жатады.Тексеру екі рет жүргізіледі. Тестілеуден өтпеген жұмыстардың авторлары белгіленген мерзімде жұмыстарын пысықтауға және қайта тапсыруға құқылы. Үшінші рет, түсіндірме жетекшісімен, бірақ оқу ісі жөніндегі проректордың рұқсатымен тексеруге рұқсат етіледі. Алдын ала қорғау үшін құжаттарға Антиплагиат жүйесінің көмегімен тексеру туралы есеп қоса беріледі.

М.Әуезов атындағы ОҚУ-де Академиялық адалдық саясатына сәйкес академиялық адалдықты сақтау, барлық деңгейде академиялық алаяқтықтан сақтандыру шаралары қабылданады. Академиялық адалдық ережелері әзірленді (ОҚУ Ғылыми кеңесі 2018 жылғы 30 қазандағы № 3 хаттамамен бекітілген) – бұл білім беру бағдарламаларын әзірлеу кезінде мінез-құлық стандарттарын белгілейтін құндылықтар мен қағидаттардың жиынтығы. және оқу іс-әрекетін жүзеге асыру, оның ішінде жазбаша жұмыстарды орындау кезінде (бақылау жұмыстары, дипломдық жұмыстар), оқу үдерісіне қатысушылар арасындағы қарым-қатынаста өз ұстанымын білдіру.

Академиялық адалдық саясаты www.ukgu.kz ресми сайтында орналастырылған. М.Әуезов атындағы ОҚУ білім беру порталында (www.portal.ukgu.kz) ашық қолжетімділікте.

ОҚУ-де студенттер, қызметкерлер және университет әкімшілігі арасында шынайы демократиялық қарым-қатынас жүйесін қалыптастыру мақсатында профессорлық-оқытушылық құрамы, қызметкерлер және студенттер қауымы «Корпоративтік этика кодексі – ішкі тәртіп ережелерін» қабылдап, оны мүлтіксіз орындауға міндеттенеді.

Университеттің Корпоративтік этика кодексі лауазымына қарамастан университеттің әрбір қызметкері үшін міндетті мінез-құлық үлгісін белгілейді. Педагогикалық ұжымның мінез-құлық үлгісі өзінің органикалық бөлігі ретінде өзінің саяси, құқықтық, адамгершілік және эстетикалық мәдениеті мен оқу-тәрбие процесін жүзеге асырудағы корпоративтік принципке ие. Сонымен бірге оқу процесінде жоғары оқу орны қызметкерінің жеке және кәсіби және іскерлік қасиеттерін қамтитын кәсіби мәдениет қалыптасады.

Университет барлық оқытушылар, білім алушыларынан және қызметкерлерден адалдық қағидатының негізі ретінде академиялық адалдық саясатын қолдауды талап етеді. Оқытушылар құрамы мен әкімшілік шарттар деректерге қайшы келмеуі үшін жауапты. Академиялық адалдықтың сақталуын бақылау оқу үдерісінің барлық қатысушыларына жүктеледі.

 Барлық оқу ғимараттары мен жатақханаларда шағымдар мен ұсыныстарға арналған жәшіктер орнатылды, университет сайтында ректордың www.ukgu.kz блогы ашылды, оған кез келген студент, оқытушы, университет қызметкері кіре алады.

1.2.5 М.Әуезов атындағы ОҚҰ-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясаттың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Университетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар заман талабына сай.Құқық бұзушылықтың алдын алу және сыбайлас жемқорлықпен күресу мақсатында университетте мынадай іс-шаралар жүргізілуде: студенттердің білімін бағалауда ашықтыққа қол жеткізілді: ағымдағы үлгерімді рейтингтік бақылау жүйесі. енгізілді, студент кез келген уақытта  ЖОО АЖ арқылы оқу жетістіктерін көру мүмкіндігіне ие. Ата-аналар балаларының үлгерімін бақылай алады.Әр сессиядан кейін келесі семестрдің басында университеттің АЖ жүйесінде «Оқытушы студенттер көзімен» атты студенттік сауалнама жүргізіледі. Сауалнама студенттерге пәнді оқыту сапасы туралы өз пікірін білдіруге мүмкіндік беретін сұрақтарды қамтиды.

Студенттер мен ректор арасында тығыз байланыс орнаған. Барлық студенттік жатақханаларда, сондай-ақ ОҚУ-дың барлық оқу ғимараттарында «Сенім поштасы» пошта жәшіктері мен студенттерге арналған сенім телефондары туралы хабарландырулар орналастырылған.

www.ukgu.kz. сайтында ректордың жеке блогы бар, онда студенттер өздерін қызықтырған сұрақтарын қоя алады, сонымен қатар сұрақтарына дер кезінде жауап ала алады. Студенттердің анонимді сауалнама нәтижесінде және университет басшылығымен кездесулер кезінде түскен шағымдары мен талаптары міндетті түрде тіркеледі және университеттің әртүрлі деңгейлерінде ақпарат талданады (эдвайзерлер – кафедра – деканат – проректор – ректор), содан кейін тиісті шешімдер қабылданады.

1.2.6. Университет білім беру үдерісіне қатысты ішкі нормативтік құжаттарды қарау және жаңарту тәртібін белгіледі. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің НҚА, Үкімет қаулылары мен басқа да заңнамалық актілеріне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар негізінде университеттің білім беру қызметіне қойылатын негізгі талаптар қайта қаралып, қайта бекітілуде. Білім беру бағдарламаларын өзгертуге мыналар: жалпыға міндетті пәндердің жаңа үлгілік білім беру бағдарламаларын бекіту, жаңа кәсіптік стандарттарды енгізу, бітіруші кафедралармен бірлескен іс-шаралардың нәтижелері бойынша жұмыс берушілердің білім беру бағдарламаларына жаңа пәндерді енгізу туралы ұсыныстары, нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізу. білім беру бағдарламаларын әзірлеуге қойылатын талаптарнегіз болып табылады.

Білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау келесі нысандарда жүзеге асырылады: білім беру бағдарламаларын іске асыруға қатысатын педагогикалық ұжымның педагогикалық қызметін студенттердің бағалауы, білім беру бағдарламаларының сапасына жыл сайынғы түлектердің сауалнамасы, жұмыс берушілер түлектерді даярлау сапасы, түлектердің жұмысқа орналасу және мансаптық өсу нәтижелерін талдау, профессорлық-оқытушылық құрамның ашық сабақтарын және өзара сапарларын ұйымдастыру.

Студенттердің оқу үлгерімінің нәтижелерін бағалау аралық бақылаудан, аралық және қорытынды аттестациядан кейінгі білім алушылардың үлгерімін талдау арқылы жүзеге асырылады.

1.2.7 Халықты, оның ішінде студенттерді, талапкерлерді, түлектерді, профессорлық-оқытушылық құрамды, ӘБП ақпараттандыру университеттің www.ukgu.kz веб-сайтында ақпаратты орналастыру, онда мазмұны соңғы өзгерістермен уақытылы толтырылады. барлық қажетті ақпаратпен университет өмірінде. Сайтта толық, сенімді, түсінікті, түсінікті және көпшілікке қолжетімді ақпарат бар, олар келесі бөлімдер түрінде ұсынылған: «Мамандық тарихы», «Кафедра», «Ғылыми жұмыс», «Эдвайзерлер», « Жұмыс берушілер», «Студенттік ғылыми үйірме», «Хабарландырулар», «Халықаралық ынтымақтастық», «Академиялық ұтқырлық», «Талапкер»арқылы жүзеге асырылады.

 

 


 

 1. Бағдарламаларды әзірлеу және бекіту, ақпаратты басқару

 

2.1.16В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»білім беру бағдарламаларының мақсаттары университеттің миссиясына, стратегиялық жоспарына және міндеттеріне сәйкес келеді.

2.1.26В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламаларының мақсаттары және оқу нәтижелері Ұлттық біліктілік шеңберіне, өңірдің еңбек нарығының басымдықтары мен қажеттіліктеріне сәйкес әзірленген, нақты тұжырымдалған. және барлық мүдделі тараптар үшін қолжетімді.

 2.1.36В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламалары білім алушыларға академиялық біліммен қатар қажетті дағдылар мен дағдыларды да беретін тиісті саланың немесе қызмет саласының академиялық және кәсіби стандарттарының талаптарын көрсетеді.

2.2.1 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»  білім беру бағдарламаларын әзірлеу және орындау ережелері білім беру бағдарламасының мақсатын, білім беру бағдарламасының паспортын, құзыреттерді, оқу нәтижелерін, құрылымын және білім беру бағдарламасының мазмұны, модульдер және олардың құрамдас бөліктері, курстар мен семестрлер бойынша модульдерді/пәндерді оқу және тағылымдамалардың реттілігі, олардың көлемдері, оқу сабақтарының түрлері және олардың көлемдері, сондай-ақ бағалау критерийлері. Білім беру бағдарламаларын жетекші оқытушылар, жұмыс берушілердің өкілдері және студенттер кіретін академиялық комитеттер әзірлейді.

«Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасы 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламаларын Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім беру стандарты, кәсіптік стандарттар, даму стратегиясының талаптары негізінде әзірлеуді қамтамасыз етеді. Университеттің бағдарламаларын әзірлеу кезінде университет мыналарды: университеттің даму стратегиясының білім беру бағдарламаларының мақсаттарына сәйкестігін; нақты анықталған күтілетін оқыту нәтижелерінің болуын; білім беру бағдарламаларын әзірлеуге студенттер мен басқа да мүдделі тараптардың қатысуын; сыртқы сараптама және анықтамалық-ақпараттық ресурстардың болуы;бағдарламаны меңгеру процесінде студенттің тұрақты кедергісіз ілгерілеуі; білім алушылардың күтілетін жүктемесін анықтау;өндірістік тәжірибе мен тәжірибеден өтуге мүмкіндіктерді қамтамасыз ету;бағдарламаны бекіту үдерісін қамтамасыз етеді.

«Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасы 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясы және продюсерлеу» , 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»  білім беру бағдарламалары бойынша қызметті мемлекеттік лицензияға қосымшаға сәйкес 5В090600 – мамандығының лицензиясы «Мәдени-тынығу жұмыстары» (№ 12019073, 14.11.2012 ж., ҚР БҒМ ҚКСОН 14.11.2012 ж. № 1509 бұйрығы, 19.06.2015 ж. қосымша) негізінде жүзеге асырады.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»  білім беру бағдарламалары Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының, білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының ережелері, бекітілген. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен 2011 жылғы 20 сәуірдегі Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары, Ұйымдар қызметінің үлгілік қағидаларынегізінде әзірленген.

«Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасында 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»  білім беру бағдарламаларын әзірлеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, соның ішінде Заңының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі No 319-ІІІ бұйрығымен бекітілген (11.07.2017 ж. өзгертулер мен толықтырулармен), Білім берудің кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 20.04.2011 жылғы No 152 (28.01.2016 ж. №90 өзгертулер мен толықтырулармен), Қазақстан Республикасы Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. 2018 жылғы 31 қазандағы №604 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 бұйрығымен бекітілген Білім алушылардың үлгерімінің ағымдағы мониторингін, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидалары (өзгертумен) және 2017 жылғы 30 қаңтардағы №36 толықтырулар), Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі ұйымдарда аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 04.05.2020 ж. №179 бұйрығымен бекітілген) COVID-19 коронавирустық инфекциясының пандемиясы кезеңінде білім беру, сондай-ақ Білім және ғылым министрлігінің басқа да нормативтік құжаттары мен Қазақстан Республикасының ғылымы ұлттық біліктілік шеңберіне және кәсіби стандарттарға сәйкес келеді, Дублин дескрипторлары мен Еуропалық біліктілік шеңберіне, М.Әуезов атындағы ОҚУ университетін дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған стратегиялық жоспарына және университеттің миссиясына сай іске асырылады.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламаларының мақсаттары мен оқу нәтижелері Қазақстан Республикасының Ұлттық біліктілік шеңберінің 6-деңгейіне; Дублин Дескрипторының 6 шеберлік деңгейі; Еуропалық жоғары білім кеңістігіне арналған біліктілік шеңберінің 1 циклі; Өмір бойы білім алудың Еуропалық біліктілік шеңберінің 6-деңгейісәйкес әзірленген.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»білім беру бағдарламасының мақсаты - Мәдениет мекемелері үшін продюсерлеу және театр қойылымдарының технологиясы саласындағы жоғары біліктендірілген креативті мамандарды даярлау.

6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламасының мақсаты – Мәдени тынығу мекемелері үшін мәдени-тынығу қызметі мен эстрадалық ән салу саласында жоғары білікті, шығармашыл мамандарды даярлау. 

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламаларын құрудың мазмұны мен логикасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік талаптары мен университеттің ішкі тәртіп ережелеріне байланысты. Қолданыстағы ережелерге сәйкес білім беру бағдарламасын қалыптастыру міндетті курстардың тұжырымдамасын сипаттайтын, бітірушілердің кәсіби құзыреттері мен біліктілік сипаттамаларын анықтайтын Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттың (ҚР 5.04.019-2011) негізінде жүзеге асырылады.Сонымен қатар, стандарт кредиттер санын көрсете отырып, міндетті пәндер тізбесін қамтитын типтік жоспарды қамтиды, негізгі және жалпы білім беру циклдерінің арақатынасын реттейді, элективті курс компонентінің көлемін анықтайды. Типтік жоспар мен типтік бағдарламалар негізінде жұмыс оқу жоспарын, оқу-әдістемелік кешендерді, әдістемелік ұсыныстарды қамтитын барлық оқу құжаттары әзірленеді.

«Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасында 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»білім беру бағдарламалары жұмыс оқу жоспарлары Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім беру стандартына, үлгілік оқу жоспарына сәйкес оқу тілінде әзірленген. және элективті пәндер каталогы. Кафедра оқу ісі департаментінің әдістемелік жұмыс бөлімімен және зертханалық құралдармен бірлесіп құрылады. Элективті пәндер каталогында көрсетілген курста оқылатын әрбір элективті пәннің сипаттамасы, коды және кредиттер саны берілген. Пәндердің сипаттамасында пререквизиттер, постреквизиттер, оқу мақсаты, қысқаша мазмұны, күтілетін нәтижелер беріледі.

М.Әуезов атындағы ОҚУ «Мәдениет және спорт» факультетінің «Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасында 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»  білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды даярлау қазақ және орыс тілдерінде жалпы, орта кәсіптік және жоғары білім негізінде күндізгі, кешкі және сырттай оқу нысандарында күндізгі оқу нысанында жүргізіледі. Оқу мерзімі – 4 жыл, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру – 2 жыл.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»білім беру бағдарламасы бойынша мамандарды даярлаудың негізділігі - өндірістік-басқарушылық: мекемелерге, мәдениет және өнер саласындағы шығармашылық ұжымдар мен бірлестіктерге, меншік формасы мен барлық түрдегі орталықтар мен шығармашылық студияларына көркемдік жетекшілік;

- ұйымдастырушылық-шығармашылық: шығармашылық ұйымдарға жетекшілік, үйірме (секция, студия немесе басқа да іс-шаралар) жұмысын ұйымдастыру және республикалық және халықаралық байқауларды, фестивальдарды, симпозиумдар мен шеберлік кластарын өткізу; театр ұжымдарымен, үйірмелермен, студиялармен жұмыс жасаудың тәжірибелік дағдылары мен әдістемесін игеру; концерттерді, спектакльдерді әзірлеу және ұйымдастыру;

- жобалық-технологиялық: адамдардың өздерін шығармашыл сипатта көрсетуіне жағдай жасау, мәдениеттің әралуан салаларындағы шығармашыл жобаларға продюсеплік ету және даярлау, осы жобаларды ақпараттық және жарнамалық қамсыздандыру;

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламалары студенттердің, жұмыс берушілер мен бітірушілердің пікірлерін ескере отырып әзірленген. 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламалары, «Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасы білім беру бағдарламаларын әзірлеу және енгізу кезінде жұмыс берушілер мен студенттердің қажеттіліктеріне назар аударады және өзгерістерді үздіксіз бақылауға мүмкіндік беретін, еңбек нарығындағы және негізгі тұтынушылардың білім сапасына қойылатын талаптарытетіктерді ескереді. Сонымен қатар, мамандықтың оқу жоспары және жеке оқу жоспарлары сабақтастыққа негізделген пәндерді оқудың реттілігін, студенттің оқу жұмысының біркелкілігі тұрғысынан пәндерді семестрлер бойынша ұтымды бөлуді қамтамасыз етеді. 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»білім беру бағдарламасы студенттер мен жұмыс берушілердің талаптарын ескере отырып құрылған қажетті пәндер мен тәжірибелерді, сондай-ақ жаңа пәндерді: «Сахна  қозғалысы және ритмика»,  «Актер шеберлігі»,  «Сахна тілі», «Грим»  қамтиды.

6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатысатын жұмыс берушілер: «Шымкент қаласы Оқушылар сарайы» директоры Мұстафаев Б.Н., Шымкент қалалық  Ш.Қалдаяков атындағы филормониясы директоры Бейсекожаев Н.С.Сонымен қатар жаңа пәндер: «Ән айтудағы орфоэпия». 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»білім беру бағдарламасы студенттер мен жұмыс берушілердің талаптарын ескере отырып белгіленген қажетті пәндер мен тәжірибелерді, сонымен қатар жаңа пәндер: «Продюсерлік жобаларды ұйымдастыру және іске асыру», «Қуыршақ жүргізу негіздері», «Қол пластикасы»қамтиды.Жұмыс берушілер:«Шымкент қалалық Ж. Шанин атындағы академиялық қазақ драма театры» директоры:Қарғабаев Қ.Ж., «Шымкент қалалық әзіл сықақ–сатира театры»директоры:Әмиркулов Б.,«Шымкент қалалық қуыршақжәнежасөпірімдертеатры»директоры:Алтаев С., «Оңтүстік Цирк»директоры:Адилханов Н.,«Әдет-ғұрып және салт-дәстүр орталығы» директоры:Спанов Н.

2.2.3. «Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасында Ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкес оқу нәтижелерін/құзыреттерді көрсететін және Дублин дескрипторларына, ECTS ескере отырып, білім деңгейіне байланысты Еуропалық біліктілік шеңберіне сәйкес келеді, 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» оқу бағдарламалары әзірленді.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламалары мамандарды даярлаудың құзыреттілік моделі контекстінде әзірленген және құзыреттер түрінде көрсетілген оқу нәтижесіне бағытталған.Білім беру бағдарламалары модульдік қағидалары бойынша құрылады.Білім беру бағдарламасының әрбір модулі белгілі бір оқу нәтижесіне, яғни құзыреттілікке қол жеткізуге бағытталған.Оқыту нәтижелері жалпы бағдарлама бойынша, әрбір модуль және жеке пән бойынша тұжырымдалған.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламалары циклдерге топтастырылған кредиттер мен академиялық сағаттармен оқу пәндерінің толық тізбесін қамтиды: жалпы білім беретін пәндер, негізгі және бейіндік пәндер; оның ішінде мамандық бойынша жалпы міндетті және мамндық бойынша міндетті, және білім алушыларды дамытуға қажетті таңдау компоненттері бойынша топталған.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламалары осы саладағы білім беру қызметіндегі заманауи отандық және әлемдік тәжірибені, авторлық және ұжымдық ғылыми жетістіктерді және мамандық саласындағы оқу-әдістемелік әзірлемелерді жалпылауды, жұмыс берушілердің талаптары мен еңбек нарығының талаптары ескере отырып әзірленген.6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламалары әлеуметтік, этикалық, ұйымдастырушылық және басқарушылық құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған пәндерді қамтиды.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламаларының барлық оқу пәндері өзара тығыз байланысты. Білім беру бағдарламаларын қалыптастыру кезінде оқыту мазмұны әмбебап және кәсіптік құзыреттердің белгілі бір тобын құрайтын логикалық аяқталған модульдерге құрылымдалады. Оларда пәнаралық байланыс анық байқалады, пререквизиттер мен постреквизиттер дамуы, сонымен қатар білім беру бағдарламаларының ерекшеліктері ескерілген.Модульдер мынадай қағидаты бойынша құрылуы мүмкін: сабақтас мазмұндағы оқу пәндерінің жиынтығы,логикалық және әдістемелік байланысы негізінде оқу цикліне біріктірілген оқу пәндерінің жиынтығы;бір академиялық кезеңде қатар, қатар оқиды,белгілі бір құзыретті (немесе сабақтас құзыреттер тобын) қалыптастыратын ішкі логикасы бар оқу жұмысының барлық түрлерінің жиынтығын қамтиды.

Әрбір модуль көлемі 2-10 ECTS кредиті бар кемінде екі теориялық оқу пәнінен тұрады. Модульге кіретін пәндерді бір-біріне параллель, тізбектей, аралас тәртіппен оқуға болады. Кәсіби тәжірибенің барлық түрлері оларды өтудің алғышарттары болып табылатын пәндер бойынша модульдерге бөлінеді. Білім беру бағдарламасы Дублин дескрипторларына сәйкес модульдер шеңберіндегі оқыту нәтижелерін көрсетеді. Болашақ маманға қажетті құзіреттіліктер әр пәннің аясында белгіленген. Білім беру бағдарламаларындағы модульдердің/пәндердің құрылымы мен мазмұны мақсаттарға: академиялық және кәсіби қол жеткізуді және дамыған оқыту нәтижелерін қолдайды. Білім беру бағдарламасы теориялық оқытудың, практиканың және қорытынды аттестацияның 240 кредитін қамтиды. Түлектердің құзыреттілік моделі еңбек нарығының талаптарын ескере отырып әзірленген.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясы және продюсерлеу»білім беру бағдарламасын табысты меңгергеннен кейін бітірушілер келесі оқу нәтижелерін көрсетуі қажет:

ОН1 Кәсіби ортада еркін қатысымға түсу және социумда қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қатынас жасау.

        ОН2Кәсіби қызметіндегі психологиялық-педагогикалық, мәдениеттанушылық, қоғамдық, әлеуметтік-экономикалық білімдерін әйгілеу, мәліметтерді социологиялық өңдеу, теоретикалық және сараптамалық зерттеу әдістерін, нормативті құжаттар мен социологиялық талдау элементтерін таныту.

            ОН3 Ақпараттық және есептеу сауаттылығы, ақпаратты жалпылау, талдау және қабылдау, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдау қабілеттерін меңгеру.

ОН4 Барлық әлеуметтік топтардың  қажеттіліктерін зерттеу және қанағаттандыру арқылы адамдардың рухани мәдениетін қалыптастыру мен дамытуда жалпы және пәндік білім мен дағдыларды көрсету..

            ОН5 Халықтың әлеуметтік және шығармашылық әлеуетін дамыту, ұлттық мәдениетін дамыту мақсатында көркемөнерпаздар бірлестіктерін, театр студиялары мен үйірмелерін, сондай-ақ бұқаралық өнер іс-шараларын ұйымдастыру.

            ОН6 Басқарушылық шараларды тиімді қолдану және әлеуметтік-мәдени қызмет саласындағы менеджмент және маркетинг технологияларын іске асыруға даяр болу.

            ОН7 Шығармашылық үдерісті ақпараттық және әдістемелік қамсыздандыруды белсенді ұйымдастыру, әлеуметтік-мәдени сала мекемелеріндегі қойылымдарды безендіру технологияларын пайдалану.

            ОН8 Бекітілген ғылыми-зерттеу бағдарламасына сай, жекелеген бөлімдер (кезеңдер, тапсырмалар) бойынша мәдени-тынығу жұмыстарын ғылыми тұрғыда зерттеуге қатысуға дайын болу;

            ОН9 Өзінің кәсіби және продюсерлік қызметінде танымдық-шығармашылық, рекреациялық-көңіл көтеретін (шоу), халықты мерекелік тынықтыру шараларын нәтижелі ұйымдастырудың жаңашыл технологиялары мен сахналық шеберлік дағдыларын белсенді пайдалану;

ОН10 Театр ұжымына жетекшілік жасау, сахна тілін, сахна қозғалысы мен ырғағын, режиссер шеберлігі мен қойылым техникасын игеру.

            ОН11 Шешендік, кәсіпкерлік және продюсерлік дағдыларды, тұлғаның ішкі және сыртқы бетбейнесін қалыптастыру дағдыларын пайдалану.

  ОН12 Жеке түрдежәне команды мүшесі ретінде тиімді жұмыс жасау, өз көзқарасын дұрыс сипатта дәлелдеу, өз іс-әрекетін дәйектеу, мәдениет мекемелеріндегі тәрбие жұмыстарының әралуан әдістерін пайдалану

6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»білім беру бағдарламасын табысты меңгергеннен кейін бітірушілер келесі оқу нәтижелерін көрсетуі қажет:

ОН1Кәсіби ортада еркін қатысымға түсу және социумда қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қатынас жасау.

ОН2 Әртүрлі тарихи кезеңдерде мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық, мемлекеттік-саяси, этноконфессиялық және мәдени дамуына факторлардың әсерін білу және түсіну, нормативтік құжаттарды қолдану, социологиялық талдау элементтерін көрсету.

ОН3 Кәсіби және зерттеу қызметінде АКТ әдістері мен тәсілдерін қолдану, терминологияларын, негізгі ұғымдарын меңгеру.

        ОН4 Денсаулық сақтау технологияларын қолдану, кәсіби қызметте жеке мүмкіндіктер мен ерекшеліктерді ескеру.

ОН5 Мәдени-тынығу қызметі мен эстрадалық өнер саласында басқару шараларын тиімді қолдану және менеджмент және маркетинг технологияларын іске асыруға дайын болу.

ОН6 Қазіргі қазақстан мәдениеті және әлемдік мәдениеттің тарихы мен эстрадалық бағыттары туралы теориялық-музыкалық білім негізінде дамыған музыкалық-бейнелі ойлауын белсенді пайдалану және көрсету. 

        ОН7 Музыкалық әуендерді аранжирлеуді жүзеге асыруға, музыкалық материалды өңдеудің түрлі тәсілдерін қолдануға, музыкалық-фондық элементтерді іріктеуді және құруды жүзеге асыруға, арнайы электронды техниканың көмегімен дыбыстық материяны түрлендіруді орындауға дайын болу.

       ОН8 Мәдени тынығу саласындағы кәсіби ән салу қызметінде қолданылатын дұрыс классикалық әншілік тынысын, артикуляциялық, дикциялық, жарқын және мәнерлі сөйлеу мәнерін меңгеру.

ОН9 Өзінің кәсіби және продюсерлік қызметінде халықтың танымдық - шығармашылық, рекреациялық - ойын-сауық /шоу/,мерекелік бос уақытын тиімді ұйымдастырудың жаңа технологияларын және сценарийлік шеберлік дағдыларын белсенді пайдалану.

ОН10 Вокалдық ұжымды басқару, ән салу техникасын және сахналық сөйлеуді, сахналық қозғалысты және ырғақты, эстрада режиссерінің қойылым мен шеберлігін, сондай-ақ эстрадалық-джаз бағытындағы білімдерді меңгеру.

ОН11 Шешендік, кәсіпкерлік және кәсіби дағдыларын ішкі және сыртқы имиджін қалыптастыру дағдыларын пайдалану, жеке және команда мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеу.

ОН12 Музыкалық-орындаушылық шеберлік саласындағы білімді меңгеру, музыкалық аспаптарда ойнауды (орындау мәнерлілігі мен техникасын) меңгеру, аспаптың мүмкіндіктерін сауатты пайдалану, музыкалық шығарманың репертуарын тақырыптық, идеялық, эмоционалдық принциптерімен таңдай білу.

2.2.4. Кафедра бір ЖОО-да игерілген пәндерді басқа ЖОО-ға ауыстыру мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін ECTS кредиттерін пайдалана отырып, кредиттік оқыту технологиясын қолданады; оқушының оның білім траекториясына қатысты ұстанымын анықтау, ең алдымен оның білімін жалғастыру және келесі білім деңгейіне өту мүмкіндігіне байланысты.

Кредиттік жүйесі олардың өзара есептесуін де, жинақталуын да көздейді. Академиялық кредиттердің арқасында студент басқа университеттерде, соның ішінде шетел университеттерінде айтарлықтай ұзақ уақыт оқи алады, сол жерден академиялық кредиттерді әкеле алады, оны базалық университет базалық білімге санауы және оның дипломын беру туралы шешім қабылдағанда пайдалануы керек. Әрине, кредиттержі аудару және жинақтау мүмкіндігі университеттер арасындағы сенімге, олардың оқу жоспарларының салыстырмалылығына, (түзету коэффициенттерін енгізу арқылы) оқу жүктемесінің әртүрлі пропорцияларын есепке алу мүмкіндігіне байланысты.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламалары модульдік оқыту қағидаты бойынша құрылымдалған. Модульдік білім берудің әдістемелік негізі болып модульдік білім беру бағдарламаларын құрудың қағидалары,әдістемесі және тәртібі табылады. Модульдік қағидасы бойынша білім беру бағдарламаларының өзі де, оқу жоспарлары мен оқу пәндері де қалыптасады. Модульдік оқытудың мәні оқыту мазмұны автономды ұйымдастырушылық-әдістемелік модульдерге құрылымдалған, мазмұны мен көлемі дидактикалық мақсаттарға, білім алушылардың бейіндік және деңгейлік саралануына байланысты өзгеруі мүмкін.

Модульдердің комбинациясы білім алушылардың белгілі бір санатын оқытуға (және өздігінен оқуға) және арнайы дидактикалық және кәсіби мақсаттарды жүзеге асыруға қажетті нақты оқу материалын таңдау мен конфигурациялауда қажетті икемділік пен еркіндік дәрежесін қамтамасыз етеді. Оқытудың инновациялық түрлері кең зертханалық база, электронды силлабустармен, бейне-дәрістермен толық қамтамасыз ету, білім алушылардың білімін автоматтандырылған бағалау, заманауи білім беру ресурстары мен әдебиеттерге қолжетімділік, кедергісіз ортамен, инклюзивті білім беру кабинеттері мен оқу құралдарымен қамтамасыз ету арқылы қамтамасыз етіледі. ерекше білім беру қажеттіліктері және қолданбалы оқыту әдістері бар адамдарға арналған.

Университет 2004 жылдан бері қашықтықтан оқытудың заманауи технологияларын енгізуде. «Прометей» қашықтан оқыту жүйесі негізінде SDO.UKGU.KZ білім беру порталы әзірленді. Оқу үдерісін сапалы электронды оқу материалдарымен қамтамасыз ету үшін мамандандырылған интеграцияланған бейнестудия және электронды контентті дамыту орталығы құрылды.

Жүйе корпоративтік желілерде және Интернетте оқыту мен білімді тестілеуге мүмкіндік береді, сонымен қатар оны дәстүрлі білім беру формалары үшін қосымша құрал ретінде пайдалануға болады. Университеттің барлық студенттеріне жүйеге келесі ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік беретін жеке кабинет бөлінген: ағымдағы оқу үлгерімі, пән бойынша оқу материалдары (ПОӘК, силлабус, электронды дәріс конспектісі, аралық бақылауды ұйымдастыру материалдары). бақылау (тест тапсырмалары), қорытынды бақылауды ұйымдастыру бойынша материалдар (емтихан сұрақтары), аудио, бейне материалдар.

Орталықта 1212 электронды оқу басылымы әзірленді, оның ішінде 143 виртуалды зертхана бар. Порталда орналастырылған электронды оқу-әдістемелік кешендер, виртуалды зертханалар, бейнедәрістер мобильді нұсқада да қолжетімді. Порталда тиісті әдістемелік қолдауы және сынақ тестілеу мүмкіндігі бар үміткерлерге арналған бет бар.

Қазіргі уақытта кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы оқу курсының жоғары сапасын қамтамасыз ету мақсатында оқыту нәтижелері мен студенттердің құзыреттіліктерінің сәйкестігін бағалаумен жаппай ашық онлайн курстарды (МООК) әзірлеумен айналысуда. Әзірленген онлайн курстар MOOC.UKGU.KZ арнайы сайтында орналастырылған.

2.2.5. Қолданыстағы ережелерге сәйкес міндетті компонент бойынша 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»  білім беру бағдарламаларының мазмұнына сәйкестігі, білім беру бағдарламасын қалыптастыру ҚР МОС 5.04 Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде жүзеге асырылады. 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы» 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығына 2018 жылғы 12 қазандағы №563 бұйрығымен енгізілген  өзгертулер мен толықтыруларымен;онда міндетті пәндер тұжырымдамасы, бітірушілердің кәсіби құзыреттері мен біліктілік сипаттамаларын анықтайды.Білім беру бағдарламасы кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру арқылы стейкхолдерлердің талаптарын ескере отырып түзетілген ғылыми-зерттеу, тәжірибелік және кәсіпкерлік қызметтің қажетті түрлерімен байланысты кәсіби және әлеуметтік тапсырысқа бағытталған.

2.2.6 Студенттердің кәсіптік практикасын ұйымдастыру және өткізу кафедрада ОҚУ СМЖ PR 7.05 -2022 «Кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу» тәртібіне сәйкес жүзеге асырылады. Білім беру бағдарламасын әзірлеудің міндетті кезеңі оқу, өндірістік және диплом алдындағы болып бөлінетін тәжірибеден өту болып табылады.

Оқу практикасы кафедрада бекітілген оқу жоспары бойынша жүргізіледі, екінші семестрдің басында ұзақтығы 2 апта және директор мамандығының ерекшеліктерімен жалпы танысуды, директор мамандығының кейбір мәселелерімен танысуды көздейді. жұмыстың басқарушылық және ұйымдастырушылық сипаты.

Ұзақтығы 5 аптаны құрайтын өндірістік практика мәдениет және өнер мекемелерінің базасында базалық және негізгі пәндерді оқуда алған білімдері мен дағдыларын іс жүзінде қолдану мақсатында өткізіледі. Диплом алдындағы тәжірибе, оның ұзақтығы 10 апта, мақсаты – қорытынды шығармашылық жұмысты дайындау және сынау.

Диплом алды тәжірибе үдерісінде студенттердің келесі курстарды оқу барысында алған білімдері, іскерліктері мен дағдылары тексеріледі және бекітіледі: «Театр ұжымы қызметін әдістемелік қамту», «Шоу-бағдарламаларды продюсерлеу және ұйымдастыру-ІІ», «Сахна тіл техникасы», «Продюсерлік жобаларды ұйымдастыру және іске асыру», «Қуыршақ жүргізу негіздері», «Қол пластикасы»

Бакалавриат практикасы қаланың ұйымдары мен мекемелерінде жүргізіледі. тәжірибе негізінде шығармашылық жұмыс жүргізеді және қажетті құжаттаманы әзірлейді. Дипломдық жұмыстың тақырыбына сәйкес студент ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Бакалавриат тәжірибесінің нәтижелері жетекші мен әдіскермен талқыланады және қарастырылады. Бакалавриат тәжірибесінің нәтижелері бойынша акт жасалады.

«Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасының студенттері қала және облыс ұйымдарында тәжірибеден өтеді, оның ішінде:

1.«Шымкент қаласы Оқушылар сарайы»

2.Шымкент қалалық  Ш.Қалдаяков атындағы филормониясы

3.«Шымкент қалалық Ж. Шанин атындағы академиялық қазақ драма театры»

 1. «Шымкент қалалық әзіл сықақ –сатира театры»

5.«Шымкент қалалық  қуыршақ және жасөпірімдер театры»

6.«Оңтүстік Цирк»МКҚК

7.«Әдет-ғұрып және салт-дәстүр орталығы»

Аталған базалармен уақытылы келісімшарттар жасалынған.  Практика басталатын кезде орнықтыру конференциясы өткізіліп, техника қауіпсіздігі жөнінде нұсқаулар беріліп отырды.  Әр практика түрі бойынша  бағдарламалар құрастырылып, әдістемелік нұсқаулар жасалынды.

Практика негіздері білім беру бағдарламасының профиліне сәйкес келеді, тәжірибе жетекшілері болып кафедраның тәжірибелі оқытушылары мен ұйымдардың өкілдері тағайындалады. Кәсіптікпрактиканы ұйымдастыру алдын ала кеңес беруді, тәжірибе базасымен танысуды, тәжірибе жетекшілерін анықтауды, тәжірибе базасының жұмысына қатысуды, есеп беру құжаттамасын дайындауды көздейді. Тағылымдама нәтижелері кафедра меңгерушісінің бұйрығымен құрылған комиссия отырыстарында қаралады, хаттамаларда, практика күнделіктерінде, тәжірибе жетекшілерінің пікірлерінде, мәлімдемелерде көрсетіледі. Студенттердің ұйым өміріне тікелей қатысуы продюсерліқ бейіндегі маманның біліктілік талаптарына сәйкес келетін практикалық дағдыларды бекітуге мүмкіндік береді.Кәсіби ортада бола отырып, студенттер таңдаған мамандығы бойынша кәсіптік білімді меңгереді, қалыптастырады және дамытады; мамандық бойынша қажетті түрлі әдістерді, іскерліктер мен дағдыларды меңгереді. Тәжірибенің әрбір түрі бұрыннан алған теориялық білімдерін бекітуді қамтамасыз етеді және студентті мамандықтың оқу жоспарындағы сәйкес жаңа пәндерді табысты меңгеруіне дайындайды.Кафедраның жетекші оқытушылары кәсіптік практиканы ұйымдастыруға арналған практикалық бағдарламаларды, оқу-әдістемелік құралдарды әзірледі.

2.2.7. Білім беру бағдарламаларын оқу-әдістемелік қамтамасыз етудің даму деңгейі білім алушыларды дайындауға қойылатын жалпы талаптармен, оқу процесін ұйымдастыру мен басқару технологияларымен реттеледі.

Осы білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін кафедраның жетекші оқытушылары пәннің оқу-әдістемелік кешендерін (ПОӘК) әзірлейді. ПОӘК – белгілі бір пән бойынша сабақтарды жоспарлауды, ұйымдастыруды және өткізуді ашатын оқу-әдістемелік құжаттар.

Оқу-әдістемелік кешендердің құрылымы студенттерде курстың тұжырымдамасы мен оны оқуға қойылатын талаптар жүйесі туралы тұтас көзқарас қалыптастыруға мүмкіндік береді.

ЖОО АЖ ақпараттық-білім беру порталында (http:/asu.ukgu.kz/) әрбір оқытушы пән мен силлабус бойынша барлық материалдарды енгізеді. Студенттер өздерінің «Студенттік бетінен» бұл материалдарды ала алады. ОӘК материалдарынан басқа студенттер М.Әуезов атындағы ОҚМУ Оқу-ақпараттық орталығының (кітапхана) оқулықтарын, қосымша әдебиеттерді және оқу-әдістемелік кешендерін пайдалана алады. Барлық оқу материалдары Сапа менеджменті жүйесінің талаптарына және тиісті стандарттарға сәйкес келеді (http://www.ukgu.kz/smk).

2.2.8 «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»бағдарламасының қызметтерін тұтынушылардың сұранысы мен күту динамикасына сәйкес нарық қажеттіліктерін тұрақты талдау және білім беру бағдарламасының мазмұнын, құрылымын және басқару жүйесін барынша бейімдеу. әлеуетті жұмыс берушілермен кездесу өткізіп, «Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасының алдына жоғарыда аталған заманауи талаптарды ескере отырып, студенттерге оқуға жаңа пәндерді енгізу міндетін қояды. Жұмыс берушiлердiң ұсынысы бойынша пәндер тiзбесi жұмыс берушiлердiң талаптарын ескере отырып белгiленген қажеттi пәндердi қамтиды: «Продюсерлік жобаларды ұйымдастыру және іске асыру», «Қуыршақ жүргізу негіздері», «Қол пластикасы»,«Сахна  қозғалысы және ритмика»,  «Актер шеберлігі»,  «Сахна тілі», «Грим»  қамтиды.

6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатысатын жұмыс берушілер: «Шымкент қаласы Оқушылар сарайы» директоры Мұстафаев Б.Н., Шымкент қалалық  Ш.Қалдаяков атындағы филормониясы директоры Бейсекожаев Н.С.Сонымен қатар жаңа пәндер: «Ән айтудағы орфоэпия».

2.2.9 Университетте білім беру бағдарламасының іске асырылуының әрбір сатысында қадағаланатын ішкі сапаны бағалау мен сараптаудың тиімді, үздіксіз механизмі әзірленді: білім беру бағдарламасын жоспарлау, оны тікелей жүзеге асыру және жетілдіру. Олар «ОҚУ СМЖ ПР 7.02-2022 «Оқу-ұйымдастыру процестерін басқару», «ОҚУ СМЖ ПР 7.03-2022 Оқу-әдістемелік процестерді басқару», «ОҚУ СМЖ СМЖ ПР 7.02-2022» Сапа жөніндегі нұсқаулықта, қызмет түрлері бойынша стандарттар мен ережелерде бекітілген. 7.04-2022 Оқу сабақтары. Сабақты ұйымдастыруға, мазмұнына және өткізуге қойылатын жалпы талаптар. Білім беру бағдарламаларын жоспарлау кезеңінде сапаны бағалау ЖОБ, ЖЖБ, ПОӘК, ОӘӘ және ЭПК бойынша жүргізіледі. Жұмыс оқу жоспарлары ЖОО-ның Мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына, үлгілік оқу жоспарларына, аккредиттеу рәсімдері бойынша ұсыныстарға, еңбек нарығының талаптарына, ғылым саласындағы соңғы зерттеулерге сәйкестік критерийлері арқылы бағаланады. Осылайша, педагогикалық ұжымның ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелері оқу үдерісіне енгізілуде, олар туралы тиісті актілер бар.

Жоғары білім саласындағы талаптарға сәйкес кафедрада 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламалары оқу-әдістемелік кеңесте, әкімшілік, Ғылыми кеңес ұсынылған әлеуетті жұмыс берушілер мен студенттердің қатысуымен әзірленді.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»білім беру бағдарламасын әзірлеу және қарау процесіне мәдени-тынығу саласының басшылары мен мамандары белсене қатысады.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»білім беру бағдарламасы факультет деңгейінде ішкі қаралуда және сыртқы сараптама – жұмыс берушілермен: «Шымкент қалалық Ж. Шанин атындағы академиялық қазақ драма театры» директоры:Қарғабаев Қ.Ж., «Шымкент қалалық  әзіл сықақ –сатира театры»директоры:Әмиркулов Б.,«Шымкент қалалық қуыршақжәнежасөпірімдер театры»директоры:Алтаев С., «Оңтүстік Цирк»директоры:Адилханов Н.,«Әдет-ғұрып және салт-дәстүр орталығы» директоры:Спанов Н.

6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламасы факультет деңгейінде ішкі сараптамадан және жұмыс берушілер тарапынан сыртқы сараптамадан өтеді:«Шымкент қаласы Оқушылар сарайы» директоры Мұстафаев Б.Н., Шымкент қалалық  Ш.Қалдаяков атындағы филормониясы директоры Бейсекожаев Н.С.

2.2.10. 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»білім беру бағдарламаларын әзірлеу кезінде студенттің оқу жүктемесінің ауырлығы, оның оқу жоспарында қарастырылған оқу қызметінің барлық түрлері, соның ішінде аудиториялық және өзіндік жұмыс, практика және т.б. есепке алынады.

Студенттің оқу жүктемесі аудиториялық сабақтарға қатысудан, өзіндік жұмыстардан, бақылау іс-шараларына қатысудан тұрады. Бір академиялық кезең 15 аптадан тұрады, студенттердің апталық жұмыс уақыты 36 сағаттан аспайды, бір оқу сессиясының ұзақтығы 50 минутты құрайды. Мысалы, бір пән бойынша 3 кредит алу үшін студенттер 15 апта бойы дәріс, практикалық сабақтар, ОБСӨЖ 3 сағатқа қатысып, аптасына 3 сағат өздік жұмыс жасайды.

Оқу жылының жалпы ұзақтығы кемінде 36 аптаны құрайды. Университетте академиялық кезең 15 аптаға созылатын семестр болып табылады.Бүкіл оқу курсы ішінде бакалаврлар оқу (1 курс), өндірістік (2, 3 курс) және диплом алдындағы (4 курс) тәжірибеден өтеді. 1 практика кредитінің еңбек сыйымдылығы оқу практикасына 15 сағат (әрқайсысы 50 минут), өндірістік және бакалавриат тәжірибесіне 30 сағат 75 сағат (әрқайсысы 50 минут) Қорытынды аттестаттаудағы бір кредит 105 (15х7) сағатқа сәйкес келеді, яғни , 2 апта. Оның 15 байланыс сағаты студенттің оқытушымен жұмысы және 90 сағаты СӨЖ. Білім беру бағдарламалары оқушылардың жетістіктері мен үлгерімін арттыруға бағытталған.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламаларының академиялық пәндері мазмұны мен орындаушылық деңгейінің заманауи деңгейі бар оқу-дидактикалық материалдармен жеткілікті түрде жабдықталған. Оқу-дидактикалық материал білікті педагогтармен жоғары ғылыми-әдістемелік деңгейде әзірленген және білім беру бағдарламасына сәйкес құзыреттіліктерді дамытуға бағытталған.Студенттердің өзіндік жұмысына, оның ішінде оқытушының жетекшілігімен орындалатын уақыт көлемі 70% құрайды. Осымен қатар оқу жұмыс жоспарында кредиттер көлемі, кәсіптік практиканың шарттары көрсетіледі. Мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес оқу жоспарында жалпы білім беретін, негізгі және негізгі пәндердің нормативтік арақатынасы қарастырылған. Осының нәтижесінде жоспардың 75%-ы кәсіптік бағыттағы оқу пәндерімен, 25%-ы студенттердің тұлғалық дамуына ықпал ететін курстардан тұрады. Таңдау компонентіне кіретін пәндер тізбесі білім беру бағдарламасының кәсіптік ерекшелігімен анықталады.

2.2.11. Кафедра ақпаратты жүйелі жинақтау, талдау және басқару негізінде студенттердің профессорлық-оқытушылық құрамның және басқа да мүдделі тұлғалардың қатысуымен білім беру бағдарламаларын жүйелі түрде бағалау мен қайта қарауды жүргізеді, нәтижесінде 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»,өзектілігін қамтамасыз ету үшін бейімделген.

Кесте 1 - Кафедра студенттерінің контингенті

«Мәдениет және спорт» факультеті

2020-2021

2021-2022

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясы және продюсерлеу» білім беру бағдарламасы

287

249

6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламасы

40

46

Барлығы

327

295

 

 

2021-2022 оқу жылында 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясы және продюсерлеу» білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті 38 студентке кеміді. Себебі, 2020-2021 оқу жылында 70 студент бітіріп, осы жылы 36 студент қабылданды.  6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті 2021-2022 оқу жылында  өсті. Себебі, 2020-2021 оқу жылында 4 студент бітіріп, 2021-2022 оқу жылында контингент – 10 талапкер осы білім беру бағдарламасына түсті.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясы және продюсерлеу» , 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламасы студенттерінің сабақтар бойынша үлгерімі:

2020 – 2021 оқу жылы:

2021 – 2022 оқу жылы:

1 курс бойынша үлгерімі - 89,8%

1 курс бойынша үлгерімі - 92,6%

2 курс бойынша үлгерімі – 74,3%

2 курс бойынша үлгерімі – 88,2%

3 курс бойынша үлгерімі - 94,5%

3 курс бойынша үлгерімі – 72,8%

4 курс бойынша үлгерімі - 100%

4 курс бойынша үлгерімі - 100%

Күндізгі оқыту түрі бойынша – 92,5%

Күндізгі оқыту түрі бойынша– 94,7%

Сырттай оқыту түрі бойынша  – 100%

Сырттай оқыту түрі бойынша – 100%

 

 

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»білім беру бағдарламасы студенттерінің сабақтар

 

Кесте 3 – Студенттердің үлгерімінің орташа баллы (%)

Факультет

Мамандығы / БББ

Студенттердің үлгерімінің орташа баллы (%)

 

 

 

2020-2021

2021-2022

Мәдениет және спорт

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»

 

 

 

86,2

97,7

6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»

 

 

 

92,5

94,7

 

Мониторинг бөлімі 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламаларының орындалуына студенттердің қанағаттанушылығы бойынша барлық курс студенттеріне сауалнама жүргізеді:

- «Білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру сапасына оқушылардың қанағаттануы» сауалнамасы.

- сауалнама: «Мұғалім оқушы көзімен»

- курсты бағалауға арналған сауалнама формасы.

Білім беру ресурстарының және студенттерді қолдау қызметтерінің болуы

Студенттерге қолдау көрсету қызметтері, Мәдениет және спорт факультетінің деканаты тұрақты жұмыс жасап, студенттермен кездесулер ұйымдастырады, топ кураторлары кураторлық сағаттар өткізеді. Тіркеу бөлімі студенттерді «Студенттерге қызмет көрсету орталығы – білім» арқылы қабылдайды. Ректор ректорлық сағаттарды өткізеді, онда студенттер барлық сұрақтарына жауап ала алады: оқу процесін ұйымдастыру, төлемақы, студенттік өмір.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»Маркетинг және жарнама бөлімі, Жастар саясаты орталығы білім беру бағдарламаларының орындалуына қанағаттанушылықты анықтау үшін ішкі сапаны бақылау жүйесімен бірлесіп, студенттер арасында сауалнама жүргізеді, барлық курстардың студенттері.

Мониторинг бөлімі мансап орталығымен бірлесіп жұмыс берушілер, студенттер және қызметкерлер арасында әлеуметтік сауалнама жүргізеді.

  Мансап орталығы жұмысқа орналасуға, тәжірибе орындарын таңдауға, жұмыс берушілермен өзара іс-қимыл жасауға, ЖОО түлектерін жұмысқа орналастыру бойынша ақпарат жинауға көмек көрсетеді. Жұмысқа орналасу туралы барлық ақпаратты Мансап орталығы өңдейді және бақылайды.

Түлектердің жұмысқа орналасуы

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»білім беру бағдарламаларының түлектері үшін жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламалары бойынша – М.Әуезов атындағы ОҚУ магистратурасында оқуын жалғастыруға мүмкіндік бар, білім беру бағдарламасына сәйкес. бағдарламалары: 7М11120 – «Мәдени-тынығу жұмысы», 7М11410 – «Әлеуметтік жұмыс», докторантурада 8D11120 – «Мәдени-тынығу жұмысы».

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»білім беру бағдарламалары бағдарламаларды меңгеру нәтижесінде алынған Ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкес, студенттерге эдвайзерлер, кураторлар, кафедра оқытушыларымен толық және анық түсіндіріледі, студенттердің жеке оқу жоспарларында, осы білім беру бағдарламасының нұсқаулықтарында, университеттің веб-сайтындағы (www.ukgu.kz.) ақпаратта көрсетілген. Эдвайзерлер студенттерімізге белгілі бір оқу траекториясына дайындық ерекшеліктерін ашып, элективті пәндер каталогы негізінде ағымдағы оқу жылына сәйкес модульдер мен пәндерді таңдауға көмектеседі. Студенттер таңдаған элективті пәндер олардың жеке оқу жоспарларында көрсетіледі, оларды факультет деканы бекітеді және Тіркеуші кеңсесінде сақталады.

Еңбек нарығында бағдарлама түлектеріне сұраныс кадрларды даярлау бейіні бойынша жұмысқа орналасудың жоғары көрсеткіштерімен дәлелденеді: есепті кезеңде орта есеппен бітірушілердің 88%-ы жұмысқа орналастырылды, ал мемлекеттік білім гранттары бар түлектер 90%-ға жұмысқа орналасты. Бағдарлама түлектерін жұмысқа орналастырған мәдениет мекемелерінің (Астана, Алматы, Қызылорда, Шығыс Қазақстан облысы, Түркістан облысы) жұмыс берушілердің пікірлеріне қарағанда, олардың дайындығы жоғары, заманауи оқыту стандарттарын енгізуге бейімделген деген қорытынды жасауға болады. .

 

Студентке бағытталған оқыту және бағалау

3.2 Оқыту мен оқуды бағалау критерийлері.

3.2.1 Білім беру кеңістігін ұйымдастырудың жаңа жағдайында студенттердің өзін-өзі басқару рөлін күшейтуге, білім беру жүйесін дамытудың негізгі құжаттарының іргелі идеялары мен принциптеріне негізделген осындай стратегияларды қалыптастыруға баса назар аударылады. Республика. Университеттің миссиясы, басқарудың демократиялық принциптері студенттердің басқаруға белсенді қатысуын алдын ала анықтайды. Университет студенттері университетті басқаруға белсенді қатысады. Шешім қабылдау үдерісінде олар талқыланады және осы үдеріске қатысады:

- студенттердің өзін-өзі басқару органы – Жастар саясаты орталығында жұмыс істеу;

– алқалы органдардың (Ғылыми кеңес), факультет кеңесінің, ОӘК жұмысына қатысу;

– студенттік деканаттың, студенттік бірлестіктердің қызметі.

Сапаны қамтамасыз етуде таңдау пәндерін еркін таңдауда, оқыту мен бағалау әдістерін таңдауда өз пікірін ашық және еркін білдіретін кафедра студенттері маңызды рөл атқарады.

Жеке көзқарас пен оқытудың жеке формасы басымдыққа ие болатын оқу процесін ұйымдастыру студенттерге жеке білім беру траекториясын құруға мүмкіндік береді. Модульдік оқу жоспары мен пәндер каталогы негізінде студент өз бетінше оқу жолын қалыптастырады.

Студент жеке оқу жоспарының дайындалуына және мамандықтың жұмыс оқу жоспарының талаптарына сәйкес оқу курсының толық меңгерілуіне жауап береді. Оқу жылына жеке оқытуды жоспарлауды студенттердің өзі эдвайзер, кафедра оқытушысының жетекшілігімен қалыптастырады. Кафедра эдвайзерлер арқылы студенттерге элективті пәндер саны туралы олардың қысқаша сипаттамасымен толық ақпаратты алдын ала беруге міндетті. Жеке жоспарларды құру кезінде студентке мамандықтың жұмыс жоспары мен элективті пәндер каталогына сәйкес міндетті пәндер мен таңдау пәндерінің тізімі ұсынылады. Пәндерді таңдау міндетті түрде пәндерді оқу реттілігін ескере отырып жүзеге асырылуы тиіс.Базалық пәндерді таңдау студенттің кәсіптік бағдарын ескере отырып жүзеге асырылады, бірақ студенттің жеке оқу жоспарында пәндер де болуы мүмкін. басқа мамандықтар бойынша базалық пәндер блогында жарияланған. 3 данада қалыптастырылған жеке оқу жоспарына студенттер қол қояды және эдвайзерге бекітуге ұсынылады. Эдвайзер ескертулер болмаған жағдайда жеке оқу жоспарына қол қояды, оны Тіркеу кеңсесінде келіседі және факультет деканына бекітуге береді. Бекітілгеннен кейін бір данасы студентте қалады, екінші данасын эдвайзер аттестациялау процесінде пайдалану үшін Тіркеуші кеңсесіне береді, ал үшіншісі эдвайзерде сақталады және студенттің оқу жоспарын орындауын бақылау үшін негіз болады. Студент академиялық күнтізбеде көрсетілген тіркеу мерзімі ішінде теориялық оқу семестрі басталғанға дейін мамандықтың жұмыс оқу жоспары шеңберінде жеке оқу жоспарын өзгертуге құқылы.Оқытудың кредиттік технологиясының енгізілуімен аудиториялық консультациялар оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмыстарының бөлігі ретінде жүзеге асырылатын тәжірибеге айналды. Аудиториялық жұмыстың бұл түрі оқу пәнінің тақырыптары бойынша қосымша кеңес алуға, нақты кәсіби дағдыларды дамытуға ниет білдірген студенттерге арналған. Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмысы бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі.Мұғалімнің жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру формалары дәстүрліден интерактивтіге дейін өзгереді.Студенттердің сабақтан тыс жұмысы оқу жоспарларымен және оқу-әдістемелік кешендермен реттеледі, олар еңбек сыйымдылығын анықтайтын және өзіндік оқытуды ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсыныстарды қамтиды. Сыныптан тыс жұмыстардың негізгі түрлері кітапхана қорында, интернет сайттарында, медиатека материалдарымен жұмыс. ортақ әдістемеге негізделген ғылыми жұмысты жазу дағдылары және өз ұстанымын қорғай білу.Сонымен қатар, дипломдық жұмыстарды немесе консультацияларды дайындау шеңберінде студенттердің оқытушымен жеке жұмысы белсенді түрде жүзеге асырылады.Сыныптан тыс жұмыстың кез келген түрі есеп беру сипатына ие және оны рейтингтік жүйеге сәйкес мұғалім бағалайды. Дипломдық және бітіру жұмыстары бойынша жұмыс шеңберіндегі консультациялар тәрбиелік сипатта болады және кафедраның ғылыми дәстүрлерін сақтауға қызмет етеді.

Кафедрада тестілік, ауызша, жазбаша, кейс және аралас емтихандар, бақылау жұмыстары, рефераттарды қорғау және басқа да бағалау нысандары ЮКУ ПР 8.06-2021 СМЖ «Жедел мониторинг жүргізу процесін басқару» тәртібіне сәйкес жүргізіледі. үлгерім, аралық және қорытынды аттестаттау», оған сәйкес ауызша, жазбаша, шығармашылық және кейс емтихандарын ұйымдастыру және өткізу үшін кафедра меңгерушісінің бұйрығымен осы академиялық профильге сәйкес біліктілігі бар 2-3 емтихан алушы тағайындалады. пән, әдетте, осы пән бойынша сабақ жүргізбейтін оқытушылар арасынан.

Емтихан сессиясы кезінде сынақ емтихандарын ұйымдастыру және өткізу үшін университет ректорының бұйрығымен уәкілетті өкілдер, бақылау комиссиясының мүшелері тағайындалады. СМЖ ОҚУ 7.02-2022 «Оқу-ұйымдастыру процестерін басқару» процедурасы білімнің ағымдағы, аралық және қорытынды бақылауын бағалау кезінде студенттерді жеңілдететін жағдайларды белгілейді: - растайтын құжаттар болған жағдайда, кейбір жағдайларда студентке тапсыруға рұқсат етіледі. емтихан сессиясы жеке кесте бойынша, мерзімінен бұрын тапсыру немесе ұзарту сессиясы; - аралық аттестаттау кезеңіне апелляциялық комиссия құрылады. Бағалау СМЖ ОҚУПР 8.06–2021 «Үлгерімнің ағымдағы мониторингі, аралық және қорытынды аттестаттау үдерісін басқару» және Жоғары оқу орны қызметінің үлгілік ережелері негізінде әзірленген университеттің Академиялық саясатына сәйкес жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 16 қазандағы №420 бұйрығымен бекітілген Білім беру ұйымдары (29.01.2016 ж. №108 редакциясы) Оқу үлгеріміне ағымдағы мониторинг жүргізудің үлгілік қағидалары, аралық және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығының редакциясында) бекітілген жоғары оқу орындарында студенттерді қорытынды аттестаттау 30.01.2017 жылғы №36).

Университетте студенттерді оқытудың әртүрлі кезеңдеріндегі құзыреттіліктерді бағалауға, сондай-ақ бітірушілердің білім беру саласындағы дайындық деңгейіне сәйкестігін қорытынды аттестациялауға арналған әдістемелік және бақылау-өлшеу материалдарының кешенін қамтитын барлық пәндер бойынша бағалау құралдары әзірленген. 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»бағдарламалары. Университетте студенттердің арыз-шағымдары мен өтініштерін қарауға, даулы мәселелерді шешуге арналған «Сенім жәшігі» жұмыс істейді, университет сайтында «Ректор блогы» жұмыс істейді, онда студенттер сабақтың сапасы, сабақтың ашықтығы туралы пікір білдіре алады. емтихан сессиясы және т. Емтихан нәтижелеріне шағымдану тәртібі СМЖ ПР 8.06–2021 «Үлгерімнің, аралық және қорытынды аттестацияның ағымдағы мониторингін жүргізу үдерісін басқару» СМЖ тәртібінде және университеттің Академиялық саясатында белгіленген. Қорытынды бақылау нәтижесімен келіспеген білім алушы емтиханның келесі күнінен кешіктірмей апелляциялық комиссия төрағасына апелляциялық шағым беруге құқылы. Апелляциялық комиссияның құрамына университеттің апелляциялық комиссиясының төрағасы және біліктілігі емтихан сессиясына ұсынылған пәндер бейініне сәйкес келетін оқытушылар кіреді. Өтінішті университеттің апелляциялық комиссиясының техникалық хатшысы қабылдайды, онда апелляцияның нақты негіздері көрсетілуі керек. Апелляциялық комиссия студенттің өтінішін қарайды және тест емтиханын тапсырудан бас тарту немесе қайта тапсыру туралы шешім қабылдайды.

Білім алушыларды оқытудың әртүрлі кезеңдеріндегі құзыреттіліктерді бағалауға арналған әдістемелік және бақылау-өлшеу материалдарының жиынтығын қамтитын,сондай-ақ 6В11121–«Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»білім беру бағдарламалары бойынша бітірушілерді даярлау деңгейіне сәйкестігін қорытынды аттестаттау үшін университет барлық пәндер бойынша бағалау құралдарын әзірледі. Университетте студенттердің арыз-шағымдары мен өтініштерін қарауға, даулы мәселелерді шешуге арналған «Сенім жәшігі» жұмыс істейді, университет сайтында «Ректор блогы» жұмыс істейді, онда студенттер сабақтың сапасы, сабақтың ашықтығы туралы пікір білдіре алады. емтихан сессиясы және т. Емтихан нәтижелеріне шағымдану тәртібі СМЖ ОҚУ ПР 8.06–2021 «Үлгерімнің, аралық және қорытынды аттестацияның ағымдағы мониторингін жүргізу үдерісін басқару» СМЖ тәртібінде және университеттің Академиялық саясатында белгіленген. Қорытынды бақылау нәтижесімен келіспеген білім алушы емтиханның келесі күнінен кешіктірмей апелляциялық комиссия төрағасына апелляциялық шағым беруге құқылы. Апелляциялық комиссияның құрамына университеттің апелляциялық комиссиясының төрағасы және біліктілігі емтихан сессиясына ұсынылған пәндер бейініне сәйкес келетін оқытушылар кіреді. Өтінішті университеттің апелляциялық комиссиясының техникалық хатшысы қабылдайды, онда апелляцияның нақты негіздері көрсетілуі керек. Апелляциялық комиссия студенттің өтінішін қарайды және тест емтиханын тапсырудан бас тарту немесе қайта тапсыру туралы шешім қабылдайды.

Университетте студент оқу үдерісіндегі орталық тұлға болып табылады. Студенттің өмірлік циклінің барлық кезеңдері құжаттар кешенімен реттеледі. Оқу жылы басталар алдында 1 курстың әрбір студентіне Студенттік нұсқаулық беріліп, оның электронды нұсқасы университеттің http://ukgu.kz/ сайтында және http://portal ақпараттық порталында орналастырылған. Жалпы қолжетімділік үшін .ukgu.kz.

Университеттің ЖОО АЖ жүйесінде, сондай-ақ ақпараттық стендтерде студенттер оқу сабақтарының кестесі мен кеңес беру кестелеріне қол жеткізе алады.

Университет ұжымдық мәдениетке және оны түлектерге ұзарта отырып, студенттер арасында насихаттауға ерекше көңіл бөледі.

«Корпоративтік этика кодексі – М.Әуезов атындағы ОҚҰ-ның ішкі тәртіп ережелері» Ғылыми кеңестің 2011 жылғы 31 тамыздағы No 1 шешімімен бекітілген Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының нормаларына сәйкес әзірленді, сайтта орналастырылған. университеттің www.ukgu.kz сайтында. Ереже университет қауымдастығының корпоративтік мәдениетін реттейді, оның ішінде: оқытушылардың, қызметкерлердің және студенттердің мінез-құлық этикасы; студенттер арасындағы қарым-қатынас; оқушылар мен мұғалімдер арасындағы қарым-қатынас; мұғалімдер мен қызметкерлер арасындағы қарым-қатынас және т.б.

3.2.2 Жыл сайын «Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасы мүдделі тараптармен бірлесіп құзыреттер арқылы көрсетілген оқу нәтижелерін, сондай-ақ оларға қол жеткізуге мүмкіндік беретін білім беру бағдарламаларының модульдерін талқылайды. Оқыту нәтижелері бүкіл бағдарлама деңгейінде де, модуль, жеке пән деңгейінде де тұжырымдалады.

Бағалау кезінде кафедра студенттердің академиялық дамуының негізгі тенденцияларын анықтау, мақсатқа жету дәрежесін диагностикалау, 6В11121–«Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу» білім беру бағдарламасының мазмұнын түзету мүмкіндігіне ие, оны әзірлеу студенттерге мүмкіндік береді. келесі кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру:

-Әлеуметтік-мәдени саладағы халықтың әралуан топтарының рухани мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін мәдени мұраларды пайдалану, қызмет көрсетілетін халықтың рухани сұраныстарын, қызығушылықтары мен шығармашылық мұқтаждықтарын айқындау бойынша ғылыми-зертету жұмысы дағдыларын иелену қабілеттілігі.                                                                              

 

-Мәдениет және өнер мекемелеріндегі мәдени-көпшілік іс-шараларды (спектакльдерді, театрландырылған концерттерді, шоу бағдарламаларды, мерекелік-көңіл көтеру шараларын және т.б.) даярлау мен өткізудің технологиялық және шығармашылық үдерісін қамсыздандыру дағдыларын игеруі.

 
 

-Әлеуметтік-мәдени салада менеджмент және маркетинг технологиясын жүзеге асыру және мәдени-тынығу саласындағы қоғамның барлық өкілдері үшін мәдени қызметтерді көрсету бойынша басқарушылық және продюсерлік қызметті жобаластыру қабілеттілігі.

-Кәсіби қызмет саласындағы продюсерлік пен режиссураның жаңа технологиялары мен интеллектуалдық және кәсіпкерлік мәдениетті игеру. 

-Елдегі маңызды әлеуметтік-саяси және мәдени оқиғалар бойынша қоғамдық пікірді қалыптастыру үшін продюсерлік бағдарламалар мен қойылымдарды жобалау мен ұйымдастыру саласындағы білімдерді игеру және театр ұжымдарын, үйірмелер мен студияларды ұйымдастыру бойынша негізгі білімдер мен тәжірибелік дағдыларды пайдалануға қабілеттілігі.

-Командада жұмыс жасау дағдылары мен әдістерін пайдалану, мәдени қарым-қатынас мақсаттары мен жағдаяттарына сүйене отырып, қарым-қатынасты сауатты құрастыру қабілеттілігі.

-Шығармашылық және орындаушылық қызметті жоғары көркемдік және техникалық деңгейде жүзеге асыру және оның нәтижелерін спектакль, мерекелер, қойылымдар мен көріністер қою жолымен қауымдастыққа ұсыну қабілеттілігі.

6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»білім беру бағдарламасы, оны әзірлеу студенттердің келесі кәсіби құзыреттіліктерін дамытуға мүмкіндік береді:

-Мәдени-тынығу саласында халықтың әртүрлі топтарының рухани қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін мәдени мұраны пайдалану қабілеті, қызмет көрсетілетін халықтың рухани сұраныстарын, мүдделері мен шығармашылық қажеттіліктерін зерделеу бойынша зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру дағдысы болуы тиіс.

-Мәдениет және өнер мекемелерінде мәдени ойын-сауық іс-шараларын (эстрадалық және жеке концерттер, театрландырылған концерттер мен қойылымдар, шоу бағдарламалар, мерекелік-ойын-сауық іс-шаралары және т. б.) дайындау және өткізудің технологиялық және шығармашылық процесін қамтамасыз ету дағдысы болуы тиіс.

-Әлеуметтік-мәдени саладағы менеджмент және маркетинг технологиясының негіздерін іске асыру және мәдени демалыс саласында халықтың барлық әлеуметтік топтары үшін мәдени қызмет көрсетуді құру бойынша басқарушылық және шығармашылық қызметті жобалау қабілеті.

-Мәдени-тынығу қызметі саласында эстрадалық әншілердің жеке және топтық концерттік қойылымдарын ұйымдастыру және өткізу бойынша зияткерлік және эстрадалық мәдениетке және практикалық тәжірибеге ие болу.

-Әншілік өнер саласындағы білімді, дауыс қою техникасын және вокалдық ансамбльдер мен топтарды, әуесқой бірлестіктерді, студиялар мен орталықтарды ұйымдастыру әдістемесін, сондай-ақ халықтың әншілік мәдениеті мен шығармашылық әлеуетін насихаттау және дамыту үшін концерттік-ойын-сауық іс-шараларын меңгеру қабілеті.

-Командада білім мен жұмыс әдістерін пайдалану, мәдени қарым-қатынастың мақсаттары мен жағдайларына қарай коммуникацияны сауатты құру қабілеті.

-Жоғары көркемдік және техникалық деңгейде шығармашылық және вокалдық-орындаушылық қызметті жүзеге асыру және оның нәтижелерін есептік концерттерде көрсету, вокалистер мен эстрадалық топтар конкурстарын, музыка мерекелерін, музыкалық қойылымдар мен көріністерді ұйымдастыру арқылы қоғамға ұсыну қабілеті.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»білім беру бағдарламалары үшін әрбір оқу пәнінің жұмыс оқу жоспарлары мен силлабустарында және кәсіптік практика бағдарламаларында жиынтықта жалпыға бірдей және пәндік құзыреттіліктерге қол жеткізілетін оқу нәтижелері көрсетілген. 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламаларына сәйкес оқу нәтижелеріне қол жеткізу жолдары шығармашылық, тәжірибелік сабақтарды, сондай-ақ СӨЖ әртүрлі нысандарын орындау түрінде әрбір педагогикалық ұжыммен анықталады.

Оқыту нәтижелері баллдық-рейтингтік жүйе арқылы оқытудың барлық кезеңдерінде бағаланады. Белгіленген рейтингтік ұпайлар бойынша оқу үдерісінің әрбір кезеңінде әрбір студенттің дайындық деңгейлері оқу жылының ішінде ғана емес, бүкіл оқу кезеңінде оқу нәтижелеріне қол жеткізудің объективті динамикасымен үздіксіз талданады. Педагогикалық ұжым студенттермен әртүрлі жұмыс түрлерін (өздік жұмыс, ағымдық, қорытынды бақылау, зертханалық, практикалық, шығармашылық және т.б. жұмыстар) орындағаны үшін алған бағаларын талқылайды, талдайды, проблемаларды анықтайды және оқу нәтижелеріне толық қол жеткізу үшін ұсыныстар береді.

Кәсіби құзыреттерді қалыптастыру арқылы білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруға қатысатын жұмыс берушілер күтілетін нәтижелерге бағытталған оқытуды ұйымдастыруда маңызды рөл атқарады: шеберлік сабақтары мен практикалық сабақтарды, өндірістік, педагогикалық және диплом алды тәжірибелерді өткізу, бітіру жұмыстарына жетекшілік ету. Оқыту нәтижелері кафедра мәжілістерінде, конференцияларда, дөңгелек үстелдерде, студенттерді шақырумен семинарларда талқыланады.

Білім беру бағдарламалары бойынша оқу нәтижелеріне қол жеткізу мемлекеттік емтихандарды тапсыру және дипломдық жұмыстарды қорғау кезінде бағаланады.

«5В090600 –Мәдени-тынығу жұмысы» мамандығы бойынша дипломдық жұмыстарды қорғау нәтижесін -81 бітіруші қорғады, оның ішінде 51 студент «өте жақсы», 30 студент «жақсы» деген баға алды.«Театр ұжымына жетекшілік» мандануы: бар болғаны 64 студент, оның ішінде 41 студент «өте жақсы», 23 студент «жақсы» деген баға алды.«Вокалды аспаптық ансамбльге жетекшілік және эстрадалық ән салу» мамандануы бойынша -17 студент, оның ішінде 10 студент «өте жақсы», 7 студент «жақсы» деген баға алды.5В090600–“Мәдени-тынығу жұмысы”мамандығы кешенді оқытубойынша -1студент қорғап,  «жақсы» деген баға алды.

Мемлекеттік емтиханды тапсыру нәтижелері: 5В090600 – «Мәдени-тынығу жұмысы» мамандығы бойынша күндізгі оқу нысаны 1-ші мемлекеттік емтиханды «өте жақсы» -3, 2-ші мемлекеттік емтиханды тапсырды: «өте жақсы» - 2, «жақсы» - 1.

 

Кесте. Дипломдық жобаларды (жұмыстарды) қорғау нәтижелері

Мамандығы-ның аты

Дипломдық жұмысты қорғаған

Соның ішінде

Орташа балл

«өте жақсы»

«жақсы»

«қанағаттанарлық»

 

К

%

К

%

К

%

К

%

 

 

5B090600– «Мәдени-тынығу жұмысы»

81

(64/17)

100%

51

(41/10)

63%

30

(23/7)

37%

-

-

 

 «Театр ұжымына жетекшілік»

64

100%

41

65%

23

35%

-

-

 

«Вокалды аспаптық ансамбльге жетекшілік және эстрадалық ән салу»

17

100%

10

58%

7

42%

-

-

 

Инновациялық технологиялар институты

5B090600– «Мәдени-тынығу жұмысы»

1

100%

 

 

1

100%

 

 

 

                       

 

Кесте. Мемлекеттік емтихандарды тапсыру нәтижелері

Мамандықтың аты

Мемлекеттік емтиханды тапсырды

Соның ішінде

Орташа  балл

Үздік диплом саны

«өте жақсы»

«жақсы»

«қанағаттанарлық»

5В090600 – «Мәдени-тынығу жұмысы»

С

%

С

%

с

%

С

%

 

С

%

Күндізгі бөлім   5В090600-«Мәдени-тынығу жұмысы» мамандығы бойынша  1-ші мемелекеттік емтихан

3

100

3

100%

 

%

-

-

 

 

 

Күндізгі бөлім   5В090600-«Мәдени-тынығу жұмысы» мамандығы бойынша2-ші мемелекеттік емтихан

3

 

2

%

1

%

   

 

 

 

Барлығы кафедра бойынша:

3

100

 

%

 

%

 

 

 

 

 

 

Оқыту нәтижелері/құзыреттіліктері DiplomaSupplement қосымшасында сипатталған, ол студентке оқуды аяқтағаннан кейін сұраныс бойынша беріледі.

3.2.3. Кафедрада студентке бағытталған оқыту технологияларын оқытуға бағытталған біліктілікті арттыру жүйесі бар. Кафедра оқытушылары Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына сәйкес келесі бағыттар бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өтеді:

- «Назарбаев Университеті» Жоғары мектебінің ұзақ мерзімді біліктілігін арттыру бағдарламасы (NUGSE) және басқа да халықаралық бағдарламалар; көп деңгейлі

- мемлекеттік және халықаралық бағдарламаларға қатысу арқылы біліктілігін арттыру (Болашақ және т.б.);

- СКУ-ның жетекші өнеркәсіптік кәсіпорындармен және ғылыми-зерттеу институттарымен көпжақты ынтымақтастығы аясында тағылымдамадан өту;

- ішкі курстарда және біліктілікті арттыру семинарларында оқыту;

- тиісті бағдарламалар бойынша жазғы мектептерде оқыту.

Курстың соңында мұғалімдер нақты жағдайларға сәйкес оқытудың әртүрлі әдістерін және оқытатын және оқитындар үшін қолайлы оқыту мен оқу стильдерін қолдану дағдыларын игереді.

Кафедрада біліктілікті арттыруды ағаоқытушы Ботаев Б.Ч. ОҚУ-да ҒПК БА бөлімінің курсы бойынша «Заманауи оқыту технологиялары» біліктілігін арттыру бағдарламасы негізінде 2022 жылдың 10 қаңтар мен 21 қаңтараралығында өтіп,Сертификат №2043 алды.

10.01-21.01.2022жаралығында аға оқытушы,магистрБайгунова Д.М.ОҚУ-да ҒПК БА бөлімінің курсы бойынша «Заманауи оқыту технологиялары» біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша біліктілігін арттыру курсынан өтті (Сертификат №2042 Шымкент 2022ж.).

3.2.4. Студенттердің университетте оқуының бүкіл кезеңінде прогресс тетіктері және көмекші қызметтер ресурстарын пайдалану мүмкіндігін кеңінен қамтамасыз ету әзірленді. Бірінші курс студенттері үшін жыл сайын университеттің ректорат, әкімшілік, тәрбие жұмысы бөлімі, жастар ұйымдары, қоғамдық кәсіптер факультетінің өкілдерімен кездесулер ұйымдастырылады. Оқу жылы басталар алдында бірінші курстың әрбір студентіне нұсқаулықтар таратылып, оның электронды форматы жалпыға қолжетімді asu.ukgu.kz сайтында орналастырылған.

Ұсынылатын білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ету ішкі және сыртқы мониторингті ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылады. Стратегиялық даму және сапа менеджменті кафедрасының әлеуметтанулық зерттеулер бөлімі студенттер арасында жүргізілген сауалнаманың нәтижелерін мониторингтеу және өңдеу, тиісті құрылымдық бөлімшелердің түзету шараларын қабылдау үшін зерттеу нәтижелерімен барлық мүдделі тұлғаларды хабардар етумен айналысады.

Университетте халықаралық ынтымақтастық орталығы, Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы бар, онда халықаралық білім беру бағдарламалары, студенттермен, оқытушылармен алмасу және ғылыми ынтымақтастық туралы қолданыстағы халықаралық келісімдер туралы ақпарат алуға болады.

Ағылшын және қазақ тілдері курстары ұйымдастырылып, табысты жұмыс істейді. Білім беру, жеке және кәсіптік қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жұмыс істейтін студенттерге қызмет көрсету: жатақханалар, асханалар, медициналық орталықтар, спорт залдары, компьютерлік орталықтар, кітапханалар және т.б. Университет кітапханасының әмбебап қоры мол.

Студенттер жеке тұлға ретінде қалыптасуы үшін ғылыми үйірмелерге, қоғамдық кәсіптер факультетіне, көңілді және тапқырлар клубтарына, дебаттарға, жарыстарға және студенттік республикалық және халықаралық ғылыми конференцияларға белсенді қатысады, ғылыми жобалардың орындаушысы болып табылады. NIRS-ке қатысатын студенттердің саны жыл сайын артып келеді.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»оқу бағдарламалары студенттерінің ғылыми-зерттеу қызметі «Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспары негізінде жүзеге асырылады. ҒЗЖ ғылыми-ұйымдастыру бөлімі туралы Ереженің, Оңтүстік Қазақстан университетінің ҒЗЖЖ туралы Ережесінің (07.11.2015 ж. No6485) негізінде ғылыми қызметтің негізгі бағыттарына сәйкес жүзеге асырылады.

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының формалары: ғылыми үйірмелердегі жұмыс; конференцияларға, семинарларға және дөңгелек үстелдерге, конкурстарға қатысу; ғылыми журналдарда жарияланымдарды және баяндамалар жинақтарын, конференциялардың материалдары мен тезистерін дайындау (оқытушылармен бірлескен басылымдар); ғылыми бөлім тақырыптарын жүзеге асыруға қатысу.

Студенттердің жарыстарға, іс-шараларға қатысуы –22студент

1.МС-20-7К тобының студенті Абдуева  Нәзік 2021жылдың Қазан айында Шымкент  қаласында болған «Ағартушы, педагог, жазушы, этнограф Ы.Алтынсаринның туылғанына 180 жыл толуына орай  «Таза бұлақ» кітабы бойынша  өткен  оқырман конференциясына қатысты.Студент белсенділік танытқаны үшін Алғыс хатпен марапатталды.

 1. МС-21-7К тобының студенті Аширбек Айсулу Нұрғалиқызы2021жылдың Қазан айында Шымкент қаласында болған «Ағартушы, педагог, жазушы, этнограф Ы.Алтынсаринның туылғанына 180 жыл толуына орай «Таза бұлақ» кітабы бойынша  өткен  оқырман конференциясына қатысты.Студент белсенділік танытқаны үшін Алғыс хатпен марапатталды.
 2. Ақылбекқызы Ш. Утегенова А 20-7к топ студенттері 2021жылдың Қазан айында «Жастар ресурстық орталығы» ұйымдастырған «Жаңа леп» ән байқауына қатысып, өнер көрсеткені үшін Алғыс хатпен марапатталды.
 3. МС-21-7к тобының студенті Аширбек Айсулу Нұрғалиқызы 2021жылдың Қазан айының 10-шы жұлдызында Алматы қаласында Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткізілген «Талантты жастар» халықаралық өнер білім байқауына қатысып «Жас қалам» бөлімі бойынша конкурска қатысып, студент белсенділік танытқаны үшін лауреат атанды.
 4. МС-20-7к тобының студенті Абдумуталов Рысбек 2021 жылдың 9-16 желтоқсан аралығында Өзбекстан қаласына барып мобильност бойынша 30 сағат көлемінде білімін шыңдап келді.Сертификат берілді.
 5. МС-20-7к тобының студенті Ақылбекқызы Шапағат 2021 жылдың 9-16 желтоқсан аралығында Өзбекстан қаласына барып мобильност бойынша 30 сағат көлемінде білімін шыңдап келді. Сертификат берілді.
 6. МС-21-7к тобының студенті Аширбек Айсулу Нұрғалиқызы 2021жылдың Қазан айының 10-шы жұлдызында Алматы қаласында ұйымдастырылған Қазақ радиосының 100 жылдығына орай «Жүзден жүйрік» Шығармашылық орталығы ұйымдастырған «Ғасыр үні»республикалық байқауына қатысып «Сөзге шебер өренмін» номинациясын иеленіп 2 дәрежелі дипломға еге болды.
 7. МС-21-7к тобының студенті Абубакир Ернұр 2021жылдың Қазан айында Қазақстанның халық жазушысы Қабдеш Жұмаділовтың «Шертіліп тарих сыры» тағылымдық сағатын өткізді. Белсенділік танытқаны үшін студентті Алғыс хатпен марапаттады.

9.МС-19-6к3 тобының студенті Иманбекова Акбота Шымкент  қаласы 2021ж желтоқсан айында 6698 әскери бөлімнің жеке құрамын патриоттық бағытта тәрбиелеуге қосқан үлесі үшін және 1-желтоқсан ҚР тұңғыш Президенті күнімен құттықтауда белсенділік танытқаны үшін студентті Алғыс хатпен марапаттады

10.МС-20-7К тобының студенті Ақылбекқызы Шапағат  «Ақпараттық коммуникациялық технологиялар» кафедрасының ұйымдастырумен  Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне – 30  жыл толуына орай «Тәуелсіздік- тамыры тереңде жатқан ел тарихы» атты ашық тәрбие сағатын өткізді. Өнер көрсеткеніүшін студентті Алғыс хатпен марапаттады

11.МС-20-7К тобының студенті Қалдыбаева Аружан  «Ақпараттық коммуникациялық технологиялар» кафедрасының ұйымдастырумен  Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне – 30  жыл толуына орай «Тәуелсіздік- тамыры тереңде жатқан ел тарихы» атты ашық тәрбие сағатын өткізді. Өнер көрсеткені  үшін студентті Алғыс хатпен марапаттады

12.МС-20-7К тобының студенті Утегенова  АянаШығармашылық кәсіптер орталығының  ұйымдастыруымен ҚР Тәуелсздігінің 30-жылдығына орай өткен  Факультетаралық «Жас талант-2021» байқауында «Дәстүрлі орындаушылық өнер» жанры.бойынша ІІ орыналды. ОҚУ желтоксан 2021ж

13.МС-20-7К тобының студенті Абдуева  НәзікШығармашылық кәсіптер орталығының  ұйымдастыруымен ҚР Тәуелсздігінің 30-жылдығына орай өткен  Факультетаралық «Жас талант-2021» байқауында «Дәстүрлі орындаушылық өнер» жанры.бойынша Бас жүлде алды. ОҚУ желтоксан 2021ж

Оқыту үдерісіне оқытудың белсенді және инновациялық әдістері енгізіліп, қолданылады: лекция-әңгімелесу, лекция-визуализация, лекция-диспут, ойын технологиясы, ұжымдық және топтық іс-әрекет технологиялары, белсенді оқытудың имитациялық әдістері, ынтымақтастықта оқыту, шығармашылықпен оқыту, инновациялық білім беру жобасының іс-әрекеті, миға шабуыл («миға шабуыл»), жағдаятты модельдеу, кейс-стади («іскерлік ойын»), командалық ойын, коллоквиум және т.б. Жоғарыда аталған оқыту әдістерін қолданудың тиімділігінің көрсеткіштері, ең алдымен, ағымдағы оқу үлгерімінің нәтижелері, білім алушылардың қорытынды мемлекеттік аттестаттауы және олардың білім сапасына қанағаттануы. Жүргізіліп жатқан мониторинг студенттердің соңғы курстағы үлгерім деңгейі бірінші курстағы үлгерімінен әлдеқайда жоғары екенін көрсетіп отыр, бұл университетте қолданылатын оқыту әдістерінің тиімділігін көрсетеді.

3.2.5. Білім беру бағдарламалары студенттердің оқу іс-әрекетінің әртүрлі түрлерін қарастырады, олар байланыс және сабақтан тыс жұмыстарды, кәсіби тәжірибелерді қамтиды. Сабақтардың байланыс түрлеріне лекциялық, практикалық, жеке, студиялық сабақтар жатады. Байланыс әрекетінің бастамашысы оқу сабақтарын ұйымдастырушы қызметін атқаратын мұғалімдер болып табылады. Сыныптан тыс жұмыстарға оқушылардың өзіндік жұмыстары жатады. Сыныптан тыс жұмыстардың бастамашылары – өз бетінше дайындық барысында мұғалімнен кеңес ала алатын студенттер. Дәрістер шеңберінде студенттердің оқу материалын кейіннен игеруі үшін индикативті негіз қалыптасады. Дәріс материалын әзірлеуді және дәрістерді оқуды, әдетте, ғылым докторы, кандидаты, магистрі дәрежесі бар кафедралардың тәжірибелі оқытушылары жүзеге асырады. Кредиттік технологияның енгізілуімен интерактивті оқу құралдарын қолдану арқылы дәріс оқу әдістемесі түзетілді. Дәріс сабағын өткізу дәріс тезистерімен қамтамасыз етілген студенттерді алдын ала дайындауды қамтиды. Нәтижесінде көбінесе пікірталас, дөңгелек үстел түрінде өтетін дәріс барысында студенттердің белсенді рөлі артады.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»,білім беру бағдарламалары бағдарламаның құрылымын, оқу сабақтарының түрлерін, білімді бақылау нысандарын, жоспарлау принциптерін анықтайтын кредиттік оқыту технологиясы шеңберінде жүзеге асырылады. оқу траекториясы.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»,білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру үшін кафедра мамандықтардың оқу-әдістемелік кешендерін (МПОӘК) әзірледі, оған мыналар: мамандықтың пәндерін әдістемелік қамтамасыз ету, тәжірибенің барлық түрлерін өтуге арналған әдістемелік нұсқаулар,қорытынды шығармашылық жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар, бітірушілерді мемлекеттік аттестациялау бойынша әдістемелік нұсқауларкіреді.

Кредиттік оқыту технологиясын енгізумен пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін (ПОӘК), 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»,оқу бағдарламаларын қалыптастыру және оқу процесінде пайдалану тәжірибесі әзірленді, оған силлабус, тақырыптық курс жоспары, лекция конспектілері, практикалық сабақтардың жоспарлары, өзіндік жұмысты ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқаулар, практикалық жұмыстардың тақырыптары, өзін-өзі бақылауға арналған тест тапсырмалары, білімді бағалау шкаласы. Оқу-әдістемелік кешендердің құрылымы студенттерде курстың тұжырымдамасы мен оны оқуға қойылатын талаптар жүйесі туралы тұтас көзқарас қалыптастыруға мүмкіндік береді. Студенттерге бағытталған оқу-әдістемелік кешендерді қолдану тәжірибесі пәндерді оқыту сапасын және олардың даму деңгейін арттыруға ықпал етті. Пәндерге пререквизиттер мен постреквизиттер мәртебесін берудің себептері кафедраның студенттердің білім беру бағдарламасын кешенді және кезең-кезеңімен игеруін; пәндердің сабақтастығы және кәсіби құзыреттіліктердің жинақталуы; курстан курсқа өту шарттарын қамтамасыз етуге ұмтылуы.

Тәжірибелік сабақты ұйымдастыру және өткізу жоспарланған нәтижелерге жетуге бағытталған және студенттердің қажеттіліктерін қанағаттандырады, оқытылатын пәннің ерекшеліктеріне байланысты студенттердің теориялық білімдерін пайдалану дағдыларын қалыптастыруды көздейді. Практикалық сабақтардың тақырыптары студенттерге пікірталас және ғылыми полемика жүргізу дағдыларын меңгеруге мүмкіндік беретін проблемалық сипатта. Практикалық сабақтың белсенді қатысушысы – теориялық материалды түсіну дәрежесін көрсеткен студент. Тәжірибелік сабақты өткізудің дәстүрлі түрлері: сұхбат, іскерлік ойын, оқу портфолиосы, рефераттар, баяндамалар, шығармашылық жобалар дайындау. Сабақтар мультимедиялық оқу құралдарын қолдану арқылы жүргізіледі.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»,білім беру бағдарламаларының барлық пәндері оқу-әдістемелік әзірлемелермен, оның ішінде электронды тасымалдағыштарда қамтамасыз етілген. Мысалы, бір студентке 142 бірліктен келеді, электронды әзірлемелермен берілген пәндердің үлесі 100% құрады.

3.2.6 Жұмыс оқу жоспары Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 5.04.19-2012 «Жоғары білім. Бакалавриат. Міндетті, негізгі және негізгі пәндердің арақатынасын реттейтін Негізгі ережелер»; міндетті және таңдау пәндері; аудиториялық жұмыстар және СӨЖ, ОСӨЖ; практика түрлері бойынша несиелердің көлемі; студенттің оқу жүктемесінің жүктемесі:

Студенттің оқу жүктемесі аудиториялық сабақтарға қатысудан, өзіндік жұмыстардан, бақылау іс-шараларына қатысудан тұрады. Бір академиялық кезең 15 аптадан тұрады, студенттердің апталық жұмыс уақыты 36 сағаттан аспайды, бір оқу сессиясының ұзақтығы 50 минутты құрайды. Мысалы, бір пән бойынша 3 кредит алу үшін студенттер 15 апта бойы дәріс, практикалық сабақтар, ОБСӨЖ 3 сағатқа қатысып, аптасына 3 сағат өздік жұмыс жасайды.

Жүктеме семестрлер бойынша біркелкі бөлінеді. Семестрдегі теориялық оқыту кредиттерінің көлемі 18-21 кредит шегінде беріледі.

Кредиттік оқыту технологиясының міндеті – студенттердің өзін-өзі ұйымдастыру және өздігінен білім алу қабілеттерін дамыту.

Студенттердің өзіндік жұмысы 2 формада ұйымдастырылады:

- ОБСӨЖ сабақтары жалпы сабақ кестесіне кірмейді, олар сабақтан тыс жұмыс түрі болып табылады. ОЖСӨЖ-де мұғалімдерге оқу жоспарының ең күрделі теориялық және практикалық мәселелері бойынша кеңес беріледі. Студенттердің өздік жұмыстары бойынша есептер қорғалады, босатқан сабақтары өңделеді және т.б.

- СӨЖ (студенттердің өзіндік жұмысы) сабаққа дайындықты, үй тапсырмасын және жеке тапсырмаларды қамтиды. Мұғалімнің жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру формалары дәстүрліден интерактивтіге дейін өзгереді.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»,білім беру бағдарламаларын әзірлеу кезінде студенттің оқу жүктемесінің ауырлығы, оның оқу жоспарында қарастырылған оқу қызметінің барлық түрлері, соның ішінде аудиториялық және өзіндік жұмыс, практика және т.б. есепке алынады.жеке пәндер, кәсіптік практикадан өту кредиттер көмегімен бағаланады. Бүкіл аудиториялық жүктеме Мемлекеттік білім стандартына сәйкес негізгі оқу түрлері бойынша (дәріс, практикалық, зертханалық сабақтар) бөлінеді.Студенттің оқу жүктемесі академиялық сағаттың ұзақтығымен және оқу сағатының көлемімен анықталады (байланыс сағат 50 минут) оқу жұмысының әртүрлі түрлеріне арналған академиялық сағаттармен бірге. Дәріс және практикалық сабақтардың бір академиялық сағаты 50 минутқа, зертханалық – 100 минутқа тең. Студенттің аудиториялық жұмысының академиялық сағаттары бір кредит үшін семестр түріндегі академиялық кезеңде студенттің аптасына жалпы оқу жүктемесі 3 сағат болатындай етіп СӨЖ сағаттарының сәйкес санымен толықтырылады.

Оқу жылының жалпы ұзақтығы кемінде 36 аптаны құрайды. Университетте академиялық кезең 15 аптаға созылатын семестр болып табылады.

Бүкіл оқу кезеңінде бакалаврлар оқу (1 курс), өндірістік (2, 3, 4 курс) және диплом алдындағы (4 курс) тәжірибеден өтеді. Практиканың 1 кредитінің күрделілігі оқу тәжірибесіне 15 сағатты (әрқайсысы 50 минуттан), өндірістік және бакалавриат тәжірибесіне 30 сағаттан 75 сағатты (әрқайсысы 50 минуттан) құрайды.

Қорытынды аттестацияның бір кредиті 105 (15х7) сағатқа сәйкес келеді, яғни. 2 апта. Оның 15 байланыс сағаты студенттің оқытушымен жұмысы және СӨЖ - 90 сағат.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»,білім беру бағдарламалары білім алушылардың жетістіктері мен үлгерімін арттыруға бағытталған.6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»,білім беру бағдарламаларының академиялық пәндері мазмұны мен орындаушылық деңгейінің заманауи деңгейі бар оқу-дидактикалық материалдармен жеткілікті түрде жабдықталған. Оқу-дидактикалық материал білікті педагогтармен жоғары ғылыми-әдістемелік деңгейде әзірленген және білім беру бағдарламасына сәйкес құзыреттіліктерді дамытуға бағытталған.

Жеке жұмыс жоспарын студент оқуға түскеннен кейін 2 ай ішінде кафедра меңгерушісімен келісілген академиялық кезеңдердегі жұмысын және студенттің жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, оқудың барлық кезеңіне жетекшінің жетекшілігімен жасайды. жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiм беру институтының директорымен бекiтiлген төрт данада: бiрi – деканатта, екiншiсi – кафедрада сақталады және студенттiң кәсiптiк оқу жоспарын орындауы мен әзiрлеуiн бақылау үшiн негiз болады. үшінші – студенттің оқу жетістіктерін бақылауды ұйымдастыру үшін тіркеу бөліміне беріледі, төртінші – білім алушыға беріледі.

 Студенттердің оқу-зерттеу жұмыстары оқуды белсенді таным процесіне айналдырады, оқушылардың шығармашылық ойлауын дамытады, студенттердің зерттеушілік дағдыларын меңгеруге көмектеседі. Оның мақсаты – таңдалған зерттеу тақырыбы бойынша оқу, ғылыми, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын дамыту; оқу материалын саналы және терең меңгеруді қамтамасыз ету.

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары зерттеу дағдыларын жүзеге асыруға жағдай жасайды; бастамашылдық, ғылыми интуиция, дербестікті дамытады; оқушылардың шығармашылық әрекеттің әр түрін меңгеруіне мүмкіндік береді, топта жұмыс істеу қабілетін дамытады. Оның мақсаты – оқушының ғылыми-зерттеу білім, білік, дағды кешенін меңгеру арқылы шығармашылық белсенділігін дамыту. Студенттердің оқу-зерттеу және ғылыми-зерттеу жұмыстары біртұтас тұтас, бірақ олар студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудегі дербестік дәрежесімен ерекшеленеді.

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары жүйесін ұйымдастырудың негізгі принципі оның күрделілігін қамтамасыз ету болып табылады, бұл ғылыми зерттеулерді жүргізудің әдістері мен технологиясын меңгеру мен пайдаланудың жүйелілігі мен кешенділігін және олардың нәтижелерін жүзеге асырудың сабақтастығын білдіреді. оқу курстарындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары, студенттер қатысатын ғылыми шығармашылықтың әдістері, түрлері мен формаларының логикалық күрделенуі.

Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмысы бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі. Мұғалімнің жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру формалары дәстүрліден интерактивтіге дейін өзгереді. Студенттердің сабақтан тыс жұмысы оқу жоспарларымен және оқу-әдістемелік кешендермен реттеледі, олар еңбек сыйымдылығын анықтайтын және өзіндік оқытуды ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсыныстарды қамтиды.

Қорғауға ұсынылған диссертацияның негізгі нәтижелері – диссертация тақырыбы бойынша кемінде 2 жарияланымда: ғылыми басылымда және халықаралық немесе республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияда сөйлеген сөзінде – ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша беріледі. Студент типтік оқу жоспары мен элективті пәндер каталогы негізінде эдвайзердің көмегімен өзінің жеке оқу жоспарын құрады. Студенттің жеке оқу жоспары міндетті компоненттің барлық пәндерін қамтиды, олардың көлемі Мемлекеттік білім беру стандарттарында белгіленгеннен кем болмауы керек.

Таңдау компонентінің пәндерін студент өз бетінше анықтайды. Студенттердің игерген таңдау компоненті кредиттерінің жалпы саны Мемлекеттік білім стандартында белгіленгеннен кем емес.

Академиялық ұтқырлықты қамтамасыз ету үшін студенттер белгілі бір пәндерді басқа оқу орындарында, соның ішінде шетелде оқиды. Бұл ретте басқа білім беру ұйымдарында оқу үшін кредиттер санының жоғарғы шегі белгіленеді. Оқытушы оқытушы ағымдағы және аралық бақылаудың барлық түрлерін жүргізеді және студенттердің ағымдағы үлгерімінің тиісті бағасын көрсетеді (ағымдық және аралық бақылау бағасының орташа арифметикалық мәні). Бұл ретте оқушылардың оқудағы жетістіктері әрбір орындалған тапсырма бойынша 100 баллдық жүйемен бағаланады.

Пән бойынша қорытынды бағаға ағымдағы қызметтің бағасы және қорытынды бақылау (емтихан бағасы) кіреді. Студенттің оқу пәнінің бағдарламасын меңгеру дәрежесін қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімді бағалау үлесі 60% құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы осы оқу пәні бойынша білімнің қорытынды бағасының 40%-ын құрайды.

Оң қорытынды баға игерілген кредиттерді тиісті пән бойынша кредиттердің белгіленген санымен толықтыру үшін негіз болады және студенттің транскриптіне жазылады.

Студент қорытынды бақылаудан (емтиханнан) «қанағаттанарлықсыз» баға алған кезде пән бойынша қорытынды баға есептелмейді Диссертацияны дайындау, жазу және қорғау үшін кредиттер және мемлекеттік емтиханды дайындау және тапсыру үшін кемінде 2 кредит мамандық.Студенттердің білім деңгейін бағалау тәртібі оқудың жоспарланған нәтижелеріне және білім беру бағдарламаларының мақсаттарына сәйкес келеді. Білім беру бағдарламасын іске асыру қабілеті мен дайындығын анықтайтын диагностикалық бағалау қарастырылған, ол сонымен қатар оқудағы мүмкін проблемаларды анықтайды. Кері байланыс элементтері де қарастырылған (тапсырмалар, ғылыми жобалар, жағдайлық есептер, семинарлар және т.б.); оқу үдерісінің нәтижелеріне қатысты жетістіктерді немесе кемшіліктерді бағалау (сыртқы бару (аудит) жазбаша емтихандары туралы ауызша және БСҚА есебі), «Мұғалім студенттер көзімен», «Білім беру бағдарламасының сапасына студенттің қанағаттануы» сауалнамасы жүзеге асыру», «Студенттердің білім беру үдерісінің сапасына қанағаттануы», «Студенттердің жеке дамуы мен білім алуына жағдай жасауға қанағаттануы». Кафедра деңгейінде ағымдағы оқу үлгеріміне және академиялық кезеңнің соңында алынған нәтижелерге мониторинг жүргізіледі. кері байланыс элементтері қамтамасыз етіледі (тапсырмалар, ғылыми жобалар, жағдайлық есептер, семинарлар және т.б.); оқу процесінің нәтижелеріне қатысты жетістіктерді немесе кемшіліктерді бағалау (сыртқы бару (аудит) жазбаша емтихандары туралы ауызша және БСҚА есебі), «Оқытушы студенттер көзімен», «Студенттердің оқу үдерісін ұйымдастыру сапасына қанағаттануы» сауалнамасы.

3.2.7. Оқу үдерісі мен басқаруды автоматтандыру үшін университеттің ЖОО АЖ біріктірілген басқару жүйесі (www.asu.ukgu.kz) табысты жұмыс істейді. ЖОО жұмыс істеу процесінде үнемі жаңартылып, жетілдіріліп отырады және мемлекеттік және орыс тіліндегі қарым-қатынасқа қолдау көрсетеді.

«PLATONUS» ЖОО Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне оқу үдерісіне қатысты барлық деректерді қадағалауға мүмкіндік береді: академиялық күнтізбелерді құру, оқытушылардың оқу пәндерін бөлу, кафедралар бойынша сағаттарды есептеу, факультативтік пәндерге студенттерді қабылдау пәндер, академиялық ағындарды құру, тестілеу, әртүрлі критерийлер бойынша есептерді автоматты түрде жасау және т.б.

Жеке жоспарларды құру кезінде студентке мамандықтың жұмыс жоспарына және элективті пәндер каталогына сәйкес міндетті пәндер мен таңдау пәндерінің тізімі ұсынылады. Пәндерді таңдау міндетті түрде оқу пәндерінің реттілігін ескере отырып жүргізілуі керек. Алдыңғы семестрде осы пәннің пререквизиттерін меңгермеген студент пәнге тіркеле алмайды.

3.2.8.Оқу талаптарын орындай алмайтын студенттер үшін факультет, кафедра басшылығы деңгейінде жұмыс ұйымдастырылады немесе жазғы семестрге қалдырылады. Студенттердің үлгеріміне қатысты мәселелер кафедра мәжілістерінде және факультет кеңесінде талқыланады.

Кәсіптік білім берудің құзіреттілік-бағдарланған моделін жүзеге асыру жағдайында тьюторлар, эдвайзерлер және кафедрадағы консультативтік жұмысты қамтитын академиялық кеңес беру функциялары жүйесі.

Университетте студенттерді қолдау бағдарламасына: гранттық стипендиялар, университеттің шәкіртақы қоры, студенттердің әртүрлі санаттарына әлеуметтік қолдау, университет қаржыландыратын жеке өсу бағдарламасы, «Студенттердің денсаулығы» бағдарламасы кіреді.

Университет ұжымдық мәдениетке және оны түлектерге ұзарта отырып, студенттер арасында насихаттауға ерекше көңіл бөледі. Кәсіптік білім берудің құзіреттілік-бағдарланған моделін жүзеге асыру жағдайында тьюторлар, эдвайзерлер және кафедрадағы консультативтік жұмысты қамтитын академиялық кеңес беру функциялары жүйесі. Бөлім өз түлектерінің кәсіби қызметінің бағыттары бойынша жұмыс берушілермен ынтымақтасады, олар негізінен: әкімдік жанындағы әлеуметтік саясатты анықтайтын құрылымдар; қалалық зейнетақы төлеу орталығы; халықты әлеуметтік қорғау органдары; үйде әлеуметтік көмек көрсететін ұйымдар; денсаулық сақтау органдары; білім беру жүйесінен тұрады.

«Корпоративтік этика кодексі – М.Әуезов атындағы ОҚҰ-ның ішкі тәртіп ережелері» Ғылыми кеңестің 2011 жылғы 31 тамыздағы No 1 шешімімен бекітілген Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының нормаларына сәйкес әзірленді, сайтта орналастырылған. университеттің www.ukgu.kz сайтында. Ереже университет қауымдастығының корпоративтік мәдениетін реттейді, оның ішінде: оқытушылардың, қызметкерлердің және студенттердің мінез-құлық этикасы; студенттер арасындағы қарым-қатынас; білім алушылар мен оқытушылар арасындағы қарым-қатынас; оқытушылар мен қызметкерлер арасындағы қарым-қатынас және т.б.

Оқуға қабылдау, ауыстыру немесе қалпына келтіру кезінде университет білім алушымен үш данада білім беру қызметтерін көрсету туралы шарт жасайды, онда студент білім беру қызметтеріне ақы төлеу мөлшерімен және тәртібімен таныса алады. Оқу ақысының құны мен төлеу шарттары теңгемен белгіленеді және оны жыл сайын университет ректоры бекітеді. Кәсіптік білім берудің құзіреттілік-бағдарланған моделін жүзеге асыру жағдайында тьюторлар, эдвайзерлер және кафедрадағы консультативтік жұмысты қамтитын академиялық кеңес беру функциялары жүйесі. Бөлім өз түлектерінің кәсіби қызметінің бағыттары бойынша жұмыс берушілермен ынтымақтасады, олар негізінен: әкімдік жанындағы әлеуметтік саясатты анықтайтын құрылымдар; қалалық зейнетақы төлеу орталығы; халықты әлеуметтік қорғау органдары; үйде әлеуметтік көмек көрсететін ұйымдар; денсаулық сақтау органдары; білім беру жүйесі. Университетте академиялық талаптарға төтеп бере алмайтын студенттерге академиялық қолдау көрсету бойынша ұсыныстар мен көмектер жүйесі құрылды (қосымша кеңес беру немесе қосымша сабақтар). Жұмыс істейтін студенттер үшін сырттай және кешкі оқу түрлері қарастырылған, сонымен қатар дуальды оқыту қағидалары енгізілген. Шетелдік студенттерге көші-қонды тіркеуде қолдау көрсетіледі, консультативтік көмек көрсетіледі, жатақханада тұру қарастырылған. Мүгедектерге қолдау көрсету үшін силлабустар мен жұмыс оқу жоспарлары оқу үдерісін ұйымдастыруға жеке сараланған көзқарасты (мысалы, жазбаша/ауызша нысанда аралық аттестациядан өту), сабақтардың барлық түрлеріне жеке сараланған тәсілді белгілейді.

Сонымен қатар, бағдарламаны тереңірек игеруге, қосымша несиелерді игеруге ұмтылатын студенттер үшін университет жыл сайын ОҚУ студенттері үшін де, Қазақстандағы және шетелдегі басқа ЖОО студенттері үшін де жазғы семестр өткізеді. Жазғы семестрде оқу ақылы негізде және бекітілген оқу процесінің кестесіне (ҚБК) және академиялық күнтізбеге сәйкес жүзеге асырылады.

Оқуға баға алуға кез келген арсыздыққа «мүлдем төзбеушілік» қағидаттары ішкі тәртіп ережелерінде көрсетілген: Білім алушылардың ішкі тәртіп ережелері; университетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және оның алдын алу жөніндегі жұмыс тобы туралы ереже, университетте құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша жұмысты қамтамасыз ету мен жүзеге асыруды реттейтін ЖОО студенттерінің жауапкершілігін қарау жөніндегі тәртіптік кеңес туралы ереже және қызметкерлерді ақпараттандыру білім беру саласындағы құқық бұзушылыққа қарсы күрес.

ОҚУ Академиялық адалдық ережесін әзірледі (Университеттің Ғылыми кеңесімен бекітілген, 2018 жылғы 30 қазандағы №3 хаттама) – бұл білім беру бағдарламаларын әзірлеу кезінде мінез-құлық стандарттарын белгілейтін құндылықтар мен қағидаттардың жиынтығы. және оқу іс-әрекетін жүзеге асыру, оның ішінде жазбаша жұмыстарды орындау кезінде (бақылау, курстық жұмыстар, эсселер, дипломдық жұмыстар, диссертациялар), оқу үдерісіне қатысушылар арасындағы қарым-қатынаста өз ұстанымын білдіру.

Оқу үдерісінде студенттердің академиялық адалдығының, олардың жеке шыншылдығы мен оқуына жауапкершілігін дамытатын негізгі принциптері:

1) Адалдық – білім алушылардың барлық еңбек түрлерін адал, лайықты орындауы;

2) автордың және оның құқық мирасқорларының құқықтарын қорғауды жүзеге асыру - авторлық құқық объектісі болып табылатын туындыларды авторлық құқықты тану және бөтеннің сөзін, ойын дұрыс жеткізу және бағаланатын шығармаларда ақпарат көздерін көрсету арқылы қорғау. ;

3) Ашықтық – айқындық, өзара сенімділік, студенттер мен оқытушылар арасындағы ақпарат пен идеялардың ашық алмасуы;

4) Студенттердің құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу – студенттердің өз пікірлері мен идеяларын еркін білдіру құқығы;

5) Теңдік – әрбір студенттің академиялық адалдық ережелерін сақтау міндеті және оларды бұзғаны үшін бірдей жауапкершілік.

ОҚУ-де студенттер, қызметкерлер және университет әкімшілігі арасында шынайы демократиялық қарым-қатынас жүйесін қалыптастыру мақсатында профессорлық-оқытушылық құрам, қызметкерлер және студенттер қауымы «Корпоративтік этика кодексі – ішкі тәртіп ережелерін» қабылдап, оны мүлтіксіз орындауға міндеттенеді.

Қорытынды бақылау нәтижелері студенттердің оқу жетістіктері туралы ақпарат беретін Тіркеуші кеңсесіне жіберіледі. Ағымдағы бақылау нәтижелерін талдауды, ағымдағы үлгерім туралы ақпаратты, білім алушылардың аралық аттестациясының аралық бақылау нәтижелерін кураторлар «1С: Кәсіпорын 7.7». Факультет деканаты сессияның қорытындысы туралы ақпарат алып, студенттерді курстан курсқа ауыстыруға өтінімдер ресімдейді, сонымен қатар нашар үлгерімнің алдын алу үшін жеке жұмыстарды ұйымдастырады.

Емтихан нәтижелеріне шағымдану тәртібі СМЖ ОҚУ ПР 8.06–2021 «Үлгерімнің, аралық және қорытынды аттестацияның ағымдағы мониторингін жүргізу үдерісін басқару» СМЖ тәртібінде және университеттің Академиялық саясатында белгіленген. Қорытынды бақылау нәтижесімен келіспеген білім алушы емтиханның келесі күнінен кешіктірмей апелляциялық комиссия төрағасына апелляциялық шағым беруге құқылы. Апелляциялық комиссияның құрамына университеттің апелляциялық комиссиясының төрағасы және біліктілігі емтихан сессиясына ұсынылған пәндер бейініне сәйкес келетін оқытушылар кіреді.

ОҚУ-де студент оқу үдерісіндегі орталық тұлға болып табылады. Студенттің өмірлік циклінің барлық кезеңдері құжаттар кешенімен реттеледі. Оқу жылы басталар алдында 1 курстың әрбір студентіне Студенттік нұсқаулық таратылып, оның электронды нұсқасы университет сайтында және жалпы қолжетімділік үшін ақпараттық порталда орналастырылған.Әдістемелік нұсқаулықта студенттің ар-намыс кодексі, академиялық күнтізбе, кредиттік технология бойынша оқу процесін ұйымдастырудың негізгі ережелері, оқу ақысын төлеу тәртібі, аудару, қалпына келтіру және шегерім жасау ережелері, бос білім беру гранттарын тағайындау ережелері, GPA есептеу әдісі, университет ғимараттарының мекенжайы мен орналасу картасы, университеттің (университет АЖ) ақпараттық жүйесінің жұмысы туралы ақпарат, кітапхананы пайдалану ережелері, жатақханада тұру ережелері, әр түрлі студенттердің жұмыс уақыты. қызметтері – кафедралар, деканаттар, тіркеу кеңсесі, мемлекеттік кәсіптер факультеті, тілдерді дамыту бөлімі, оқу орталығы, Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы, жастар орталығы, психологиялық көмек орталығы, студенттер кәсіподақ және т.б. Студент сонымен қатар www.ukgu.kz сайтында университеттің түрлі бөлімдерінің жұмыс уақытымен таныса алады: кітапхананың жұмыс уақыты - http://lib.ukgu.kz/ru; білім беру порталы – professor.ukgu.kz.

Кесте 7. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының көрсеткіштері

Көрсеткіштер

2020-2021ж.

2021-2022 ж.

Жарияланған ғылыми мақалалар мен студенттердің баяндамаларының саны

19

34

Конференцияға қатысатын студенттер саны

35

54

СҒЗЖ қатысатын студенттер саны

78

94

 

3.3 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері

3.3.1 Бақылау нысандары мен әдістерінің әртүрлілігі, оңтайлылығы; бағалаудың ашықтығы мен объективтілігі; әрбір оқушының оқу-танымдық іс-әрекетін тұрақты бақылау, оның мүмкіндіктерін ашу студентке бағдарланған оқытуды ұйымдастырудың тиімділігін растайды.

3.3.2.«Театр және эстрадалық шығармашылық»кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы студенттерді оқытудың әртүрлі кезеңдеріндегі құзыреттіліктерді бағалауға арналған әдістемелік және бақылау-өлшеу материалдарының кешенін,сондай-ақ бітірушілердің тиісті білім беру бағдарламасы бойынша дайындық деңгейіне сәйкестігін қорытынды аттестаттау үшін әзірлейді.

Студенттің пән бағдарламасын меңгеруін бағалау критерийлерін таңдау кезінде міндетті түрде мыналарды ескеру қажет: лекция, практикалық/семинар сабақтары бөлігінде бағдарламаның орындалуы; әр пән бойынша, әр тапсырма түрі бойынша (реферат, эссе, рөлдік ойын, іскерлік жағдай және жеке және топтық жобалар) бағдарламада қарастырылған студенттердің өзіндік жұмысын орындау. Тапсырмаларды берудің саны мен мерзімін осы жүйедегі үлгерімді қадағалайтын, студенттердің назарына оларды аттестациялау критерийлерін жеткізетін оқытушылар құрамы белгілейді. Сонымен қатар студенттердің білімін бағалау критерийлері силлабустарда көрсетілген.

Ағымдағы бақылау нәтижелері, білім алушылардың білімін қорытынды аттестаттау Білім паспортында жинақталып, топ эдвайзері талдап, студенттер де қолтаңбасымен таныстырады. Студенттер өз рейтингтері мен емтихан нәтижелері туралы www.portal.ukgu.kz сайтынан біле алады.

3.3.3 СМЖ ОҚУ 7.02-2022 «Оқу-ұйымдастыру үдерістерін басқару» барлық факультеттердің/жоғары оқу орындарының студенттерінің білімдерін ағымдағы, аралық және қорытынды бақылауды бағалау кезінде студенттерді жеңілдететін жағдайларды белгілейді және апелляциялық комиссия құрылады.

3.3.4 Кафедрада тестілік, ауызша, жазбаша, кейс және аралас емтихандар, бақылау жұмыстары, рефераттарды, курстық жұмыстарды қорғау және басқа да бағалау нысандары СМЖ ОҚУ ПР 8.06-2021 «Оқу жұмыстарын басқару» тәртібіне сәйкес жүзеге асырылады. үлгеріміне ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізу процесі», оған сәйкес ауызша, жазбаша, шығармашылық және кейс емтихандарын ұйымдастыру және өткізу, кафедра меңгерушісінің бұйрығымен біліктілігі бар 2-3 емтихан алушы тағайындалады. осы оқу пәнінің профиліне сәйкес келетін, әдетте, осы пән бойынша сабақ жүргізбейтін оқытушылар арасынан.

3.3.5 М.Әуезов атындағы ОҚУ-де студенттердің арыздары мен өтініштерін қарау, даулы мәселелерді шешу үшін «Сенім жәшігі» жұмыс істейді, университет сайтында «Ректор блогы» жұмыс істейді, онда студенттер сабақтардың сапасы, емтихан сессиясының ашықтығы және т.б. Сонымен қатар студенттердің өтініштері деканат басшылығымен қабылданып, кураторлар кеңесінің отырыстарында, отырыстарда, түрлі деңгейдегі отырыстарда, студенттердің университет басшылығымен кездесулерінде қаралады. Оқу процесін ұйымдастырудағы мүмкін болатын кемшіліктерді анықтау мақсатында сауалнамалар мен сауалнамалар жүргізіледі. Емтихан нәтижелеріне шағымдану тәртібі СМЖ ПР 8.06–2021 «Үлгерімнің, аралық және қорытынды аттестацияның ағымдағы мониторингін жүргізу үдерісін басқару» СМЖ тәртібінде және университеттің Академиялық саясатында белгіленген.

Оқу талаптарын көтере алмайтын студенттер үшін факультеттер, кафедралар мен оқытушылар басшылығы деңгейінде жұмыс ұйымдастырылады. Атап айтқанда, студенттердің үлгеріміне қатысты мәселелер кафедраның, факультет кеңесінің отырыстарында талқыланады.

Қорытынды бақылау нәтижесімен келіспеген білім алушы емтиханның келесі күнінен кешіктірмей апелляциялық комиссия төрағасына апелляциялық шағым беруге құқылы. Апелляциялық комиссияның құрамына университеттің апелляциялық комиссиясының төрағасы және біліктілігі емтихан сессиясына ұсынылған пәндер бейініне сәйкес келетін оқытушылар кіреді.

3.3.6 Білім беру сапасын басқаруға студенттердің қатысуы ішкі және сыртқы процестерге әсер етеді.

Ішкі үдерістеріне сапалы білім алуға мотивация, соның нәтижесінде оқу үдерісін ұйымдастыру сапасын бақылауды ұйымдастыруға қатысу (студенттерді басқару күндері, емтихан сессиясы кезінде студенттік бақылау), ғылыми қызмет (СҒЗЖ ұйымдастыру, пәндік олимпиадалар және т.б.).

Сыртқы процестер – білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша тәуелсіз агенттік (IQАA), аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі (IQAA) агенттіктері жүргізетін аккредитацияға студенттердің қатысуы.

 Ұсынылатын білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ету ішкі және сыртқы мониторингті ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылады. Стратегиялық даму және сапа менеджменті кафедрасының әлеуметтанулық зерттеулер бөлімі студенттер арасында жүргізілген сауалнаманың нәтижелерін мониторингтеу және өңдеу, тиісті құрылымдық бөлімшелердің түзету шараларын қабылдау үшін зерттеу нәтижелерімен барлық мүдделі тұлғаларды хабардар етумен айналысады.

Студенттердің қанағаттану деңгейін бақылау олардың білім сапасын бағалауды және сауалнама арқылы мамандарды дайындауды қамтиды. Проблемаларды анықтау, оларды талдау және шешу, оқу-тәрбие процесін жетілдіру мақсатында жыл сайын «Оқытушыстуденттің көзімен» атты студенттер арасында әлеуметтік сауалнама жүргізіледі, сонымен қатар оқу үдерісін ұйымдастыру бойынша студенттерге сауалнама жүргізіледі.

3.3.7 Университетте ұтқырлықты, ECTS кредиттерін тану, Ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкестікті жүзеге асыру 2018 жылғы 9 ақпанда бекітілген «ECTS түріндегі несиелерді қайта кредиттеу» бойынша әзірленген Ереже негізінде жүзеге асырылады. «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығының (Министрдің бұйрығымен 2011 жылғы 20 сәуірдегі өзгерістер мен толықтырулармен) негізінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 12 қазандағы №563, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылы 16 қазанда No 17554 болып тіркелді.

Университетте ұтқырлықты жүзеге асыруды «Академиялық ұтқырлық туралы ереже» негізінде халықаралық бөлімі «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығы негізінде жүзеге асырады.

Студенттерді қабылдау, жетістіктер, тану және сертификаттау

4.2 Бағалау критерийлері.

4.2.1. 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламалары бойынша университетке студенттерді қабылдау тәртібі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік құқықтық актілерімен айқындалады. Үлгілік ережеге сәйкес, талапкерлерді іріктеу Ұлттық бірыңғай тестілеу және мектеп бағдарламасының 4 пәні бойынша кешенді тестілеу арқылы жүзеге асырылады: талапкерлер тестілеу түрінде тапсыратын Қазақстан тарихы, қазақ тілі немесе орыс тілі; шығармашылық емтихан болып табылатын орындаушылық шеберлік, ұйымдастырушылық және жетекшілік дағдылары.

Бірінші шығармашылық емтихан талапкердің сахналық шеберлігін,  музыкалық шығармашылық қабілетін, оның образды ой-өрісін ойлау деңгейін, шығармашылық фантазиясын, азаматтық көзқарасын анықтайды.Талапкер орындаған әнінің шығу тарихын, композиторлардың музыкалық шығармашылығын, көркемдік бейнесін білу және т.б.

Орындаушылық шеберлігі (әдеби жанрлардан үзінді, ән айту, би, музыкалық және пластикалық әрекеттер, ырғақ, музыкалық аспапта ойнау) 

Орындаушылық шеберлік төмендегіні қамтиды:

 • актерлік шеберлігін көрсету: тақпақ, проза, мысал басқа да шығарма түрлерін оқу.
 • Басқа да жанрларда шығармашылық қабілетін көрсету: би, пантомимо, өлең, музыкалық аспаптарда ойнау, ән салу т.б.
 • Музыкалық дыбысты қабылдауын, ритмиканы тексеру.
 • Патриоттық, еркін тақырыпта 1 ән

Екінші шығармашылық емтихан

Ұйымдастыру – қойылым жұмысының негіздері (көпшілік қойылымдар мен мерекелерге талдау, жекелей және көпшілік этюдтар ұйымдастыру, мәдениет және өнер саласы бойынша түсінігі)   

Төмендегіні қамтиды:

мәдени-демалыс шарасының сценарийін немесе сценарийілік-режиссерлық жоспарын өңдеу және қорғау (мысалы: республика күні, қала күні, жаңа жыл, наурыз мейрамы және т.б.)

Ұйымдастыру-шығармашылық бейімділігін анықтайтын топтық немесе жұптық этюдті дайындап көрсету (скетчтер, интермедиялар, алдын-ала дайындалған).

Бұлардан бөлек талапкер комиссияға өзінің шығармашылық мүмкіндігін, көркемдік талғамын, ойлау қабілетін көрсету үшін шығармашылық жұмыстарын ұсынады. (мысалы: өлеңдер, әңгімелер, мақалалар, көркемдік эскиздер мен жұмыстар, өзі шығарған әндер және т.б).

Ұйымдастыру-шығармашылық бейімділігін анықтайтын топтық немесе жұптық этюдті дайындап көрсету (скетчтер, интермедиялар, алдын-ала дайындалған).

6В11121–«Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламалары бойынша университетке студенттерді қабылдау тәртібі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік құқықтық актілерімен айқындалады. Типтік ережеге сәйкес, талапкерлерді іріктеу мектеп бағдарламасының Қазақстан тарихы, қазақ немесе орыс тілі, биология және география пәндері бойынша Ұлттық бірыңғай тестілеу арқылы жүзеге асырылады. Университет қызметінің негізгі мақсатты географиялық сегменті Қазақстанның оңтүстік аймақтары (Шымкент, Түркістан, Жамбыл және Қызылорда облыстары) болып табылады.

Нысаналы тұтынушылар топтары – жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша кәсіптік білім алуға мүдделі орта оқу орындары мен медициналық колледждер мен ЖОО түлектері, денсаулық сақтау ұйымдарының қызметкерлері жатады.

4.2.2. 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларды оқуға қабылдаудың тұрақтылығын қамтамасыз ететін шарттарды бағалау бағдарлама бойынша мамандарды даярлауға мемлекеттік тапсырыстың болуы, жүйелі кәсіптік бағдар беру жұмысы, тұрақты жоғары білікті профессорлық-оқытушылар құрамы, «Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасының болуы,бағдарламалардың ұлттық рейтингінде жоғары рейтингтік айқындамалары,заманауи материалдық-техникалық базасы,6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» бағдарламаларының болуы,серіктестермен– Түркістан облысының мәдениет басқармасымен, Облыстық мәдениет және халық шығармашылығы орталығымен,Ш.Қалдаяқов атындағы облыстық филармониямен, облыстық қазақ драма театрымен ұзақ мерзімді ынтымақтастықтың болуы, қалалық балалар мен жасөспірімдер орталығы, т.б. ұзақ мерзімді ынтымақтастықтары болуы.

4.2.3 Студенттердің контингентін қалыптастыру саясаты қабылдау рәсімінің нормативтік талаптарын,кәсіптік бағдар беру формалары,жұртшылықты университеттің академиялық мүмкіндіктері туралы ақпараттандыру,әлеуметтік қолдау тетіктері, оның ішінде оқу ақысы бойынша жеңілдіктер,жатақханаларда тұрудың қолжетімді тарифтері, профилакторияда емделу,студенттердің тұрмыстық кешенінің қызметтерінет тұрады.

Университетке қабылдау ҰБТ немесе КТА нысанындағы түсу емтихандары негізінде М.Әуезов атындағы ОҚУ-ға қабылдау Ережелерімен реттеледі. Оқу үдерісі ОҚУ Академиялық саясатының негізгі ережелерімен реттеледі, онда білім беруді ұйымдастыруға қойылатын бірыңғай талаптар, жетістіктер нәтижелерін бағалау, курстан курсқа ауыстыру, ЖОО студенттерін тану және біліктілік алу ережелері қарастырылған.

Ең көп ұпай саны – 100 балл, оның 50 баллы шығармашылық емтихандарға арналған. Тестілеу Білім және ғылым министрлігінің технологиясы бойынша өтеді, оның өкілдері емтиханға қатысып, рәсімнің ашықтығын қамтамасыз етеді. Тестілеу нәтижелері мен дұрыс жауаптардың кілттері емтихан күні университеттің ақпараттық стендтерінде орналастырылады. Тестілеу нәтижелерімен келіспеген үміткерлер апелляциялық комиссияға жүгінуге құқылы. Қабылдау тестісінің нәтижелері бойынша Білім және ғылым министрлігі өту балдарын анықтайды және бөлінген мемлекеттік білім гранттарын бөледі. Грант алудың басым құқығы мектепті үздік бітірген, республикалық пәндік олимпиадаларда жеңімпаз атанған талапкерлерге; ауыл мектептерінің түлектері, шетелдік қазақ диаспорасының өкілдері, жетім балалар, мүгедектер. Грант алмаған, бірақ тестілеудің шекті деңгейін (50 балл) еңсерген талапкерлер өз қаражаты есебінен оқуға құқылы. Талапкерлердің университетте 4 жылдық бакалавриат бағдарламасы (мектеп түлектері), 3 жылдық бағдарлама (колледж түлектері), 2 жылдық бағдарлама (жоғары білімі бар тұлғалар) бойынша оқуын жалғастыру мүмкіндігі бар.

2005 жылдан бастап университетте мансап және маркетинг кафедрасы жұмыс істейді, ол университеттің кәсіптік бағдар берудің жылдық жоспарын және студенттермен көшпелі кездесулер кестесін қалыптастырады, жарнамалық өнімдерді әзірлейді, потенциалды талапкерлермен жұмыс жасауда факультеттердің қызметін үйлестіреді. және жұмыс берушілер. Кафедра қабылдау ұйымын ұйымдастыруға және өткізуге жауапты университеттің қабылдау комиссиясымен тығыз байланыста.

М.Әуезов атындағы ОҚУ-ға студенттерді қабылдау ережелері мен тәртібі Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына оқуға қабылдаудың үлгілік ережесі негізінде ОҚМУ ІЖ 008-13 – «Контингентті қалыптастыру» сипатталған. Оқуға құжаттары белгіленген талаптарға сәйкес келетін талапкерлер қабылданады. Қабылдау ережелері мен бағдарламалары талапкерлер үшін университетте және http://ukgu.kz/ru/content ресми сайтында қолжетімді.

 

4.1-кесте – Оқуға қабылданған үміткерлер саны

 

2020

2021

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясы және продюсерлеу» білім беру бағдарламасы бойынша оқуға қабылдау

57

36

6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»  білім беру бағдарламасы бойынша оқуға қабылдау

18

10

 

Кафедрада барлығы 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясы және продюсерлеу» білім беру бағдарламасы бойынша 2020-2021 оқу жылы – 57, 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»   білім беру бағдарламасы бойынша – 36. 2021-2022 оқу жылы 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясы және продюсерлеу» білім беру бағдарламасы бойынша талапкерлер– 36 адам, 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»   білім беру бағдарламасы бойынша – 10 түсті.

4.2.4 ОҚУ-ға түсетін тұлғаларды қабылдау мемлекеттік білім беру тапсырысын (білім беру гранттарын) орналастыру, сондай-ақ азаматтардың жеке қаражаты және өзге де көздер есебінен оқу ақысын төлеу арқылы жүзеге асырылады.

ОҚҰ-ға түсетін тұлғаларды қабылдау Ұлттық бірыңғай тестілеу (ҰБТ) немесе Кешенді тестілеу (КТА) нәтижелері бойынша берілген аттестаттың баллдарына сәйкес конкурстық негізде олардың өтініштері бойынша жүзеге асырылады. ОҚБ оқуға түскен мемлекеттік білім гранттарының иегерлері:

Кешенді тестілеу білім беру саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен бекітілген Шымкент қаласы бойынша ОҚБ Ұлттық бірыңғай тестілеу пункті (ҰБТ) негізінде жүзеге асырылады.

Білім беру гранттарын тағайындау жөніндегі конкурсты білім беру саласындағы уәкілетті орган құратын комиссия өткізеді.

М.Әуезов атындағы ОҚУ студенттер қатарына қабылдауды ағымдағы жылдың 10-25 тамызы аралығында қабылдау комиссиясы жүргізеді.

Шетелдiк бiлiм беру ұйымдары берген бiлiмi туралы құжаттар тұлғалар оқуға қабылданғаннан кейiн, оқудың бiрiншi семестрiнде заңнамада белгiленген тәртiппен нострификациялау рәсiмiнен өтедi.

Тіркелгеннен кейін талапкерлердің жеке істерін техникалық хатшылар кестеге сәйкес студенттердің статистика бөліміне береді. Қабылдау комиссиясының аға техникалық хатшылары қабылданған студенттердің жеке істерінің мұрағатқа тапсыру мерзімі аяқталғанға дейін сақталуына жауапты болады.

Осы Қағидалармен реттелмеген мәселелерді СКУ қабылдау комиссиясы дербес шешеді және хаттамалармен ресімделеді. Кафедра меңгерушілері мен диссертация тақырыптары бекітілді.

4.2.5. Бірінші курс студенттері үшін олардың тез бейімделуіне барлық жағдай жасалған. СҚО-ның Студенттерге қолдау көрсету қызметі, Тіркеу кеңсесі (ТК), Тәрбие жұмысы департаменті (ТЖД) және Академиялық мәселелер департаменті (АМД), эдвайзерлер мен кураторлардың қатысуымен Жастар орталығы жүргізеді: негізгі саясатты түсіндіру. студенттерге арналған, сынақтар мен емтихандарға қойылатын талаптар, жеке оқу жоспарын құру, пәндерді қайта қабылдау ережелері, шағымдарды білдіру тәртібі, жұмыс бағдарламалары мен силлабустардың орналасуы, студенттердің қарауындағы элективті пәндер каталогы. Жастар орталығы студенттік өмірдің түрлі салаларын қамтиды - ғылыми-зерттеу қызметінен бастап жастардың бос уақытын ұйымдастыруға дейін.

Басқа ЖОО студенттерінің академиялық ұтқырлыққа тез бейімделуі үшін университет барлық қажетті жағдайларды қамтамасыз етеді:

-еуропалық стандарттарға сәйкес отандық білім беру бағдарламалары мен оқу жоспарларын жүргізу;

-бірлескен білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру;

- ұлттық және шетелдік компаниялардың профессор-практиктерін, сарапшыларын білім беру бағдарламаларын іске асыруға тарту;

-білім берудің инновациялық шетелдік әдістерін қолдану және оларды қазақстандық стандарттарға бейімдеу.

Басқа ЖОО-дан алмасу ретінде келген студенттердің тез бейімделуі үшін заманауи үлгідегі 16 оқу корпусынан, 3 спорт кешенінен, 6 студенттік жатақханадан, 1 қала маңындағы сауықтыру орталығынан, 12 оқу орнынан тұратын университеттің материалдық-техникалық базасы бар. спорт залдары, жеңіл атлетика манежі, үлкенді-кішілі бассейн және «Машат» оқу-жаттығу орталығы.

4.2.6.Студенттердің оқытудың мазмұны мен формасы мен әдістеріне қанағаттанушылық деңгейі олардың білім беру сапасын бағалауды және сауалнама арқылы мамандарды дайындауды көздейді. М.Әуезов атындағы ОҚУ-де студенттердің білім беру қызметтерінің сапасына қанағаттануын зерделеу, проблемаларды анықтау, оларды талдау және шешу, оқу үдерісін жетілдіру мақсатында студенттердің білім сапасына қанағаттануы үшін әлеуметтік сауалнамалар жүргізу тәжірибесі жүргізілуде. білімі дамыды. Жыл сайын студенттер арасында «Мұғалім оқушы көзімен» социологиялық сауалнамасы, сонымен қатар оқу процесін ұйымдастыру тақырыбы бойынша студенттер арасында сауалнама жүргізіледі. Сауалнама нәтижелері бойынша 2021-2022 оқу жылында бағдарлама студенттерінің 96%-ы оқу жағдайларына, оқыту сапасына және оқу үдерісін ұйымдастыру сапасына қанағаттанғанын атап өтті.

4.2.7. Студенттерді қолдау қызметі, Тіркеуші кеңсесі, оқу ісі департаменті және оқу ісі департаменті эдвайзерлер мен кураторлар арқылы жүзеге асырады: студенттерге арналған негізгі саясатты, кредиттер мен емтихандарға қойылатын талаптарды түсіндіру, жеке оқу жоспары, пәндерді қайта қабылдау ережелері, шағымдарды беру тәртібі, жұмыскерлердің орналасу орны, бағдарламалары мен силлабустары, студенттердің қарауындағы элективті пәндер каталогы.

М.Әуезов атындағы ОҚУ түлектерімен жұмыс келесі мәселелер бойынша мамандардан жан-жақты (әлеуметтік, құқықтық, психологиялық) консультациялық көмек алу үшін үш негізгі бағдарламаны жүзеге асыруды қамтиды:

- жұмыс іздеу технологиясы: өзін-өзі таныстыру дағдыларын дамыту; түйіндемені, ілеспе хатты, ұсыныс хатты құрастыру ережелері; жұмыс берушімен телефон арқылы сөйлесу техникасы және т.б.;

- еңбек қатынастарын тіркеу: үш жақты келісім-шарт жасау; әлеуметтік пакетпен қамтамасыз ету (жұмысшыларға кепілдіктер мен өтемақылар, тұрғын үй); еңбекке ақы төлеу және нормалау және т.б.;

- бітірушілерді жұмысқа орналасуға, еңбек нарығында өзін-өзі анықтауға, мансаптық өсуге психологиялық дайындық.

4.2.8 М.Әуезов атындағы ОҚУ жоғары білім біліктілігін, оқу кезеңдерін және алдыңғы оқуларды, оның ішінде бейресми және бейресми оқытуды тануды тану тәжірибесі бар, олар мыналарға негізделеді:

- Лиссабон тану туралы конвенцияға сәйкес әрекеттерді қамтамасыз ету;

- дәйекті тануды қамтамасыз ету үшін басқа университеттермен және сапаны қамтамасыз ету агенттіктерімен, ұлттық ENIC/NARIC орталықтарымен ынтымақтастық.

Білім алушыларды білім беру ұйымының түрлері бойынша ауыстыру және қалпына келтіру қағидалары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы №110 Қаулысымен жүзеге асырылады.

Білім алушыны шетелдiк бiлiм беру ұйымынан ауыстыру және қайта қабылдау кезiнде Қазақстан Республикасында нострификациялау рәсiмiнен өтуге тиiс оқу бағдарламаларын игергенi туралы құжат (академиялық аттестат, транскрипт), сондай-ақ алдыңғы бiлiм беру деңгейiн аяқтағаны туралы құжат. белгіленген тәртіппен беріледі.

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде студенттердің кәсіби құзыреттіліктерін арттыру және тілдік және мәдениетаралық дағдыларын дамыту мақсатында студенттерге арналған академиялық ұтқырлық бағдарламалары жүзеге асырылуда.

    Академиялық ұтқырлық шеңберінде студенттерге университеттің шетелдік немесе қазақстандық серіктес университеттерінде оқу/кәсіби тәжірибеден өту мүмкіндігі бар. Студенттердің білімін қаржыландыру халықаралық қорлар, университеттің бюджеттік және бюджеттік емес қаражаты есебінен, сондай-ақ студенттердің жеке қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Қазіргі уақытта М.Әуезов атындағы ОҚУ Қазақстанның 18 университетімен (оның ішінде әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, ҚазҰАУ) және Германия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Чехия, Польша және басқа елдер, 21 шетелдік университеттерімен академиялық алмасу туралы келісімдерге қол қойған.

4.2.9. Университетте барлық негізгі процестер туралы ақпаратты жинау және талдаудың біріктірілген жүйесі бар. Барлық ақпарат АЖ университетінің ақпараттық жүйесі арқылы жинақталады.

Пайдаланушының өтініші бойынша есеп беру нысандары оқу тілі бойынша студенттер мен академиялық топтардың саны, оқудан шығарылған студенттер тізімі, мүмкіндігі шектеулі студенттер туралы деректер, жетім балалар, академиялық демалыстағы студенттер туралы деректер, шетел студенттерінің тізімдері, мәліметтер бойынша ұсынылады. туған жылы бойынша студенттер туралы, резидент емес студенттер және т.б.

Білім беру бағдарламаларының түрлері мен білім деңгейлері бойынша білім алушылардың контингенті туралы барлық мәліметтерді Тіркеуші кеңсесі «Platonus» және ESUVO автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне (ААЖ) енгізеді.

«Мәдениет және спорт» факультетінің деканаты мен «Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасы 6В11121–«Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың үлгерімін жүйелі түрде талдап отырады.Ағымдағы жұмысты бағалау (рейтинг-балл) 60%, ал емтихан бағасы оқытылатын пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды.

Студенттің пән бағдарламасын меңгеруін бағалау критерийлерін таңдау кезінде міндетті түрде мыналарды ескеру қажет: лекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар бөлігінде бағдарламаның орындалуы; әр пән бойынша, әр тапсырма түрі бойынша (реферат,эссе,рөлдік ойын,іскерлік жағдаят және т.б.) бағдарламада қарастырылған студенттердің өзіндік жұмысын (СӨЖ) орындау.

Барлық академиялық топтар үшін абсолютті оқу үлгерімі және сапалық көрсеткіш анықталады, рейтинг студенттердің, академиялық топтардың, курстардың, мамандықтардың, факультеттердің/жоғары оқу орындарының GPA деңгейіне сәйкес жүзеге асырылады.

Студенттердің сабаққа қатысуы мен үлгерімін жүйелі бақылауды топ кураторлары мен деканат жүзеге асырады.

Қысқы және жазғы емтихан сессияларының нәтижелері кафедра мәжілістерінде қаралады.

Студенттің курстан курсқа ауысуы оның ауысу балы (GPA) ескеріле отырып жүзеге асырылады. GPA баллының белгіленген деңгейіне қол жеткізген студенттер университет ректорының бұйрығымен келесі курсқа ауыстырылады.Курстан курсқа ауысу үшін қажетті GPA балын университет белгілейді.

Ауыстырылатын GPA ұпайы:

 • 1 курстан 2 курсқа – «1,7»;
 • 2 курстан 3 курсқа – «2»;
 • 3 курстан 4 курсқа – «2,2».

Белгіленген GPA балын жинамаған студент ақылы негізде қайта оқу курсында қалады. Екінші оқу курсына қалдырылған білім алушының бұрын қабылданған жеке оқу жоспары бойынша оқуға немесе белгіленген тәртіппен әзірленген жаңа жеке оқу жоспарын қалыптастыруға құқығы бар.

6В11121–«Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламасын меңгеру сапасын бағалау, үлгерім мониторингін, студенттерді аралық аттестациялауды және бітірушілердің қорытынды мемлекеттік аттестациясын қамтиды.

Білім беру бағдарламаларына қабылданған студенттер саны:

- 2020-2021 оқу жылы: 281;

- 6В11121–«Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламасы бойынша - 281;

234 студент  мемлекеттік грант,  47студент ақылы түрінде  білім  алуда. Шетелдік студенттер саны-6.  Кешкі  және  сырттай  оқу  бөлімінде – 13 студент білім алды.

Білім беру бағдарламаларына қабылданған студенттер саны:

- 2021-2022 оқу жылы: ;

- 6В11121–«Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламасы бойынша – 249;

Оның 225-і грант, коммерциялық негізде –20 студент, 5В090600 – «МТЖ» мамандығы бойынша   – 3 қашықтықтан оқыту.

Қорытынды аттестациядан өткен бітірушілер саны: 2020-2021 жж

- 5В090600-«МТЖ» мамандығы бойынша -17;

Білім беру бағдарламалары аясында игерілген мамандық бойынша жұмыс істейтін түлектердің саны:15

Қорытынды аттестациядан өткен бітірушілер саны: 2021-2022 жж.

- 5В090600-«МТЖ» мамандығы бойынша – 81;

Білім беру бағдарламалары аясында игерілген мамандық бойынша жұмыс істейтін түлектердің саны:25

- 5В090600-«МТЖ» мамандығы бойынша – 25;

Бағдарлама түлектерінің білім беру стандарттарын орындауға дайындығының дәрежесі бітіру емтихандары мен дипломдық жұмыстардың жоғары көрсеткіштерімен, тәжірибе жетекшілерінің оң пікірлерімен, мемлекеттік аттестаттау комиссиялары төрағаларының қорытындыларымен дәлелденеді: есепті кезеңде, бітіру емтихандарын тапсыру кезінде. , бітірушілердің 100% оң баға алды; Түлектердің 100%-ы өндірістік тәжірибе нәтижелері бойынша оң баға алды; бағдарлама студенттерінің есепті кезеңдегі үлгерімі 98% құрады.

 

4.2.10. Бакалавриатты оқытудың білім беру нәтижелері студенттердің психологиялық-педагогикалық сипаттағы мәселелерді шешу қабілетін, педагогикалық іс-әрекет дағдыларын қалыптастыратын құзіреттілік көзқарасы аясында бағаланады. Бағдарламаны жасау кезінде құзыреттілік тәсілдің маңызды құрамдас бөлігі – жеке тұлғаның кәсіби қасиеттерін үнемі дамыту ескеріледі. Осыған байланысты студенттердің оқыту барысында қалыптастыратын құзіреттіліктерінің жиынтығы педагогикалық іс-әрекеттің мағыналық мазмұнына бағытталған. Сонымен, оқу процесінде көркемдік-шығармашылық, басқарушылық, ұйымдастырушылық-әдістемелік кәсіптік жағдаяттар үлгіленеді, студенттер оны педагогикалық құзыреттіліктердің көмегімен шешуі керек.

Университетте нәтижелерді бағалау күрделі жүйелік сипатқа ие, бұл сабақтастық пен сабақтастық, тұтынушыға бағдарлану, ашықтық қағидаттарының сақталуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Мәселен, М.Әуезов атындағы ОҚУ білім беру сапасын бақылаудың ішкі тәртібіне сәйкес, мониторингке қабылдау сапасына, ағымдағы үлгеріміне, студенттердің қорытынды аттестациясына, оқыту сапасына, студенттер мен жұмыс берушілердің қанағаттанушылығына талдау кіреді. , мұғалімдердің кәсіби ілгерілеуі. Қабылдау сапасын бақылау талапкерлердің білім беру бағдарламасын әзірлеуге академиялық дайындығын бағалауды қамтиды. Осыған орай, жыл сайын Ұлттық бірыңғай тестілеу және жоғары оқу орнына түсуге үміткерлерді кешенді тестілеу нәтижелері сараланады. Талдау шеңберінде тестілеудің орташа жалпы баллы, емтихан материалын меңгеру сапасы, өткен жылдардағы қабылдау контекстіндегі динамиканың сипаты және оң топ анықталады.Түлектерге деген сұраныстың дәрежесін қадағалайды. Мансап орталығы, мұнда жұмысқа қабілеттіліктің динамикасы құрылады. Теріс динамика жағдайында кері байланыс арқылы себептер анықталады, соның негізінде одан әрі әрекеттерді түзету үшін қажетті шаралар қабылданады.

Кураторлар түлектермен байланысын үзбей, олардың жұмысқа орналасу динамикасын қадағалап отырады. 5В090600 – «Мәдени-тынығу жұмысы» мамандықтары бойынша түлектердің дайындығы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес келеді.

Еңбек нарығындағы түлектерге сұраныс еңбек нарығын зерттеу және әлеуметтік серіктестердің өтінімдерін жинау негізінде білім беру бағдарламаларын әзірлеу жоспарына сәйкес анықталады. Оқу орындары мен мемлекеттік органдарды мәдени білімі бар кәсіби кадрлармен қамтамасыз ету мәселесі бар. Облыста біртұтас көпұлтты мәдени кеңістікті дамыту, бәсекеге қабілетті мәдени менталитет қалыптастыру, заманауи мәдени кластерлерді құру жөніндегі мемлекеттік саясатты жүзеге асыратын органдар мен мекемелер, тиісті құзыреті бар кадрлар, білім беру мекемелері қажет. білікті ұстаздар қажет. Бітіруші мамандарды даярлау сапасы туралы жұмыс берушілердің кері байланысы оң.

4.2.11.Еуропалық дипломға қосымшаны шығару Болон процесінің негізгі параметрлерінің бірі болып табылады. Болон процесіне қатысушы елдердің көптеген университеттері бұл құжатты өз университеттерінің түлектеріне береді. Өтінімді барлық шетелдік университеттер үздіксіз білім алу үшін және шетелдік компаниялар жұмысқа орналасу үшін мойындайды.

Дипломды өтінішпен беру берілген мәселе бойынша ЖОО басшысының бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.Дипломға қосымша транскрипт беріледі. Дипломның транскрипті білім алушының жеке оқу жоспарын орындағаны туралы сертификат негізінде, үлгілік оқу жоспарында көзделген көлемде барлық пәндер бойынша алған бағалары, ұсынылған курстық жобалары негізінде толтырылады. (жұмыстары), тәжірибе түрлері және қорытынды аттестаттау нәтижелері. Транскрипт еуропалық талаптарға сәйкес студенттердің жеке траекториясы мен ұтқырлығын ескере отырып, үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын) толтырылады. Оқыту нәтижелері/құзыреттіліктері дипломға Diploma Supplement қосымшасында сипатталған, ол студентке оқуды аяқтағаннан кейін сұраныс бойынша беріледі.

Бүкіл оқу кезеңінде барлық емтихандарды «А», «А-», «В+», «В», «В-» бағаларымен тапсырған және соңында кемінде 3,5 орташа балл жинаған түлек, сондай-ақ бітіру жұмысын қорғаған және мемлекеттік емтиханды «А» немесе «А-» деген бағаға тапсырғандарға үздік диплом беріледі.

Қорытынды аттестаттаудан өткен және жоғары білімнің тиісті кәсіптік оқу жоспарын игергенін растаған студенттерге 5В090600 – «Мәдени-тынығу жұмысы» мамандығы бойынша қызмет көрсету саласындағы «бакалавр» академиялық  дәрежесі және диплом өтінішпен бірге беріледі.

4.2.12 Жұмыспен қамту және кәсіптік бағдар беру бөлімі бітіруші бөлімдердің, жергілікті мемлекеттік органдардың басшыларының белсенді қатысуымен бітірушілерге жұмысқа орналасуға көмек көрсетеді. Түлектерді жұмысқа орналастырудағы тиімді шаралардың бірі – жыл сайынғы «Жас маман» бос жұмыс орындары жәрмеңкесі.

Жәрмеңкенің мақсаты – жәрмеңкеге жұмыс берушілерді, кәсіпорындардан, ұйымдардан, оқу орындарынан өкілдерді шақыру арқылы университет түлектерінің жұмысқа орналасуына ықпал ету. Бұл іс-шара бітірушілер мен жұмыс берушілер арасында тікелей байланыс орнатады, бұл түлектерге бір уақытта бірнеше жұмыс берушімен кездесуге, жұмысқа қабылдау және әңгімелесу шарттарымен танысуға мүмкіндік береді, ал жұмыс берушілер түлектердің портфолиосы мен түйіндемесін зерттейді, алдын ала сұхбат жүргізеді және одан әрі жұмысқа орналасу үшін ең жақсы студенттерді таңдау. Бос жұмыс орындары жәрмеңкесі барысында жұмыс берушілер түлектерді бос жұмыс орындары мен олардың талаптарына сәйкес келетін қажетті мамандар туралы хабардар етеді, сондай-ақ жұмысқа орналасу шарттары туралы келіссөздер жүргізеді. Факультетте әр жылдардағы түлектермен әріптестік байланыс орнатуға, олардың мансаптық өсу жолдарын қадағалауға, демеушілік көмек алуға, түлектерді факультеттің оқу қызметіне рецензент, жұмыс беруші, мемлекеттік аттестаттау комиссияларының төрағалары ретінде тартуға мүмкіндік беретін түлектер қауымдастығы жұмыс істейді.

 1. Оқытушылар құрамы

 5.2.1. М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың кадр саясаты кадрларды іріктеу, ауыстыру, дамыту және жұмыстан босату бойынша жүзеге асырылып жатқан жобалардың жүйелілігін, ашықтығын және ашықтығын қамтамасыз етуге бағытталған. Саясат университеттің веб-сайтында орналастырылған және қызметкерлер үшін ашық.

Кадр саясаты университеттің даму стратегиясын жүзеге асыру үшін мақсаттарды, принциптерді, бағыттарды, басқару тетіктерін және персоналды тиімді пайдалану жүйесін анықтайды.

Кадрларды жұмысқа қабылдау және орналастыру Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V Еңбек кодексіне және «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес конкурстық негізде – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі №230 бұйрығымен бекітілген «Жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлері лауазымдарын конкурстық ауыстыру қағидалары», сондай-ақ бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі №230 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017 жылғы 26 маусымдағы №305 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Ректордың 26.08.2018 жылғы №266-нқ бұйрығымен қолданысқа енгізілген «ОҚМУ ПҚ 6.02-2015 ж.» «Жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлері лауазымдарын конкурстық ауыстыру ережесі» және «Персоналды басқару» тәртібі» іс жүзіне асырылады.

Кадрлық саясаттың мақсаты – персоналды басқару тиімділігін арттыру арқылы университеттің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз ету.

Жұмысқа қабылдау критерийлерін белгілеудің, қызметкерлердің атқаратын лауазымына (кәсібіне) сәйкестігін бағалаудың, атқаратын лауазымына (кәсібіне) сәйкес келмеуіне байланысты жұмыстан босатуды аттестациялаудың, сондай-ақ жүктелген міндеттерді тиісінше орындамағаны үшін жауапкершілікке тартудың құқықтық негізі лауазымдық нұсқаулық болып табылады.

Көтермелеу нысандары лауазымдық жалақыға бюджеттен тыс сыйлықақылар; сыйлықтар, мадақтау, сертификаттар беру, импакт-факторы бар ғылыми журналдарда мақала жариялағаны үшін және патент алғаны үшін сыйақы; патенттерді мемлекеттік тізілімде тіркеу және олардың күшін сақтау жөніндегі шығыстарды қаржыландыру (Қазақстан Республикасының патенттік заңнамасына сәйкес) болып табылады.

Қызметкерлерге сыйлықақылар семестрдегі, оқу жылының жұмыс нәтижелері, қабылдау науқаны, аттестация, аккредиттеу, ғылыми нәтижелер, мерейтойлық және ресми мереке күндерінің табысты өтуі бойынша жүргізіледі.

 Аттестацияның нәтижесі қызметкерді бұрынғы лауазымынан қалдыру немесе жоғарылату туралы ұсыныс немесе жұмыс берушінің бастамасы бойынша тоқтату болуы мүмкін. Университет білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен профессорлық-оқытушылық құрамның және оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының біліктілік сипаттамаларына сәйкес қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын өз бетінше әзірлейді және бекітеді, олар лауазымға тағайындау және босату тәртібін, құқықтарын, міндеттерін, өкілеттіктері мен жауапкершілігін айқындайды.

Кафедрада құрылымдық бөлімше туралы ереже бар, онда кафедра номенклатурасында шоғырланған кафедра меңгерушісінің, профессорлардың, доценттердің, аға оқытушылардың, оқытушылардың, кафедра лаборанттарының лауазымдық нұсқаулықтары жазылған (құжат ісі №31-03-07).

5.2.2.«Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамының сапалық және сандық құрамының көрсеткіштері:

- 2017-2018 оқу жылында тоқсандық кадрлық қамтамасыз ету. Профессор-оқытушылар құрамының сапалық құрамы бойынша көрсеткіштер төмендегідей:  ғылым кандидаты-3,аға оқытушылар-9, оқытушы-3.

- 2018-2019 оқу жылында білікті кадрлармен қамтамасыз ету 19 адамды құрады, оның ішінде 19 штаттық оқытушы

Профессор-оқытушылар құрамының сапалық құрамы бойынша көрсеткіштер төмендегідей:   ғылым кандидаты-3,  аға оқытушылар-12, оқытушы-.4

- 2019-2020 оқу жылында білікті кадрлармен қамтамасыз ету 33 адамды құрады, оның ішінде 29 штаттық оқытушы, 4 штаттан тыс оқытушы.

Профессор-оқытушылар құрамының сапалық құрамы бойынша көрсеткіштер төмендегідей:   3 – ғылым кандидаты,  аға оқытушылар – 15, оқытушылар – 15.

- 2020-2021 оқу жылында білікті кадрлармен қамтамасыз ету 33 адамды құрады, оның ішінде 28 штаттық оқытушы, 5 штаттан тыс оқытушы.

Профессор-оқытушылар құрамының сапалық құрамы бойынша көрсеткіштер төмендегідей:  3 ғылым кандидаты, аға оқытушылар-15, оқытушы-15.

- 2021-2022 оқу жылында білікті кадрлармен қамтамасыз ету 32 адамды құрады, штатта 29 мұғалім, 3 штаттан тыс оқытушы жұмыс істейді. Профессор-оқытушылар құрамының сапалық құрамының көрсеткіштері төмендегідей: 3 ғылым кандидаты, 18 аға оқытушы, 10 оқытушы.

5.2.3 «Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына сәйкес білім беру қызметін лицензиялау және педагог кадрларға қойылатын ұлттық нормативтік талаптарды орындау бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келеді. Жалпы, кафедраның профессор-оқытушылар құрамы мамандықтар дайындау бейіні бойынша 100% базалық білімге ие. Ғылыми дәрежесі және ғылыми атағы бар штаттық оқытушылар мен штаттық оқытушылардың үлесі лицензиялау талаптарына сәйкес келеді.

«Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасының барлық оқытушыларының негізгі білімі бар, олардың да оқыған пәндері бойынша сертификаттары бар. Оқытушылар құрамының орташа жасы 40 жасты құрайды, оның ішінде ғылыми дәрежесі барлар 55 жасты құрайды. Орташа педагогикалық өтілі 15 жыл.

5.2.4. Педагогикалық кадрларды қалыптастыру білім беру бағдарламаларының қажеттіліктерін талдау негізінде жүзеге асырылады, соған сәйкес кафедрада кадрлар дайындалады. Кафедра оқытушыларының біліктілігі, олардың сандық құрамы бакалаврларды,  дайындау бағыттарына сәйкес келеді, лицензиялық талаптарға сәйкес келеді.

Бакалавриат бағдарламаларына дайындықты кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының келесі санаттары жүзеге асырады: ғылыми дәрежесі мен атағы бар оқытушылар, аға оқытушылар, оқытушылар мен ассистенттер. Дәрістерді оқуға мамандығы бойынша кемінде 3 жыл практикалық жұмыс өтілі бар профессорлар, доценттер, аға оқытушылар немесе тәжірибелі мамандар жіберіледі.

 Кафедрада оқыту сапасын арттыру, өндіріспен тығыз байланысты қамтамасыз ету үшін оқу үдерісіне тиісті салаларда тәжірибесі бар мамандар тартылуда.

Кафедрадағы 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламалары бойынша қызмет көрсететін профессорлық-оқытушылар құрамының сапалық құрамы, олардың базалық білімі, ғылыми атағы және ғылыми дәрежесі оқытылатын пәндердің профиліне сәйкес келеді.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы туралы ақпарат «Мәдениет және спорт» факультетінің сайтында (pik.ukgu.kz/ru) орналастырылған.

   Есепті кезеңде кафедра оқытушылары Қазақстан Республикасының жетекші жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдарында біліктіліктерін арттырды:

 ПОҚ құрамы 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламаларына толығымен сәйкес келеді.Осы тәжірибені ескере отырып, әлемнің жетекші университеттерінде кадрлар даярлау тәжірибесін зерделеуге арналған ғылыми-әдістемелік семинарлар, білім берудің тиімділігін арттыруға бағытталған жаңа элективті курстар мен оқытудың инновациялық технологиялары әзірленуде.

5.2.5. Жыл сайын кафедраның әрбір оқытушысы оқу жылына жеке жұмыс жоспарын (ЖЖЖ) толтырады. Жеке жұмыс жоспары (ЖЖЖ) бірыңғай нысанда болады және бір оқу жылына құрастырылады, жеке жұмыс жоспары (ЖЖЖ) мәдениет факультетінің деканымен келісілген «Театр және эстрадалық шығармашылық»кафедрасының мәжілісінде қаралады. және спорт, және ЖМР жөніндегі проректор бекіткенге дейін ол атқаратын лауазымының жоспарланған жұмысына және кафедраны дамытудың перспективалық жоспарына сәйкестігіне АМД, ҒЗБ процедуралық емтихандардан өтеді. Жеке жұмыс жоспары (ЖЖЖ) келесі ақпаратты қамтиды: ПОҚ-тың Т.А.Ә, ғылыми дәрежесі мен атағы, кафедраның және факультеттің атауы, атқаратын лауазымы және оқу жүктемесінің көлемі; бөлімдерден тұрады – семестрлер бойынша оқу жұмысының орындалуы және оқу жүктемесі, оқу-әдістемелік жұмыс, ғылыми-зерттеу және шығармашылық жұмыс, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс, оқу-тәрбие жұмысы, біліктілікті арттыру және басқа жұмыстар туралы анықтама.

Кафедра оқытушылары жеке жоспарларын М.Әуезов атындағы ОҚУ Ғылыми кеңесі бекіткен оқу жұмысын және ПОҚ жұмыс күнінің екінші жартыжылдығын жоспарлау жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес толтырады. Оқу жылы ішінде жұмыс түрлеріне толықтырулар мен өзгерістер тек кафедра мәжілісінің қаулысы негізінде ғана енгізілуі мүмкін. Жоспарланған жұмыс түрлерінің орындалуы бөлімдер бойынша бөлімнің жартыжылдық және жылдық есептерінде талданады.

5.2.6. Оқу, ғылыми, әдістемелік және ұйымдастырушылық-тәрбиелік қызмет арасындағы қажетті теңгерімді қамтамасыз ету мақсатында жыл сайын «Педагогикалық кадрлардың оқу жүктемесін есептеудің уақыт нормативтері» әзірленеді және бекітіледі, мұнда:

Оқыту жүктемесі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 16.08.13 жылғы №043 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу жоспарына сәйкес штаттық және контингентті ескере отырып қалыптастырылады. Есепті кезеңде Мәдениет және спорт факультетінің бітірушілер кафедрасы оқытушыларының жылдық педагогикалық жүктемесінің көлемі орта есеппен 29-30 кредит – 680 сағатты құрады. Оқу жүктемесіне оқу сабақтарын өткізу, ОБСӨЖ шеңберінде кеңестер, емтихандар, аралық бақылау, бітірушілік шығармашылық жұмыстар мен тәжірибелерді басқару кіреді.

Жоспарланған оқу жылына оқу жүктемесін есептеу кезінде кафедра келесі құжаттарды басшылыққа алады:

- педагогикалық ұжымның оқу жүктемесін жоспарлаудың негізгі стандарттарын;

- жаңа оқу жылына оқу процесінің академиялық күнтізбесі;

- жаңа оқу жылына студенттер контингенті.

Оқытушының оқу жүктемесінің жалпы көлеміндегі аудиториялық және сыныптан тыс жұмыстардың арақатынасы.

ПОҚ

Аудиториялық жұмыс, %

Аудиториядан тыс жұмыс, %

Ғылым кандидаты

55-65

35-45

Аға оқытушы

60-70

30-40

Оқытушы

75-85

15-25

 

Оқу-әдістемелік және ұйымдастырушылық-әдістемелік жүктемеге оқу-әдістемелік құралдарды, нұсқаулықтарды, ұсыныстарды, оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендерді, электронды оқулықтарды, слайд-презентацияларды, бақылау-өлшеу материалдарын әзірлеу кіреді; кафедраның және факультеттің әдістемелік комиссиясының, Оқу-әдістемелік секцияның жұмысына, кәсіптік бағдар беру жұмыстарына қатысу; оқыту семинарлары, біліктілікті арттыру курстары; оқушыларды пәндік олимпиадаларға қатысуға дайындау. Бітіруші кафедра оқытушыларының есепті кезеңде оқу-әдістемелік жүктемені орындауының бір дәлелі:

- 2 оқулық;

- 4 оқу құралы;

- 13 нұсқаулық;

- 6 электронды оқулық;

- 2 рөлдік ойын;

- 5 дәріс жинағы.

Оқытушыдар ғылыми жүктемесіне мақалалар, монографиялар дайындау; жас ғалымдар кеңесінің жұмысына, конференцияларға, академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысу; ғылыми жобаларды әзірлеуде; бітіру жұмыстарын басқару және жүзеге асыруда. Есепті кезеңдегі ғылыми-зерттеу жүктемесін орындау мысалдары:

Кафедра  бойынша 81 ғылыми  мақалалар  жарық көрді:

1-мақала Скопус

1-мақала ВАК, РИНЦ;

1-мақала алыс, жақын шетелдегі басылымдар

42-мақала ҚР халықаралықғылыми журналдары мен конференцияларда;

36-мақала Республикалық және регионалдық конференцияларда жарияланды.

Оқу жүктемесіне кураторлық жұмыс, университеттің студенттік іс-шараларына қатысу, студенттердің сабақтан тыс бос уақытын ұйымдастыру, университет кураторлары кеңесінің жұмысы кіреді. Факультет оқытушылары студенттерге арналған бұқаралық мәдени-спорттық және сауықтыру іс-шараларының ұйымдастырушылары және белсенді қатысушылары болып табылады.

5.2.7 Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы үшін педагогикалық шеберлік пен кәсібилікті арттыру және дамыту мүмкіндігі қарастырылған. Оқытушылардың кәсіби өсуі мен ынталандырылуына қажетті жағдайлар жасалған. Бағдарламаны жетілдіру, оқытудың тиімділігін арттыру бакалаврларды дайындаудың инновациялық модульдік-құзыреттілік моделін құру және оқу үдерісін жаңғырту, оқыту әдістерін оңтайландыру арқылы жүзеге асырылады; педагог жұмысының тиімділігін арттыратын оқытудың жаңа технологияларын оқу үдерісіне енгізу; ақпараттық технологияларды белсенді пайдалану; оқу модульдерін әзірлеу, студенттердің жұмысын ағымдағы бақылау жүйесін жетілдіру, ECTS енгізу арқылы; циклдердің, каталогтардың және білім беру бағдарламаларының жұмыс оқу жоспарларының пәндерінің мазмұнын жаңарту арқылы; педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру арқылы; студенттердің академиялық ұтқырлығын дамыту, студенттерді инновациялық ғылыми-зерттеу іс-әрекетіне қосу үшін жағдай жасау арқылы; шетелде біліктілікті арттыру бағдарламаларын ұйымдастыру арқылы іс жүзіне асырылады.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»Білім беру бағдарламаларының оқытушылары пәндерді оқыту әдістемесін жетілдіру, оқытудың белсенді және интерактивті әдістерін енгізу, оқу-әдістемелік әдебиеттерді, презентацияларды әзірлеу және электронды оқулықтар.арқылы бағдарламаны жетілдіру және мақсат пен нәтижеге жету үшін үнемі жұмыс жасайды.

Болашақ мамандардың мәдени-тынығу жұмыстарын, қоғамдық жұмыстарды жетілдіру мақсатында олардың оқу-танымдық іс-әрекетке қызығушылығын ояту және ынталандыру. «Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасының оқытушылары студенттердің көркем шығармашылық процестерін: қиялдау, өнер заңдылықтарын түсіну, кәсіби іс-әрекеттегі қиын жағдайларды шешуді басқару қабілетін қалыптастыруға негізделген заманауи технологияларды қолданады.

Интерактивті тақтамен, проектормен, теледидармен және параболалық антеннамен жабдықталған мультимедиялық кабинетте мәдениет пен өнер саласындағы әртістердің шақыруымен және Қазақстан мен шетелден актер шеберлігімен семинарлар мен шеберлік сабақтары өтуде.

5.2.8 Пәндерді оқытудың тиімділігі мен сапасын бағалау әріптестердің өзара іс-сапарлары шеңберінде педагогикалық ұжымның құзыреттілігін өзара бағалау рәсімін сапалы ұйымдастыру және ол туралы оқытушыларды ақпараттандыру механизмін пайдалану арқылы жүзеге асырылады. құзыреті бағалау объектісі болған нәтижелер; ашық және көрнекілік сабақтар аясында озық және инновациялық білім беру технологияларымен алмасу мақсатында педагогикалық ұжымның құзыреттілігін бағалау мақсатын біріктіру. Педагогикалық ұжым қызметінің жалпылама көрсеткіштері мұғалімдердің құзыреттілігін жүйелі бағалау, олардың оқыту сапасының тиімділігін бағалау және сапа мақсатына жету дәрежесін бағалау критерийлері мен нәтижелері арқылы көрсетіледі.

Педагогикалық ұжымның құзыреттілігін бағалаудың ведомствоішілік процедурасының жұмыс істеуі кафедра меңгерушісінің сабақтарға бақылау баруы, студенттердің оқытудың тиімділігі мен сапасын бағалау тетігін пайдалану шеңберінде жүзеге асырылады. сауалнама.

Университетте профессорлық-оқытушылар құрамы өткізетін сабақтардың сапасын бақылау үшін жыл сайын «Оқытушы студент көзімен» сауалнамасы өткізіледі, сауалнама нәтижелері кафедра меңгерушілерінің назарына жеткізіледі, оларда бөлімдердің отырыстарында сауалнама нәтижелері талқыланады. Сауалнама бойынша мәліметтер бос лауазымдарға орналасу үшін конкурстық комиссияда ескеріледі.

Сабақтардың жекелеген түрлерінің сапасын бағалау және профессорлық-оқытушылық құрамның сабақтарын өткізу сапасын арттыру мақсатында ашық сабақтарды өткізуге кафедраішілік бақылау,«Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасы оқытушыларының өзара іс-сапарлары жүзеге асырылады.

Кафедра меңгерушісінің өкімімен кафедраның оқу жылына кафедра ішілік бақылау кестесінің уақытылы және дұрыс орындалуын бақылайтын ВКК бойынша жауапты адамдарды тағайындайды. Профессорлық-оқытушылық құрамның сабақтарын ведомствоішілік бақылаудың жоспарлы кестесінде кафедра меңгерушісі бұйрық бойынша кафедраның жетекші профессорлық-оқытушылар құрамының ішінен 2-3 адамнан тұратын топ құрады, олар сабақтарға қатысқаннан кейін нәтижелерін бақылау журналына жазады. оқу сабақтарын бақылау және бағалау парақтары. Тәжірибелі және жетекші профессорлар, доценттер және аға оқытушылар (педагогикалық өтілі 5 жылдан кем емес, оқу жылында 2-3 адамнан көп емес) кафедра оқытушыларын, ХҚФ өкілдерін шақырумен ашық сабақтар өткізеді. тәжірибе алмасу және сабақ беру сапасын арттыру, сонымен қатар озық тәжірибені тарату және біліктілікті арттыру мақсатында. Ашық сабақтар кафедра, факультет, университет деңгейінде жоспарланған. Кафедра деңгейінде ашық сабақтарды ұйымдастыру меңгерушіге, факультет деңгейінде әдістемелік кеңес төрағасына жүктеледі.

Ашық сабақтар өткізу, оқытушылардың өзара іс-сапарлары, сондай-ақ «Мұғалім студент көзімен университет әкімшілігіне ЖОО пәндерін оқыту сапасын жүйелі түрде бағалауға мүмкіндік береді. Оқыту әдістерін жетілдіру оқу процесінің басым бөлігі болып табылады. Бұл үдерісті жүзеге асыруда ағымдағы ашық сабақтар маңызды рөл атқарады және оларды кафедрада талқылау кафедрада 5 ашық сабақ өткізілді.

Кафедраның ашық сабақтарың өткізу кестесіне сәйкес 5 ашық сабақ жоспарланып өткізілді

1.Аға оқытушы М.А. Ормолдаеваның 30.10.2021ж  күні сағат 9:30да №-8 ғимарат. 312- аудиторияда МС-20-7к топ білім алушылармен бірге 6В11121 «Продюсер  және театр қойылымдарының технологиясы»  білім беру бағдарламасы білім алушыларына арналған «Көркем бұхаралық жұмыс» пәнінен «Спорттық- көркем қойылымдар режиссурасы» атты тақырыпта ұйымдастырылған   практикалық шығарамашылық сабағы өткізілді. Ашық сабақта  спорттық-көркем қойылымдар режиссурасын қалай ұйымдастыруға болатындығын және  спорттық мерекелердің ерекшеліктері мен оны жүзеге асыру жолдары қарастырылды.Бірнеше слайдттар жасалынып,интерактивті тақталар қолданылды.Музыкамен безендіру жұмыстары жүргізілді.Сабақ талапқа сай ұйымдастырылды. 

2.Аға оқытушы Д.Х. Тамбетованың «Қазақ халық поэиясындағы батырлық,ғашықтық және эпикалық жырлары» атты ашық сабағы өткізілді.Ашық сабақта білім алушылардың поэзия оқудағы мәнерлеу, сахна тілін жетік меңгеру,сөйлеу техникалары,дыбыстау ерекшеліктері ескеріліп бірнеше мысалдармен түсіндіріліп өтті.

3.Аға оқытушы,п.ғ.к. Қ.А. Жолдасбекова мен аға оқытушы Е.С. Төлеуовтың  13.12.2021 куні сағат 8-30 да ZOOM платформасы бойынша , ID:3601271427, пароль:1234 МС 18-17к тобында «Өнер тариы» пәні бойынша «Қазақ халқының ұлттық қолөнерінің қалыптасуы мен дамуы» атты ашық вебинарлық дәріс сабағы өткізілді.Ашық сабақта білім алушыларға қазақ халқының ұлттық қолөнерінің қалыптасуы жайында керемет жан-жақты мәліметтер берілді.

4.п.ғ.к., доцентГамарник М.Я. 11.03.2022ж  күні сағат 10-30 да 8-Корпуста 318 аудиторияда «Арнайы музыкалық аспап-синтезатор» пәнінен ІІ-курс МС-20-7к  тобында «Тембровые и стилевые возможности синтезатора» атты тақырыбында практикалық шығарамашылық сабақ өткізілді.Ашық сабақта білім алушылар Синтезатор аспабының шығу  тарихынан бастап,әрбір клавиятурасының дыбысталу ерекшеліктерін танып білді.Шағын шығармаларды әр білім алушы  жеке жеке орындап көрсетті.

5.Оқытушы Ботаев Б.Ч. 27.04.2022ж  күні сағат  9-30да 8-Корпуста 520 аудиторияда «Актер шеберлігінің сахналық негіздері-ІІІ» пәнінен ІІІ-курс МС 19-6к3 тобында «Әрбір актердің негізгі мүдделері» атты тақырыбында практикалық шығарамашылық сабақ өткізілді.Сабақ өз уақытында басталды.Білім алушылар сабақтың талабына сай киінген.Сахнада өздерінің тақырыптарына сай қимыл әрекеттерін көрсете білді.Білім алушылар өздерінің үш жылдық алған білімдерін сахнада шебер ойнап берді.

Жоғарыда аталған ашық сабақтарға кафедраның жетекші және жас оқытушылары,"Мәдениет  және спорт"факультетінің инспекциялық комиссиясының мүшелері қатысты. Қатысушылардың пікірлері өткізілген дәрістердің, практикалық  сабақтардың жоғары сапасын көрсетті. Сабақ СМЖ талаптарына сәйкес өткізілді. Кафедрада білім алушылармен жұмыстың барлық түрлері оқыту мен тәрбиелеудің инновациялық әдістерін (рөлдік ойындар, кейс-стади, дөңгелек үстел, миға шабуыл, дискуссиялар, пікірталастар, викториналар, конкурстар және т.б.) пайдалана отырып жоғары мектеп талаптарына сәйкес жүргізілді. Пәндердің оқу-әдістемелік кешендері толығымен әзірленген және жинақталған, сабақ тақырыптары оқу бағдарламаларына, силлабустарға сәйкес келеді. Білім алушылардың қолында силлабустар мен дәрістер тезистері және басқа да дидактикалық материалдар бар. Кафедрада  білім алушылармен жұмыс жасаудың барлық түрлері жоғары білімнің талаптарына сәйкес оқытудың және тәрбиелеудің инновациялық әдістерін   қолдана отырып жүзеге асырылды.

Маңызды бағыт Қазақстанның жетекші ғылыми мекемелерінің және шетел университеттерінің ғалымдарымен ынтымақтастық болып табылады: Мәскеу мемлекеттік мәдениет институты (Мәскеу, Ресей Федерациясы), әл-Фараби атындағы ҚазҰУ (Алматы), Т.Жүргенов атындағы ҚазҰАИ (Алматы), ШҚМТУ. Серікбаев атындағы (Өскемен).

5.2.9 Оқытудың тиімділігін арттыру мәселелері кафедра мәжілісінде, университеттің оқу-әдістемелік, ғылыми кеңесінде, әкімшілікте қаралады, онда кафедраның осы бағыттағы қызметі талданады, ұсыныстар әзірленеді. Студенттер арасында мерзімді түрде сауалнамалар жүргізіледі.Кафедра оқытушылары Оңтүстік Қазақстан университетінде және басқа да оқу орындарында өткізілетін түрлі деңгейдегі әдістемелік семинарларға қатысып, оқу үдерісінде оқытудың инновациялық технологияларын пайдалануға мүмкіндік береді, интерактивті әдістерді қолдану ерекшеліктерін көрсетеді. Кафедралар профессорлық-оқытушылық құрамның білім сапасын арттыру мақсатында кафедра және басқа ЖОО ұйымдастырған әдістемелік семинарларға, шеберлік сабақтарына белсенді қатысады: п.ғ.к.,

Жолдасбекова Қ.А. Ташкенттегі Өзбекстанның Мемлекеттік өнер және мәдениет институты.«Орталық Азия аймақтары шеңберіндегі мәдениетаралық коммуникациялар» тақырыбында 2021 жылдың 6-8 желтоқсан аралығында магистранттарға дәріс оқыды. Фото және сертификат бар.Кафедраның аға оқытушылары,магистрлер

Байгунова Д.М.,Турдалиева Ш.Ж. Москвада өткен АҚШ тәжірибесімен ұйымдастырылған аралас оқыту технологиясы бойынша  Спикерлер-Томас Арнетт, Кристенсен институтының (АҚШ) білім беру саласындағы аға ғылыми қызметкері, Кристофер Харрингтон, оқыту институтының негізін қалаушы және стратегиялық серіктестік директоры,университетінің доценті, университеттің академиялық технологиялық комитетінің мүшесі және доктор Николь Ассизи, білім берудегі көшбасшылық саласындағы ғылым докторы (Оңтүстік Калифорния университеті),вебинар сабақтарына  қатысып сертификаттарын алды.

Жолдасбекова Қ.А.«Иран Ғайыптың «Мен ішпеген у бар ма?» атты пъесасындағы Абай бейнесінің ерекшелігі мен маңыздылығы» атты әдеби туындыға Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы КУӘЛІК 2022 жылғы 23 мамыр №26381

Жолдасбекова Қ.А. Байгунова Д.М«А.Володиннің  «Кездесу мен қоштасу» атты драмасының педагогикалық тәрбиелік маңыздылығы» атты әдеби туындыға Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы КУӘЛІК 2022 жылғы 20 мамыр №26330.

Абсаматова Э.А.«Білімді ұрпақ жарқын болашақ» атты ХІҮ Республикалық студенттік олимпиадасында І-дәрежелі ең үздік шығармашылық жүмысІ-дәрежелі  дипломТараз 2022

Жолдасбекова Қ.А.«Білімді ұрпақ жарқын болашақ» атты ХІҮ Республикалық студенттік олимпиадасында І-дәрежелі ең үздік шығармашылық жүмысІІ-дәрежелі  дипломТараз 2022

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу»,6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламасының оқытушылары халықаралық жазғы мектептер аясында, жетекші республикалық және шетелдік жоғары оқу орындарында біліктіліктерін арттыруда.

Кафедрада оқытушылардың біліктілігін арттыру кестесі бар. Кафедрада біліктілікті арттыру жоспарына сәйкес:Кафедрада біліктілікті арттыруды ағаоқытушы Ботаев Б.Ч. ОҚУ-да ҒПК БА бөлімінің курсы бойынша «Заманауи оқыту технологиялары» біліктілігін арттыру бағдарламасы негізінде 2022 жылдың 10 қаңтар мен 21 қаңтараралығында өтіп,Сертификат №2043 алды.

10.01-21.01.2022жаралығында аға оқытушы,магистрБайгунова Д.М.ОҚУ-да ҒПК БА бөлімінің курсы бойынша «Заманауи оқыту технологиялары» біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша біліктілігін арттыру курсынан өтті (Сертификат №2042 Шымкент 2022ж.).

5.2.10. Кафедра оқытушыларының ғылыми жүктемесіне мақалалар, монографиялар дайындау; жас ғалымдар кеңесінің жұмысына, конференцияларға, академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысу; ғылыми жобаларды әзірлеуде және жүзеге асыруда. Зерттеу жүктемесін орындаудың мысалы нәтижелерді жариялау болып табылады.

Шетелдік және отандық басылымдарда ғылыми жарияланымдар бар.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының ғылыми еңбектері отандық, шетелдік ғылыми жинақтарда, Scopus деректер базасына енгізілген журналдарда, ҚР БҒМ ҚКСОН бекіткен RSCI журналдарында жарияланған.

 Кафедрада 81 ғылыми жарияланымдар шығарылды, оның ішінде:

1-мақала Скопус

1-мақала ВАК, РИНЦ

1-мақала алыс, жақын шетелдегі басылымдар

42-мақала ҚР халықаралықғылыми журналдары мен конференцияларда;

36-мақалаРеспубликалық және регионалдық конференцияларда жарияланды.

5.2.11. Қазіргі кезеңдегі жоғары оқу орнының басты міндеті – әлемде болып жатқан өзгерістерге стандартты емес, икемді және дер кезінде жауап бере алатын мамандарды дайындау. Сондықтан студенттерді болашақта кәсіби қызметке дайындау үшін университетте оқытудың инновациялық әдістері қолданылады.

Инновациялық әдіс-тәсілдер білім тасымалдаушысы ғана емес, сонымен қатар студенттердің шығармашылық ізденістерін бастаушы тәлімгер ұстаз рөлін өзгертуге мүмкіндік берді.

Оқытудың ғылыми негізі – қазіргі білім беруді онсыз елестету мүмкін емес негіз. Дәл осындай білім беру түлектің тұлғалық, ал болашақта кәсіби өзін-өзі бағалауын арттырады, оған қоғамның мәдени және әлеуметтік стандарттарының маңызды бөлігін береді. Сапалы жоғары білімнің нәтижесі тек сауаттылық, белгілі бір мамандыққа жақын болу емес. Бұл тәрбие мен мінез-құлық мәдениетінің үйлесімі, өз бетімен және сауатты ойлау қабілетін қалыптастыру және болашақта өз бетінше жұмыс істеу, білім алу және қайта оқу. Дәл осыдан қазір білім берудің іргелі сипаты туралы заманауи идеялар туындайды. Кафедра оқытушыларының ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері элективті курстар аясында оқу процесіне енгізіледі, қорытынды шығармашылық жұмыстарды дайындау, оқулықтар, ғылыми мақалалар, оқу-әдістемелік кешендерді жазу.

5.2.12. Педагогтардың тұлғалық дамуына жағдай жасауға университет диспансерінде медициналық қызмет көрсетуге жеңілдіктер, университеттің демалыс орындарына бару, спорт залын тегін пайдалану құқығы, барлық академиялық оқу орындарындағы интернет-каналдарды қамтитын әлеуметтік қолдау шараларының кешені ықпал етеді. ғимараттар мен жатақханалар. Көтермелеу нысандары сонымен қатар лауазымдық жалақыға бюджеттен тыс сыйлықақылар болып табылады; импакт-факторы бар ғылыми журналдарда мақала жариялағаны және патент алғаны үшін сыйақы; патенттерді мемлекеттiк тiзiлiмге тiркеу және олардың күшiнде ұстау бойынша шығыстарды қаржыландыру (Қазақстан Республикасының патент заңнамасына сәйкес); білім беру бағдарламалары шеңберінде ОБСӨЖ ұйымдастыру бойынша әдістемелік әзірлемелерді басып шығаруды қаржыландыру, мұғалімдер мен олардың балаларына оқу ақысы бойынша жеңілдіктер беру; лауазымдық жалақысы мөлшерінде жыл сайынғы үстемеақы төлеумен «М.Әуезов атындағы ОҚУ үздік оқытушысы» атағын беру; жас ғалымдар кеңесінің шәкіртақыларын және Ғылыми кеңестің атаулы сыйлықтарын бөлу; импакт-факторлы журналдарда жариялау үшін оқытушылардың ғылыми мақалаларын ағылшын тіліне тегін аудару; электрондық оқулықтарды тегін техникалық ресімдеу және оларды мемлекеттік тіркеу; отбасылық жатақханада жалға берілетін пәтерлерді ұсыну. т

Оқытушыларды ынталандыру жүйесі «М.Әуезов атындағы ОҚУ педагогикалық қызметкерлері мен қызметкерлеріне үстемеақы төлеу туралы ережемен», «Студенттердің оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер беру туралы ережемен», «Оқушылардың оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер беру туралы ережемен», «Оқушылардың оқу ақысын төлеу тәртібі туралы ережемен» бекітілген. «М.Әуезов атындағы ОҚУ-нің еңбек сіңірген қайраткері» атағын беру, «М.Әуезов атындағы ОҚУ үздік оқытушылары мен суденттеріне жыл сайынғы университеттік наградаларды беру тәртібі туралы ереже».

Университеттің корпоративтік мәдениеті өзінің өмір сүруінің бүкіл тарихында және көп уақытта біршама әртүрлі әлеуметтік және экономикалық жағдайларда дамып, өзгерді. Ол университетте қалыптасқан дәстүрлерге, оның мәдени-білім беру ортасына, әртүрлі сыртқы және ішкі факторларға негізделген.

М.Әуезов атындағы ОҚУ кәсіптік стандарттар мен этиканы қамтамасыз ету саясаты мен тәртібін жүргізеді. Оларды сақтау оқытушы мен студенттің Ар-намыс кодексімен, Ішкі еңбек тәртібі ережелерімен белгіленеді.

Осы кодекстің барлық нормаларын енгізудегі басты мақсат – Оңтүстік Қазақстан университетінің университет қауымдастығының корпоративтік мәдениетін нығайту, оның Қазақстан Республикасының білім беру кеңістігінде және шетелде беделін арттыру.

Кодекс университет ұжымының барлық мүшелері онымен танысып, Ғылыми кеңес бекіткеннен кейін күшіне енеді және оның шешімдерімен өзгертілуі және толықтырылуы мүмкін.

Кодекстің нормалары мен ережелерін бұзу университет ұжымының қоғамдық пікірімен айыпталады. Ерекше ауыр бұзушылықтар анықталған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әкімшілік шаралар қолданылуы мүмкін.

5.2.13. Кафедра шетелдік ғалымдарды тарту бойынша белсенді жұмыс жүргізуде. Мәскеу мемлекеттік мәдениет және өнер университетімен (В.С.Садовская), А.Қадыри атындағы Ташкент мемлекеттік өнер және мәдениет институтымен (З.Шерманов), Әулие Климент Орхидский атындағы София университетімен, София қ. , Болгария (Кривирадева Божидара).

 1. Оқыту ресурстары және студенттерді қолдау жүйесі

 6.2.1. 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламаларының жеткілікті қаржылық ресурстары ақылы білім беру қызметтерін көрсетуден, ғылыми-зерттеу және заңнамаға қайшы келмейтін басқа да жұмыстарды орындаудан түсетін кірістер есебінен қалыптастырылады.

Университет бюджетінің негізгі шығыс баптары еңбек ақы қоры, салық төлемдері, материалдар мен негізгі құралдарды сатып алуға, кітап қорын сатып алуға, коммуналдық төлемдерге, негізгі құралдарды күрделі және ағымдағы жөндеуге және басқа да шығыстар болып табылады. Кафедра студенттері мен оқытушылары фестивальдерге, республикалық пәндік олимпиадаларға қатысқаны және мұғалімдердің біліктілігін арттырғаны үшін жол ақысы, тәуліктік және қонақүй шығындары түрінде жеткілікті қаражат алады. Кафедра тұрақты түрде ғылыми мақалалар шығарады, студенттерге арналған оқу, әдістемелік және оқу-әдістемелік құралдар шығарады.

6.2.2 Университет жыл сайын білім беру бағдарламаларын әзірлеуге жеткілікті қаражат бөледі. Техникалық қамтамасыз етуді, оқу әдебиеттерін, мерзімді басылымдарды, ақпараттық ресурстарды, компьютерлерді сатып алуға бөлінген қаржы ресурстарының динамикасы байқалады.

6.2.3 Университетте студенттерге білім беру, жеке және мансаптық қажеттіліктерін жүзеге асыруда қолдау көрсету үшін келесі қызметтер құрылды: Тіркеу кеңсесі, Кітапхана, Мансап орталығы, Жастар саясаты орталығы, Халықаралық бөлім, Асхана, Заң бөлімі, Қаржы департаменті , Медициналық орталық, Мәдени-әлеуметтік жұмыс бөлімі, спорт залы.

Университеттің құрылымдық бөлімшелері, студенттерді қолдау қызметтері студенттерге білім беру бағдарламаларын меңгеруге көмектеседі. Қажетті көмекті білікті кеңесшілер, кураторлар көрсетеді.

Білім беру бағдарламаларын әзірлеуде студенттерге қолдау көрсететін университеттің құрылымдық бөлімшелері:

- Университет регистраторының кеңсесі – элективті пәндерге тіркелуден бастап емтихан және рейтинг парақтарын өңдеу мен сақтауға дейін студенттің оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын тіркейтін студенттерді қолдау бөлімі;

- 220 орындық 2 оқу залы бар кітапхана; студенттер электронды каталогпен, электронды оқулықтармен жұмыс істейтін электронды оқу залы бар; Интернетке кіру мүмкіндігі бар; құжаттарды сканерлеуге, ұлттық және халықаралық мәліметтер базасына қол жеткізуге болады;

- Мансап орталығы – университет студенттері мен түлектерінің кәсіби біліктілігін арттыратын орын. Орталық қызметінің негізгі бағыттары: кафедра түлектерінің мансаптық өсуіне және жұмысқа орналасуына жәрдемдесу бойынша университет факультеттерінің жұмысын ұйымдастыру.

- медициналық орталық студенттерді, оқытушыларды және университет қызметкерлерін тегін медициналық көмекпен қамтамасыз етеді, оның ішінде мерзімді тексерулер;диагностика,алғашқы медициналық көмек көрсету,мамандарға жолдау, ауыр аурулар үшін жедел жәрдем шақыру,салауатты өмір салтын сақтау және дұрыс тамақтану бойынша кеңестер беріледі.

Оқушыларды тамақтандыруға арналған асхана бар. Асхананың негізгі міндеті – студенттер мен қызметкерлерді сапалы тамақтандыру, бұл денсаулықтың, оқу және еңбек қызметінің табысты болуының кепілі.

Университеттің спорт залында университеттің профессорлық-оқытушылық құрамы арасында студенттердің денсаулығын нығайту және физикалық дайындығын жақсарту, салауатты өмір салтын сақтауға бағытталған бұқаралық спорттық іс-шаралар ұйымдастырылады.

Студенттерді қолдау қызметін ұйымдастыру бойынша барлық ақпарат университет басшылығымен (факультет декандары, жастар ісі жөніндегі комитет, проректорлар) жүйелі түрде талданады. Семестрде екі рет декан сағатында атқарылған жұмыстар туралы ақпарат лайық. Талдау негізінде студенттерді әлеуметтік қолдауды сапалы ұйымдастыруды жақсарту бойынша іс-шаралар жоспары құрастырылады. Жылына бір рет университеттің Ғылыми кеңесінде Жастар ісі жөніндегі комитет төрағасы атқарылған жұмыстар туралы есеп береді.

6.2.4. 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» Білім беру бағдарламалары бойынша оқу қызметін жүзеге асыру үшін «Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасы қажетті кабинеттермен, оқу зертханаларымен, компьютерлік сыныптармен, әдістемелік кабинетпен, спорт залы, дыбыс жазу студиясы, киім ауыстыратын бөлме, музыкалық аспаптар бөлмесі, аудиториялар интерактивті тақтамен жабдықталған жерде пайдаланылады: № 512, № 514, 7 оқу кабинеті бар (жалпы ауданы 347,5 ш.м), акт залы бар. 450 орындық, сахна тартылатын жалпы пердемен, арлекиндермен, сахнаның артқы және ағаш еденімен, дистанциялық жарықпен және аспалы суфит қатарымен және дыбыс аппаратурасымен жабдықталған.

Оқыту үдерісінде соңғы үлгідегі бейне және аудио жабдықтар, фортепиано, шағын дискілер, аудио кассеталар, музыкалық орталық, 2 магнитофон қолданылады. Бітіру жұмысының музыкалық безендірілуі үшін – шығармашылық, студенттік жұмыс бар. Университетте бейнефильмдерге арналған телестудия жұмыс істейді. Бөлімшенің жұмысы үшін 4 компьютер және 2 принтер бар. Кафедрада оқытушылардың қойылымдары мен шығармашылық жұмыстарының кәсіби арнайы бейне кітапханасы бар. Аудиториялар толық көлемде пайдаланылуда. Кафедраның репетициясы, ізденушілермен кеңестер де сол жерде жүргізіледі. Дәріс және практикалық сабақтар аудиторияларда өткізіледі.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламалары бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру үшін пайдаланылатын материалдық-техникалық база іске асырылып жатқан білім беру бағдарламаларының барлық талаптарына сәйкес келеді.

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламаларының білім алушылары базалық және кәсіптік пәндер бойынша Тәжібаева көшесі, 2, № 8 оқу ғимаратында оқиды. Оқу ғимаратының жалпы ауданы №8 – 9506,2 ш.м, пайдалы алаңы – 5627,2 ш.м, дәрісхана – 2 (№401 – 180 ш.м, №301 – 180 ш.м), практикалық, семинарлық сабақтарға арналған кабинеттер – 4 (№514 - 44 ш.м, №515 - 72 ш.м, №518 - 54 ш.м, №520 - 190 ш.м., студенттер бөлмесі - 1 (№510 - 15 ш.м.).

№ 8 оқу ғимаратында оқу және қосалқы үй-жайлары бар: кітапхана – 1 (334,01 ш.м), оқу залдары – 1 (527,40 ш.м), тамақтандыру қызметі – 15 (орындар саны – 2080,62 ш.м – 120 с. тәулігіне максималды қозғалыс – 1680 адам), акт залы – 1 (529 ш.м.), спорт залы – 1 (522,33 ш.м.), медициналық пункт. қызметтері – 1 (120,08 ш.м.),

6.2.5. Университетте кітапхана қоры қалыптасады және оқу процесін, ғылыми зерттеулерді, мәдени дамуды және өзін-өзі тәрбиелеу процесін қамтамасыз ету үшін ақпараттық ресурстардың максималды көлеміне жедел қол жеткізу қамтамасыз етіледі. Сирек және құнды кітаптар жинағы, анықтамалық басылымдар қоры: энциклопедиялар, сөздіктер, білімнің әртүрлі салаларына арналған анықтамалықтар бар.

Университеттің мерзімді басылымдарына жазылу кафедралардың сұранысы бойынша бекітілген үлгідегі және факультет деканымен келісілген бланк бойынша жүзеге асырылады. Оқу үрдісінің талаптарына сәйкес университет кітапханасында студенттерді дайындаудың барлық бағыттары бойынша мерзімді басылымдар кең.

Толық ақпараттық қызмет көрсету, сондай-ақ кітап қауіпсіздігі индикаторын арттыру мақсатында университет кітапханалық-библиографиялық және ақпараттық қызмет көрсету бойынша келісім-шарттар жасады. А.С.Пушкин, Республикалық ғылыми-техникалық кітапхана, Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы. Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының қауымдастығымен Республикалық ЖОО аралық электронды кітапхананың (РЭҚК) электрондық ресурстарына қол жеткізу туралы келісімге қол қойылды. Келісімдерге сәйкес университет студенттері мен оқытушылары аталған кітапханалардың кітапхана қорын пайдалануға мүмкіндік алды.

6.2.6 Кітапхана қоры пайдаланушыларға http://lib.ukgu.kz веб-сайтында аптасына 24 сағат 7 күн онлайн қолжетімді электрондық каталогта көрсетіледі.Қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз ету IRBIS 64 бағдарламасы болып табылады, ол барлық ақпаратты кешенді автоматтандыруды қамтамасыз етеді. 6 модульден тұратын кітапханалық процестер: «Пакер», «Каталогшы», «Оқырман», «Кітаппен қамтамасыз ету», «Кітапты несиелеу», «Әкімші».

Пайдаланушылар заманауи анықтамалық-библиографиялық аппаратпен қамтамасыз етілген: Электрондық каталог (ЭҚ), Мақаланың электронды картотекасы, Диссертация авторефераттарының электронды картотекасы.

Каталогтармен жұмыс екі нысанда жүзеге асырылады: электронды және дәстүрлі (карточка). АББО ЭК-да 1998 жылдан қазіргі уақытқа дейін жыл сайын орта есеппен 15 000 жазбаға ұлғайып (библиографиялық жазбаларды ретро-енгізу бойынша жұмыстарды есепке алғанда) кітап қорын көрсетеді.ЭК мыналардан тұрады: 9 мәліметтер базасы: «Кітаптар», «Мақалалар», «Мерзімді басылымдар», «ОҚМУ профессорлық-оқытушылық құрамының еңбектері», «Сирек кездесетін кітаптар», «Электрондық қор», «Баспадағы ОҚУ», «Оқырмандар» «ОҚУ». ГОСТ 7.1-2003 сәйкес кітапхана қорынан жоспарлы ретроконверсия жүргізілуде.

6.2.7 Жалпы білім беру, білім беру бағдарламасының негізгі және негізгі пәндері бойынша оқу, әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қоры қағаз және электронды тасымалдағыштарда қалыптастырылады.

Мамандықтардың оқу жоспарының базалық және негізгі пәндерінің цифрлық тасымалдағыштағы оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми әдебиеттермен қамтамасыз етілу көрсеткіші 40% құрайды, бұл білім беру қызметін лицензиялауға (Білім және ғылым министрінің бұйрығы). Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 5 маусымдағы №231) қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келеді.

Кітапхана қоры оқытылатын пәндерге және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2003 жылғы 18 шілдедегі № 508 «Қазақстан Республикасы кітапханасының қорын қалыптастыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» бұйрығына сәйкес қалыптастырылады. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бiлiм беру ұйымы.» 2011 жылғы 01 желтоқсандағы № 426 Білім беру қызметін лицензиялау ережесіне және ҚР Білім және ғылым министрінің бұйрығына сәйкес баспа басылымдары форматында жұмыс және қоғамдық жұмыс. «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының кітапхана қорын қалыптастыру, пайдалану және сақтау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 19 қаңтардағы No 44 Ғылым.

Оқу, оқу-әдістемелік әдебиеттер қорына оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар, лекциялық курстар, проблемалық кітаптар кіреді.

Кітапхананың ғылыми қорында студенттерді даярлаудың бағыттары мен мамандықтарына сәйкес келетін монографиялық, ғылыми және ғылыми-өндірістік сипаттағы кітаптар тізімі енгізілген. Ғылыми қорда сонымен қатар білім беру бейініне сәйкес энциклопедиялар, сөздіктер, анықтамалықтар, нормативтік құқықтық актілер, мерзімді басылымдар, ғылыми еңбектер жинақтары, халықаралық конференциялар бар.

6.2.8 Заманауи компьютерлік технологиялары бар құрал-жабдықтар білім сапасының тиімділігін арттыру және ақпараттық ресурстарды пайдалану мақсатында оқу процесінде тікелей пайдалануға арналған.

Университеттің компьютерлік паркінде 2731 компьютер бар, оның 2067 компьютері оқу процесіне тікелей қатысады, 368 компьютер оқу процесін қамтамасыз ету үшін өндірістік құрылымдарда, 296-сы университеттің ұйымдастырушылық басқару жүйесінде қолданылады. Барлық компьютерлерде лицензияланған бағдарламалық өнімдер орнатылған: WindowsXP, 7, 8, 10, MSOffice 2003, 2007, 2010.

Университетте тұрақты түрде Polycom HD7000, Skype, MSLynk және т.б бағдарламалық-аппараттық кешен негізінде онлайн семинарлар, халықаралық бейнеконференциялар, бітірушілерді қорғау, кездесулер өткізіледі. Университетте қолданылатын лицензияланған бағдарламалар: AutoCADTurboPascal.9, Kaspersky Anti-Virus, 3DStudioMax, MacromediaFlash, Maya, Publisher, BorlandDelphi, VisualC++, AdobePhotoshop, MathCAD, CorelDraw, MySQLServer және т.б. қолжетімді.

6.2.9 Университеттің қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде заманауи навигациясы бар ресми веб-сайты (www.ukgu.kz) бар, онда университет тарихы, миссиясы, университеттің стратегиялық даму жоспары, сапа саясаты, кодексі туралы ақпарат қамтылған. Корпоративтік этика бойынша – М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің ішкі ережелері, алқалы органдар, құрылымдық бөлімшелер мен факультеттер, оқытушылар туралы ақпарат, университет байқаулары, халықаралық жобалар, академиялық ұтқырлық бағдарламалары, порталдар. Сайтта «Талапкер», «Студент», «Бітіруші», «Жұмыс беруші», «Ғылыми қызмет», «Мемлекеттік сатып алу» бөлімдері бар. Сайт жаңалықтар түріндегі өзекті ақпаратты, басқа веб-ресурстарға сілтемелерді, соның ішінде мемлекеттік органдардың, университет серіктестерінің сайттарын, ақпараттық порталдарды және т.б. Сайт М.Әуезов атындағы ОҚУ-ді әлемдік интернетте көрсетеді, университет имиджін қалыптастыруға ықпал етеді, талапкерлер, студенттер, жұмыс берушілер, түлектер, қызметкерлер үшін ақпараттық ортаны қамтамасыз етеді.

Ғылыми мақалалар мен ғылымның заманауи тенденциялары туралы ақпараттардың деңгейін көтеру мақсатында кітапхана студенттерге, магистранттарға және оқытушыларға жетекші шетелдік электронды ақпараттық ресурстарға қолжетімділікті қамтамасыз етеді.

Thomson Reuters әлемдегі ең ірі және ең беделді ақпарат агенттіктерінің бірі және сонымен бірге қаржылық ақпараттың ең ірі жеткізушісі болып саналады. Компания өнімдерінің ішінде бұқаралық ақпарат құралдарына арналған танымал жаңалықтар ленталарынан басқа, ақша нарығына қатысушыларға арналған кәсіби шешімдер негізгі болып саналады. Сонымен қатар, Thomson Reuters біздің планетамыздағы барлық дерлік қор биржаларының баға белгілеулеріне қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

«Elsevier» - 180 елден 4500-ге жуық ұйымдар мен университеттер үшін ғылыми мақалалар мұрағатына қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Elsevier өнімінің абоненттері дүние жүзіндегі зерттеу орталықтары (университеттер, кітапханалар, министрліктер мен ведомстволар), сондай-ақ Еуропа, Америка және Азиядағы жеке корпорациялар болып табылады. 30 миллионнан астам ғалымдар, студенттер, әртүрлі сала мамандары баспаның ақпаратына қол жеткізеді. Жылына 240 миллионнан астам мақала жүктеп алынады.

Scopus (SciVerse Scopus) - Scopus 500 баспагерлермен ұсынылған ғылымның әртүрлі салаларындағы 21 000-ға жуық ғылыми жарияланымдарды индекстейді. Бұл дерекқорда бар материалдардың ішінде тек ғылыми журналдар ғана емес, сонымен қатар конференциялар материалдары, сондай-ақ сериялар бойынша жарияланған кітаптардың басылымдары бар. Scopus бүкіл әлемде әртүрлі пәндер бойынша рефераттар мен журналдарды қамтитын дерексіз база ретінде танымал. Рефераттар санына 15 мың ғылыми журналда жарияланған 28 миллионнан астам мақала кіреді.

Scopus дерекқоры тек ағылшын тілінде ғана емес, сонымен қатар әлемнің басқа тілдеріндегі жарияланымдарды бір шартты сақтай отырып, индекстейді: рефераттың жарияланған нұсқасы ағылшын тілінде болуы керек. 1996 жылдан кейін жарияланған барлық ғылыми мақалалар мақалалармен бірге жарияланған библиографиялық тізімдермен индекстеледі.

М.Әуезов атындағы ОҚУ Республикалық ЖОО аралық электронды кітапхананың мүшесі болып, ұстаздарының еңбектерін, түрлі электронды оқулықтармен таныстыру мүмкіндігіне ие.

Студенттердің әлемнің жетекші шетелдік университеттерінің үздік білім беру ресурстарына қол жеткізуін қамтамасыз ету http://rmebrk.kz (Қазақстан) сайтындағы Республикалық университетаралық электронды кітапхана (RIEL) арқылы жүзеге асырылады, ол ақпараттық толық мәтінді ресурстарды біріктіреді. Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының кітапханалары. RMEB авторлық құқықты сақтай отырып, оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың, ғылыми, әдістемелік материалдардың және профессорлық-оқытушылық құрамның жарияланған мақалаларының толық мәтіндері ұсынылатын Қазақстан университеттерінің электронды кітапханаларына тегін және кең қолжетімділікті қамтамасыз етеді.

6.2.10 Техникалық және бағдарламалық қамтамасыз етуді, сондай-ақ университеттің ақпараттық ресурстарын дамытуды осы салада жеткілікті біліктілігі мен тәжірибесі бар Компьютерлік технологиялар және телекоммуникациялар орталығының қызметкерлері қамтамасыз етеді.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2000 жылғы 27 наурыздағы No 249 бұйрығымен М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің АББО (кітапхана) Оңтүстік Қазақстан облысының білім беру жүйесі кітапханаларының үйлестіруші ғылыми-әдістемелік және ақпараттық орталығы болып табылады. Қазіргі уақытта әдістемелік бірлестіктің құрамына: облыстың 6 колледжі мен 6 жоғары оқу орны кіреді/ Жыл сайын ОИК қызметкерлері облыстық деңгейде кітапханашылардың біліктілігін арттыру мақсатында іс-шаралар, байқаулар, семинарлар, тренингтер өткізеді.

АББО (кітапхана) штаты 70 адам, барлық қызметкерлердің жоғары білімі бар, оның 80% (56 адам) жоғары кітапханалық, 3 адам жоғары техникалық білімді (4%), жоғары педагогикалық білімі бар 11 адам (16%).

 1. Ақпаратты басқару

7.2.1 www.asu.ukgu.kz веб-сайты. 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламалары туралы толық, сенімді, түсінікті, түсінікті және көпшілікке қолжетімді ақпаратты қамтиды. Бұл ақпарат келесі бөлімдер түрінде ұсынылған: «Мамандық тарихы», «Кафедра», «Ғылыми жұмыс», «Сабақ/емтихандар кестесі», «Кураторлар», «Сертификаттар», «Студенттік ғылыми үйірме», «Хабарламалар», «Халықаралық ынтымақтастық», «Академиялық ұтқырлық», «Ақпарат».

6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламасы бойынша білім беру бағдарламасының жұмыс істеуінің негізгі көрсеткіштері болып табылатын жоғарыда көрсетілген лауазымдарға сәйкес ақпаратты жинау және мониторингі: ОӘК және ОӘК жағдайы, жоспарларды модульдік құрылымдау, СЭҚ.оқу траекториясын таңдауды, профессорлық-оқытушылық құрамның құрамын, материалдық-техникалық базаның жай-күйін, кітапханалық-ақпараттық қамтамасыз етудің жеткіліктілігін және жаңартылуын кафедра мен жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі жүзеге асырады.

Кафедраның әрбір Білім беру бағдарламасының 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» бөлімінде пәндердің атауы мен циклі көрсетілген білім беру бағдарламаларының Типтік оқу жоспары берілген. , кредит, сонымен қатар әрбір пәннің қысқаша сипаттамасы бар (университеттің веб-сайты: www.asu.ukgu.kz).

Өзін-өзі бағалау процесінде білім беру бағдарламалары туралы ақпараттың пайдалылығына күмәндану дәрежесі, қабылдау сапасын бақылау талапкерлердің білім беру бағдарламасын меңгеруге академиялық дайындығын бағалауды көздейді. Осыған орай, жыл сайын Ұлттық бірыңғай тестілеу және жоғары оқу орнына түсуге үміткерлерді кешенді тестілеу нәтижелері сараланады. Талдау шеңберінде тестілеудің орташа жалпы баллы, емтихан материалын меңгеру сапасы, өткен қабылдау жылдарындағы динамиканың сипаты және оң топ анықталады.

Білім алушылардың білім беру бағдарламалары туралы ақпараттың пайдалылығы туралы студенттерге сұрақ қою: мониторинг бөлімі 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»  білім беру бағдарламаларының орындалуына студенттердің қанағаттануы бойынша барлық курс студенттерінен сауалнама жүргізеді. ;

- «Білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру сапасына студенттердің қанағаттануы» сауалнамасы;

- Сауалнама: «Оқытушы студенттің көзімен»;

- курсты бағалауға арналған сауалнама формасы.

Сауалнамалардың, сұрастыруылардың және ресми шолулардың негізінде түлектердің дайындығы және олардың кәсіби өсуі мен құзыреттілігі туралы жұмыс берушілердің пікірі бағаланады; атындағы облыстық қазақ драма театрында іс-тәжірибе негізінде жұмыс берушілермен дәрістер оқу және тәжірибелік сабақтар өткізу. Ж.Шанин, облыстық мәдениет және халық шығармашылығы орталығы, қалалық балалар мен жасөспірімдер орталығы, облыстық филармония. Ш.Қалдаяқова; жұмыс берушілер арасынан рецензенттердің пікірлері (Оңтүстік Қазақстан облыстық мәдениет басқармасы, Ж.Шанин атындағы облыстық қазақ драма театры, Облыстық мәдениет және халық шығармашылығы орталығы, қалалық балалар мен жасөспірімдер орталығы, Ш.Қалдаяқов атындағы облыстық филармония) ; студенттердің жұмыс берушілердің іс-шараларына қатысуы (Ашық есік күні, бос жұмыс орындары жәрмеңкесі және т.б.). Университетте «Жұмыс берушілердің бітірушілерді даярлау сапасына қанағаттануы» зерттеуінің социологиялық құралдары әзірленді. Зерттеудің практикалық міндеттері: мектеп бітірушілер сапасының нарық талаптарына сәйкестік дәрежесін анықтау.

6В11121 «Продюсер және театр қойылымдарының  технологиясы»білім беру бағдарламасы бойынша университет тарапынан марапатталғандар туралы мәліметтер: осы білім беру бағдарламасы бойынша бітірушіге бітірушіге «Қызмет саласындағы бакалавр» дәрежесі тағайындалады, 6В11121 «Продюсер және театр қойылымдарының  технологиясы» бойынша Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2012 жылдың 21 мамырындағы №201-ө-м бұйрығымен бекітілген жетекшілердің, мамандар мен басқа да қызметкерлердің лауазымдық біліктілік анықтамалығының біліктілік талаптарымен сәйкестіктегі жұмыс өтіліне қойылатын талаптарды ұсынусыз өнер ұжымының көркемдік жетекшісі, мәдениет және өнер мекемелеріндегі режиссер немесе продюсер, сахна тілі және актерлік шеберлік бойынша репетитор, труппа меңгерушісі,үйірме жетекшісі, іс-шара ұйымдастырушысы,  драма театрының әртісі бола алады.

6В111124 "Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу"білім беру бағдарламасына сәйкес бітірушіге "Қызмет көрсету саласындағы бакалавр" тағайындалады, 6В111124 "Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу" білім беру бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің 2012 жылдың 21 мамырындағы №201-ө-м бұйрығымен бекітілген жетекшілердің, мамандар мен басқа да қызметкерлердің лауазымдық біліктілік анықтамалығының біліктілік талаптарымен сәйкестіктегі жұмыс өтіліне қойылатын талаптарды ұсынусыз олар көркемөнерпаздар вокалдық ұжымының көркемдік жетекшісі, мәдениет мекемелерінің, студияның директоры, үйірме (қызығушылықтары бойынша клуб, ұжым, әуесқой бірлестік, секция, студия) басшысы, ансамбль жетекшісі,іс-шара ұйымдастырушысы,   эстрада әртісі қызметін атқара алады.

Кафедра ECTS кредиттерін пайдалана отырып, кредиттік оқыту технологиясын қолданады. Академиялық кредиттердің арқасында студент басқа университеттерде, соның ішінде шетел университеттерінде айтарлықтай ұзақ уақыт оқи алады, сол жерден академиялық кредиттерді әкеле алады, оны базалық университет базалық білімге санауы және оның дипломын беру туралы шешім қабылдағанда пайдалануы керек.

Академиялық ұтқырлық шеңберінде студенттерге университеттің шетелдік немесе қазақстандық серіктес университеттерінде оқу/кәсіби тәжірибеден өту мүмкіндігі бар. Студенттердің білімін қаржыландыру университеттің қаражаты, халықаралық қорлары, бюджеттік және бюджеттік емес қаражаты есебінен, сондай-ақ өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Университет студенттері үшін ағылшын және қазақ тілдерінің курстары ұйымдастырылып, сәтті өтуде. Ақылы негізде оқу үлгерімі жоғары студенттер бос гранттық орындарға ауыса алады.

7.2.2 Жұмыспен қамтылған түлектер туралы ақпарат.

2020-2021 оқу жылында 5В090600 – «Мәдени-тынығу жұмысы мамандығы бойынша бітірушілердің жұмысқа орналасуы туралы мәліметтер кестеде

 

Кесте 7.1. Түлектердің жұмысқа орналасуы.

Оқу жылы

2020/21

2021/22

Түлектердің барлығы

17

81

5В090600- «Мәдени-тынығу жұмысы»

 

81

Олардыңішіндеоқудыбітіргенненкейінгібіріншіжылыжұмысқаорналасты

5В090600- «Мәдени-тынығу жұмысы»

 

15

 

25

Мамандықбойыншажұмысқаорналасукөрсеткіші, %

5В090600- «Мәдени-тынығу жұмысы»

 

 

83,3

 

 

Кесте 7.2. 2020-2021 оқу жылында түлектердің жұмысқа орналасуы туралы ақпарат

Мамандық/білім беру бағдарламасының атауы

Түлектердің барлығы

Жұмыспен қамтылған

Жұмыспен қамтылған

Жұмыспен қамтылған

%

1

5В090600- «Мәдени-тынығу жұмысы»

17

15

3

 

83,3

 

Кесте 7.3. Түлектерді Қазақстан

Республикасының қалалары мен ауылдары бойынша бөлу

Мамандық атауы

Жұмыспен қамтылған түлектер саны

Олардың ішінен:

 

Қала

Ауыл

1.

5В090600- «Мәдени-тынығу жұмысы»

15

5

10

Түлектердің жұмысқа орналасу нәтижелерін талдау 5В090600 – «Мәдени-тынығу жұмысы» мамандығы бойынша бітірушілер 83,3%-ға жұмысқа орналастырылғанын көрсетеді.

5В090600 – «Мәдени-тынығу жұмысы» мамандығының түлектері республика мен облыстың білім, мәдениет және өнер мекемелерінде жұмыс істейді.

Кафедра түлектерімен тығыз шығармашылық байланыс орнатқан. Олар кез келген уақытта оқытушылардан әдістемелік кеңес пен көмек ала алады.Студенттер жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы – магистратура бойынша оқуын жалғастыруға мүмкіндік алады.

2021-2022 оқу жылында 5В090600 – «Мәдени-тынығу жұмысы» мамандығы бойынша бітірушілер саны – 81.

7.2.3. Университеттің қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде заманауи навигациясы бар ресми сайты (www.ukgu.kz) бар, онда университет тарихы, миссиясы, университеттің стратегиялық даму жоспары, Сапа саясаты, Кодексі туралы ақпараттар қамтылған. Корпоративтік этика бойынша – М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің ішкі ережелері, алқалы органдар, құрылымдық бөлімшелер мен факультеттер, оқытушылар туралы ақпарат, университеттік конкурстар, халықаралық жобалар, академиялық ұтқырлық бағдарламалары, порталдар. Сайтта «Талапкер», «Студент», «Бітіруші», «Жұмыс беруші», «Ғылыми қызмет», «Мемлекеттік сатып алу» бөлімдері бар. Сайт жаңалықтар түріндегі өзекті ақпаратты, басқа веб-ресурстарға сілтемелерді, соның ішінде мемлекеттік органдардың, университет серіктестерінің сайттарын, ақпараттық порталдарды және т.б. Сайт М.Әуезов атындағы ОҚУ-ын әлемдік интернетте көрсетеді, университет имиджін қалыптастыруға ықпал етеді, талапкерлерге, студенттерге, жұмыс берушілерге, түлектерге, университет қызметкерлеріне ақпараттық ортаны қамтамасыз етеді, ақпараттың ашықтығы мен жұртшылыққа қолжетімділігін қамтамасыз етеді. Сайт аясында М.Әуезов атындағы ОҚУ оқу үдерісі туралы толық ақпарат беретін «Профессор»» желілік порталы жұмыс істейді. Соңғы жылдары университет сайты әлемнің жетекші университеттерінің үздік веб-сайттарының әлемдік рейтингінде Қазақстан университеттерінің веб-сайттары арасында көшбасшы болып келеді.

 1. Халықты ақпараттандыру

8.2.1 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясы және продюсерлеу» білім беру бағдарламасы студенттер мен жұмыс берушілердің талаптарын ескере отырып белгіленген қажетті пәндер мен тәжірибелерді, сондай-ақ жаңа пәндерді қамтиды: «Продюсерлік жобаларды ұйымдастыру және іске асыру», «Қуыршақ жүргізу негіздері», «Қол пластикасы»  қамтиды. 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»Білім беру бағдарламасына Эстрада-джаз гармониясы ІЭстрадалық әншінің актерлік шеберлігі және дене қозғалысы,Эстрадалық әуендәрді аранжировкалау,Дауыс қою технологиясыжаңа пәндері енгізілген.

8.2.2 Білім беру бағдарламаларын әзірлеу және енгізу кезінде кафедра жұмыс берушілер мен студенттердің қажеттіліктеріне назар аударады және еңбек нарығындағы өзгерістерді және негізгі тұтынушылардың білім сапасына қойылатын талаптарын үздіксіз бақылауға мүмкіндік беретін тетіктерді ескереді. Сонымен бірге,6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламаларының оқу жоспарлары және жеке оқу жоспарлары сабақтастыққа негізделген пәндерді оқу ретін, оқу пәндерін семестрлер бойынша ұтымды бөлу тұрғысынан қарастырады. оқушының оқу жұмысының біркелкілігі.

Еңбек нарығында халыққа әлеуметтік қызмет көрсету саласындағы мамандардың қажеттілігіне байланысты жұмыс берушілермен бірлесе отырып, студенттерге кәсіптік оқытуды сапалы және кеңейту бағыттары талқылануда. Сонымен қатар пәндердің мазмұны да өзгеруде. Бағдарлама мазмұны заманауи оқыту технологияларын қамтиды, мысалы, кейс-стади, белсенді оқыту әдістері – миға шабуыл, өмірлік жағдаяттарды қарастыру және т.б.

8.2.3 Білім алущыны мақсатын алға жылжыту, педагогикалық ұжым студенттерді оқу мақсаттарына жетудегі үлгерімді бағалаудың өзара қолайлы критерийлерін іздеуге тартады, әзірленген критерийлерге сәйкес студенттерге студенттердің оқу жүктемесін өзін-өзі бағалау әдістерін әзірлеуге және қолдануға көмектеседі.

8.2.4. 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларды бағалау рәсімдерінің тиімділігі «Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасының мәжілісінде, «Мәдениет және спорт» факультетінің кеңесінде жоспарлы шолу арқылы жүйелі түрде бағаланады- оқу үлгерімі, тәжірибе нәтижелері, қалдық білім деңгейі, мемлекеттік емтихандарды тапсыру сапасы, студенттердің білім сапасына қанағаттану дәрежесі туралы сұрақтар. Сонымен қатар, БББ мақсаттарын жүзеге асыру тиімділігінің маңызды көрсеткіші мамандығы бойынша жұмысқа орналасқан түлектердің саны болып табылады. Мамандардың қажеттілігін зерделеу мақсатында кездесулер, презентациялар, дөңгелек үстелдер ұйымдастырылады. Түлектер қауымдастығы өз түлектерінің мансаптық өсуін бақылайды.

8.2.5 Кафедраның 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламалары оқудың күтілетін нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған.Жыл сайын кафедра мүдделі тараптармен бірлесіп құзыреттер, сондай-ақ модульдер арқылы көрсетілген оқу нәтижелерін талқылайды. қол жеткізуге мүмкіндік беретін білім беру бағдарламаларының.Оқыту нәтижелері бүкіл бағдарлама деңгейінде де, модуль, жеке пән деңгейінде де тұжырымдалады.

Білім алушылардың бағдарламалардың орындалуына қанағаттануы, Мониторинг бөлімі 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» білім беру бағдарламаларының орындалуына студенттердің қанағаттанушылығы бойынша барлық курс студенттеріне сауалнама жүргізеді:

- «Білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру сапасына студенттердің қанағаттануы» сауалнамасы;

- Сауалнама: «Оқытушы студенттің көзімен»;

- курсты бағалауға арналған сауалнама формасы.

8.2.6 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» бағдарламасының қызметтерін тұтынушылардың сұранысы мен күту динамикасына сәйкес нарық қажеттіліктерін тұрақты талдау және білім беру бағдарламаларының мазмұнын, құрылымын және басқару жүйесін барынша бейімдеу. әлеуетті жұмыс берушілермен кездесу өткізіп, кафедра алдына жоғарыда аталған заманауи талаптарды ескере отырып, студенттердің оқуы үшін жаңа пәндерді енгізу міндетін қояды.

8.2.7 Кафедра ақпаратты жүйелі жинау, талдау және басқару негізінде студенттердің,  профессорлық-оқытушылық құрамның және басқа да мүдделі тұлғалардың қатысуымен білім беру бағдарламаларын жүйелі түрде бағалау мен қайта қарауды жүргізеді, нәтижесінде 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу» оның өзектілігін қамтамасыз ету үшін бейімделген.

Бағдарламаны жүйелі түрде бағалау және қайта қарау университет пен факультеттің алқалы органдары мен оқу үдерісіне және мониторингке жетекшілік ететін бөлімнің жұмысы, жұмыс берушілермен өзара әрекеттесу арқылы жүзеге асырылады. Бағдарламаны басқару әдістеріне мұғалімдерді конкурстық іріктеу және ішкі жоспарлы аттестаттау, оқу үдерісіне қатысушыларға социологиялық сауалнамалар жүргізу, білім алушылардың оқу жетістіктерін талдау, бағдарламаны жүзеге асыруға жұмыс берушілерді тарту, оқытудың заманауи технологияларын енгізу, оқу-тәрбие процесіне қатысушылар арасында әлеуметтік сауалнама жүргізу, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, оқытудың жаңа технологиялары мен технологияларын енгізу, оқыту үдерісіне қатысушылардың арасында әлеуметтік сауалнамалар жүргізу, студенттердің оқудағы жетістіктерін талдау, бағдарламаны жүзеге асыруға жұмыс берушілерді тарту, оқытудың қазіргі заманғы технологияларын енгізу, оқытуды ұйымдастыру, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, оқытудың жаңа технологиялары мен технологияларын енгізу, білім беру процесіне қатысушылардың арасында әлеуметтік сауалнамалар жүргізу, бағдарламаны басқару әдістемесі кіреді. қаржылық менеджмент, рейтингтер түріндегі бағдарламаның тиімділігін сырттай бағалау, мемлекеттік аттестаттау, ұлттық аккредиттеу Білім беру бағдарламаларын бағалау және қайта қарау кезінде білім алушылардың контингенті, оқу үлгерімінің деңгейі, жетістіктері, оқуды тастап кетуі, студенттердің білімге қанағаттануы туралы ақпарат. білім беру бағдарламаларының іске асырылуы, білім беру ресурстары мен студенттерге қолдау көрсету қызметтерінің болуы, бітірушілердің жұмысқа орналасуы ескеріледі.

8.2.8 ukgu.kz сайтында білім беру бағдарламаларының түзетілген талаптары туралы толық, сенімді, түсінікті, түсінікті және көпшілікке қолжетімді ақпарат қамтылған.Білім беру бағдарламасының мақсаттары қоғамның, экономиканың және қоғамның қажеттіліктерін ескере отырып қайта қаралған. еңбек нарығы. Оған дәлел 2012 жылы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты және 5В090600 мамандығы бойынша Үлгілік оқу жоспары, 6В11121– «Театр қойылымдарының технологиясыжәне продюсерлеу», 6В11124 –«Мәдени-тынығу қызметі және эстрадалық ән салу»  білім беру бағдарламасы.Бағдарламалар мақсаттарының серпінділігін растау оның мазмұнын таңдау пәндерінің тізбесін анықтауға, практикалық базаларды қамтамасыз етуге және бітірушілерді қорытынды бағалауға қатысатын облыстың жұмыс берушілерімен келісу болып табылады.

8.2.9 М.Әуезов атындағы ОҚУ университетішілік сапаны қамтамасыз ету жүйесіндегі өзгерістерді бағалау үшін жыл сайын аккредиттеуден кейінгі мониторинг. Білім беру бағдарламаларындағы өзгерістер мен жақсартуларды талдау үшін аккредиттеуден өткен екі жылдан кейін Агентство 1-2 сарапшының немесе үйлестірушінің университетке баруын іріктеп ұйымдастырады.

8.2.10.Аккредиттеуден кейінгі мониторинг талаптарын орындамаған жағдайда агенттік білім беру бағдарламасын аккредиттеу туралы куәліктің қолданылуын тоқтата тұруға құқылы.

8.2.11 Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына сәйкес, IQAA и ЖОО ЕZG стандарттарына сәйкес университет тұрақты негізде, бес жылда бір рет сыртқы бағалау рәсімінен – білім беру бағдарламаларын аккредиттеуден өтеді.

 1. Бағдарламаларды тұрақты бақылау және мерзімді бағалау.

   Білім беру бағдарламаларының мақсаттарына қол жеткізуге жауапты бөлімдер тұрақты сапа мониторингін жүзеге асырады. Мысалы, оқу ісі департаменті профессорлық-оқытушылық құраммен бірлесе отырып элективті пәндер тізбесін келісу, оқу-өндірістік практиканы басқару, оқу-әдістемелік кешендерді қарау арқылы білім беру бағдарламасын іске асыруға жұмыс берушілерді тартуды қамтамасыз етеді. мұғалімдер, және Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының құрамында жұмыс істейді. Сондай-ақ, мониторинг және білім сапасы бөлімі білім алушылардың оқу үлгеріміне, олардың оқуға қанағаттанушылық көрсеткіштеріне талдау жасап, білімнің бақылау бөлімдерін, сауалнамалар жүргізіп, білім беруді жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлейді. Мансап және маркетинг бөлімі жұмыс берушілермен тұрақты байланыста бола отырып, бағдарлама түлектерінің еңбек нарығында өзін-өзі позициялау мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді.

 1. Сапаны мерзімді сыртқы қамтамасыз ету

2019 жылы «Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасы 5В090600- «МТЖ»,  мамандықтары бойынша институционалдық аккредиттеуден және білім беру қызметін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім стандарты талаптарына сәйкестігін тексеруден сәтті өтті. білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптары.


Image
Image
CONTACTS

160012, Shyment City, Tauke khan avenue, 5

Call-center

(8-725-2) 40-08-99

(8-725-2) 27-38-52

+7(747)-275-75-00

Chancellery(8-725-2) 21-01-41

canselyarya@mail.ru

info@ukgu.kz
© 2023 М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ

Please publish modules in offcanvas position.