2021-2022 жылдық есебі

Image

Кафедраның жылдық есебінің құрылымы

 

1) Сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясат (кафедра бойынша жалпы ақпарат ұсынылады);                                                                                               

2) Бағдарламаларды әзірлеу және бекіту (кафедраның әрбір білім беру бағдарламасы бойынша ақпарат ұсынылады);                                                                 

3) Студентке бағдарланған оқыту, оқыту және бағалау (кафедраның әрбір білім беру бағдарламасы бойынша ақпарат ұсынылады);                                          

4) Білім алушыларды қабылдау, үлгерім, тану және сертификаттау (кафедраның әрбір білім беру бағдарламасы бойынша ақпарат ұсынылады);

5) Оқытушылар құрамы (кафедраның әрбір білім беру бағдарламасы бойынша ақпарат ұсынылады);                                                                                               

6) Оқу ресурстары және білім алушыларды қолдау жүйесі (кафедра бойынша жалпы ақпарат ұсынылады);                                                                                 

7) Ақпаратты басқару (кафедра бойынша жалпы ақпарат ұсынылады);  

8) Қоғамдықты ақпараттандыру (кафедра бойынша жалпы ақпарат ұсынылады);

9) Бағдарламаларды тұрақты бақылау және мерзімді бағалау

10) Сапаны мерзімді сыртқы қамтамасыз ету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. САПАНЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ САЛАСЫНДАҒЫ САЯСАТ

 

«Өнер» кафедрасы өз қызметін ресми мәртебеге ие және оқу процесінің барлық қатысушылары мен сыртқы мүдделі тұлғалар үшін сайтта қол жетімді болатын сапа саласындағы саясатқа сәйкес жүзеге асырады www.ukgu.kz және www.portal.ukgu.kz);

М. Әуезов ат. ОҚУ білім беру қызметінің сапасын арттыру мақсатында, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру сапасын қамтамасыз ету үшін стандарттар мен нұсқаулықтарға негізделген ішкі сапаны қамтамасыз ету жүйесін құрылды. Академиялық қызметтің нәтижелілігі мен тиімділігін арттыру үшін сапаны ішкі қамтамасыз ету саясаты әзірленді. Бұл саясат университеттің жоғары алқалы органы - Ғылыми кеңестің шешімімен қаралады және бекітіледі. Саясат сайтта орналастырылған www.ukgu.kz. және барлық мүдделі тараптар үшін қол жетімді.

Сапа саласындағы саясатты қабылдау және бекіту ішкі сапаны бақылау жүйесі жөніндегі Нұсқаулыққа және ОҚУ ДП "ішкі нормативтік құжаттар"құжаттамасы мен жазбаларын басқару рәсіміне сәйкес жүзеге асырылады. Сапа саласындағы саясат ОҚМУ ғылыми кеңесінде талқыланып, бекітіледі.Ректордың қолы қойылып, университет сайтына орналастырылады www.ukgu.kz.

М. Әуезов ат. ОҚУ-де ішкі сапаны қамтамасыз ету жүйесін ұйымдастыру. ішкі сапаны қамтамасыз ету саясатын әзірледі.

Сапа саласындағы саясат сапа мәдениетін дамыту және қолдау үшін университеттің барлық деңгейлерінде жүзеге асырылады.

 1. Ректор университетті жалпы басқаруды жүзеге асырады, білім беру бағдарламаларын толық көлемде іске асыруды қамтамасыз етеді және заңнамалық және нормативтік талаптарға сәйкестігі үшін жауапты болады.
 2. Ғылыми кеңес Университеттің алқалы басқару органы болып табылады және оның даму тұжырымдамасын айқындайды және қызметтің барлық түрлерін ұйымдастырудың барлық мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды, оның ішінде ЖОО-ның даму стратегиясын айқындау, құрылымын бекіту, білім беру, ғылыми және операциялық қызмет бойынша шешімдер қабылдау (Оқу құралдары, монографиялар, әдістемелік әзірлемелер, ғылыми, ғылыми-теориялық және ғылыми- практикалық конференциялар, диссертациялық жұмыстар немесе Жобалар, ғылыми жетекшілік, МҒЗЖ есептері, проректорлардың кандидатураларын бекіту;, ректордың, проректорлар мен бөлімшелер басшыларының жоспарлары мен есептерін бекіту, білім алушылар қатарынан білім беру гранттарын тағайындау үшін кандидаттарды бекіту және т.б.)
 3. Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі Проректор университеттің оқу-ұйымдастырушылық, оқу-әдістемелік және оқу процестерін жоспарлау, ұйымдастыру және бақылауды, оның ішінде университеттің білім беру қызметінің тұжырымдамалық негізі мен стратегиясын әзірлеуді қамтамасыз етеді:

- оқу-ұйымдастыру, оқу-әдістемелік және ғылыми жұмыс бөлігінде ректорат пен Ғылыми кеңестің бұйрықтары мен өкімдерін орындау;

- оқу-әдістемелік жұмыстың, оқу процесінің сапалы ұйымдастырылуын және орындалуын бақылау;

- есеп беретін құрылымдық бөлімшелердің қызметін және іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру;

- ПОҚ сабақ кестесін, оқытушылық жүктемесін бекіту.

 1. Ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі Проректор ғылыми-зерттеу процестерін ұйымдастырудың сапалық деңгейін, ғылыми жарияланымдарды басып шығаруды, халықаралық ынтымақтастықты дамытуды ұйымдастырады және бақылайды.
 2. Оқу-әдістемелік кеңес білім беру бағдарламаларын жазу және ресімдеу бойынша ұсынымдар әзірлеуде оқу процесін әдістемелік қамтамасыз етуді, білім беру бағдарламалары мен оқу жұмыс жоспарларын, мамандық бойынша элективті курстарды сараптауды; қазіргі заманғы білім беру әдістемелері мен технологияларын игеруді; кафедралардың оқу-әдістемелік бюроларының жұмысын жетілдіру, әдістемелік құрылымдар мен кафедралардың өзара байланысын орнату арқылы Академияның оқу-әдістемелік қызмет жүйесін дамытуды қамтамасыз етеді. ҚР ЖОО ОӘБ.

6 Офис регистратор білім алушыларды аралық және қорытынды аттестаттау нәтижелерінің тұрақты мониторингін, Бағалау кестесіне сәйкес үлгерімді талдауды жүргізеді.

 1. Сапа менеджменті жүйесі (СМЖ) мыналарды қамтиды: процестерді дамыту және жақсарту жөніндегі жұмысты жоспарлау, процестерді құжаттауды қамтамасыз етуді бақылауды жоспарлау, құжаттаманы талқылау мен келісуді ұйымдастыру, ішкі сапаны бақылау жүйесінің процестерін оңтайландыру мақсатында оларды мониторингтеу, бақылау және өлшеу, ұйымдастыру құжаттамасын әзірлеуді қамтамасыз етуді бақылау, бар мүмкіндіктерді талдау, келісу және іске асыру СВКК құжаттамалары, басшылық тарапынан талдау үшін СМЖ процестерін жақсарту бойынша есептер мен ұсыныстар дайындау.
 2. Мансап орталығының қызметі түлектерге еңбек нарығының талаптарына сәйкес кәсіби деңгейін арттыруға және кәсіби қасиеттерін жетілдіруге, жұмысқа орналасуға жәрдемдесу және әлеуметтік әріптестік шеңберін кеңейту болып табылады. Сонымен қатар, мансап орталығы практика және жұмысқа орналасу мәселелері бойынша студенттерге консультациялық қолдау көрсетеді, сондай-ақ түлектердің жұмысқа орналасу көрсеткіштеріне мониторинг жүргізеді, түлектер қауымдастығын жаңартады.
 3. Декан (факультет ) Оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, ғылыми-әдістемелік және тәрбие процестерін, кәсіптік бағдар беру жұмысын, профессорлық-оқытушылық құрамды дайындау мен біліктілігін арттыруды жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау және жетілдіру жөніндегі факультеттің тікелей басшысы, деканат және оның құрылымдық бөлімшелері (кафедралар, мамандандырылған кабинеттер, зертханалар , оқу орталықтары және т. б.) болып табылады- факультеттің оқытушы құрамы (ПОҚ).
 4. Кафедра меңгерушісі білім алудың барлық нысандары бойынша кафедраның оқу, оқу-әдістемелік, ұйымдастыру-әдістемелік, ғылыми-зерттеу және оқудан тыс (тәрбиелеуді қоса алғанда) жұмыстарын жоспарлауды, ұйымдастыруды және бақылауды жүзеге асырады.
 5. Профессорлық-оқытушылық құрам оқытушылық қызметтің, оқу-әдістемелік материалдардың сапасына, оқу процесінің тиісті білім беру бағдарламаларының мақсаттары мен оқу нәтижелеріне сәйкестігіне жауапты болады.
 6. Қабылдау комиссиясы кәсіптік бағдар беру жұмысын жүзеге асырады, құжаттарды қабылдауды және талапкерлердің академияға түсуі үшін жағдайларды ұйымдастыруды қамтамасыз етеді. Қабылдау комиссиясы КазАтисо-ға қабылдау ережелерінің ашықтығы мен сақталуына жауап береді.
 7. IT технологиялар және коммуникациялар бөлімі білім беру процесін ұйымдастыру және қолдау, сондай-ақ оқу процесіне жаңа ақпараттық технологияларды енгізу үшін ақпараттық жүйелердің үздіксіз жұмыс істеу жағдайларын қамтамасыз етеді.
 8. Кітапхана білім беру үдерісінің оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттермен қамтамасыз етілуіне жауап береді.
 9. Білім алушыларды университет басқармасына тарту (білім беру сапасын студенттік қамтамасыз ету және жастар саясаты.

Білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету саласындағы саясат білім алушылардан, ПОҚ-дан және жұмыс берушілерді қоса алғанда, басқа да мүдделі тараптардан кері байланыс алу арқылы, сондай-ақ білім алушылардың оқу жетістіктеріне талдау жүргізу арқылы жарамдылығына үнемі (жыл сайын) талданады және қажет болған жағдайда қайта қаралады.

ББ сапасын қамтамасыз ету саясатында оқыту, ғылыми зерттеулер және оқыту арасындағы өзара іс-қимыл нәтижелері ғылыми-практикалық конференцияларда, әртүрлі деңгейдегі жобалар конкурстарында ұсынылатын ғылыми үйірмелердің қызметі, ғылыми-зерттеу сипатындағы бітіру жұмыстарын орындау есебінен қамтамасыз етіледі. Оқыту, ғылыми зерттеулер мен оқыту арасындағы өзара іс-қимыл ОҚУ М. Әуезов  ат. қызметінің негізгі принциптерінің бірі болып табылады. және ББ сапасын қамтамасыз ету саласындағы саясатта көрініс тапқан. Ғылым мен оқытудың өзара байланысы университет оқытушыларының ғылыми зерттеулер жүргізуі есебінен іске асырылады, олардың нәтижелері ғылыми жарияланымдар және оқу және өндірістік процестерге енгізу болып табылады. Білім алушылар ғылыми-зерттеу жұмыстарына тартылады. Білім алушылардың жазбаша жұмыстарының тақырыптары өзектілігін ескере отырып айқындалған және ғылымның, техниканың, білім берудің, мемлекеттік бағдарламалардың басым бағыттарына сәйкес келеді.

Айта кету керек, университет базасында жыл сайын халықаралық студенттік ғылыми-практикалық конференциялар ұйымдастырылды. Факультеттер конференция аясында ББ бағыты бойынша жұмыс ұйымдастырды, білім алушылар белсенді қатысады.

М. Әуезов ат. ОҚУ мәтіннің бірегейлігін тексеру үшін "АНТИПЛАГИАТ" бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, жазбаша жұмыстардың барлық түрлерін жазу кезінде білім алушылардың плагиатты дайындау және алдын алу сапасын арттыру үшін шаралар қабылдайды.

Заңсыз қарыз алуды анықтау үшін барлық жазбаша жұмыстар міндетті түрде тексеріледі, мысалы, тезистер немесе жобалар және т.б. плагиатқа қарсы тексеру үш рет жасалады, егер плагиат анықталса және үшінші рет жұмыс қабылданбаса.  Тексерістен өтпеген жұмыстардың авторлары көрсетілген мерзімдерді сақтай отырып, өз жұмыстарын пысықтауға және қайта ұсынуға құқылы. "Антиплагиат" жүйесі арқылы тексеру туралы есеп алдын ала қорғау үшін құжаттарға қоса беріледі.

М.Әуезов ат. ОҚУ академиялық адалдық саясатына сәйкес академиялық адалдығын сақтау, академиялық алаяқтыққа қарсы сақтық шаралары барлық деңгейде жүзеге асырылуда. Академиялық адалдық ережелері әзірленді (ОҚМУ ҚБ-де бекітілген, 30.10.2018 ж. № 3 хаттама) - бұл білім беру бағдарламаларын меңгеру және білім беру қызметін жүзеге асыру кезінде, оның ішінде жазбаша жұмыстарды (бақылау, курстық, эссе, дипломдық, диссертациялық) орындау кезінде, өз ұстанымын білдіру кезінде мінез-құлық нормаларын белгілейтін құндылықтар мен қағидаттар жиынтығы. білім беру процесіне қатысушылар арасындағы өзара қарым .

М.Әуезов ат. ОҚУ академиялық адалдық саясаты ресми сайтта орналастырылған www.ukgu.kz ашық қолжетімділікте және білім беру порталында (www.portal.ukgu.kz)

ОҚУ-да студенттер, қызметкерлер және университет әкімшілігі арасында шынайы демократиялық қатынастар жүйесін қалыптастыруға ұмтыла отырып, ПОҚ, қызметкерлер мен студенттер қауымдастығы "корпоративтік этика кодексін-ішкі тәртіп ережелерін" қабылдады және оны қатаң сақтауға міндеттенеді.

ОҚУ корпоративті этика кодексі юку-дің әр қызметкері үшін атқаратын лауазымына қарамастан міндетті мінез-құлық моделін белгілейді. ПОҚ-ның мінез-құлық үлгісі өзінің саяси-құқықтық, адамгершілік-эстетикалық мәдениетінің органикалық бөлігімен және оқу-тәрбие үдерісін жүзеге асырудағы корпоративтік қағидатымен ерекшеленеді. Сонымен қатар, оқу-тәрбие процесінде жоғары мектеп қызметкерінің жеке және кәсіби-іскерлік қасиеттерін қамтитын кәсіби мәдениет қалыптасады.

Университет барлық оқытушылардан, білім алушылардан және қызметкерлерден адалдық қағидатының негізі ретінде Академиялық адалдық саясатын қолдауды талап етеді. Оқытушылар құрамы мен әкімшілік осы қағидаларға қайшы келмейтін жағдайларды қамтамасыз етуге және білім алушыларға тиісті білім алуға және академиялық адалдық саясаты бойынша консультация алуға көмек көрсетуге жауапты болады. Академиялық адалдықтың сақталуын бақылау білім беру процесінің барлық қатысушыларына жүктеледі.

 Барлық оқу ғимараттары мен жатақханаларда шағымдар мен ұсыныстарға арналған жәшіктер орнатылған, университет сайтында Ректор блогы ашылған, www.ukgu.kz.на оған кез келген білім алушы, оқытушы, университет қызметкері жүгіне алады.

М. Әуезов атындағы ОҚУ сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат.Сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясаттың маңызды құрамдас бөлігі. Университеттегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар заманауи талаптарға сай.Құқық бұзушылықтың алдын алу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мақсатында университетте келесі іс-шаралар өткізілуде: Студенттің білімін бағалауда ашықтыққа қол жеткізілді: ағымдағы үлгерімді рейтингтік бақылау жүйесі енгізілді, студенттің кез келген сәтте ӘАОО жүйесі арқылы өзінің оқу жетістіктерін көруге мүмкіндігі бар. Ата-аналардың балалардың үлгерімін бақылау мүмкіндігі бар. Әр сессиядан кейін, келесі семестрдің басында ӘАОО жүйесінде "Оқытушы студенттер көзімен"атты студенттерге сауалнама жүргізіледі. Сауалнама студенттерге пәнді оқыту сапасы туралы өз пікірлерін білдіруге мүмкіндік беретін 14 сұрақтан тұрады.

Студенттер мен ректор арасында тығыз байланыс орнатылған. 5 студенттік жатақханада, сондай-ақ барлық 10 оқу ғимараттарында "Сенім поштасы" жәшіктері және студенттерге арналған Сенім телефондары туралы хабарландырулар орналастырылған.

Ректор сайтында өзінің жеке блогы бар www.ukgu.kz., онда студенттер өздерін қызықтырған сұрақтар қоя алады, сондай-ақ өз сұрақтарына уақтылы жауап ала алады. Жасырын сауалнама нәтижесінде және университет басшылығымен кездесулер барысында студенттердің шағымдары мен шағымдары міндетті түрде тіркеледі, ал ақпарат университеттің әртүрлі деңгейлерінде талданады (эдвайзерлер – кафедра-деканат-проректор-ректор), содан кейін тиісті шешімдер қабылданады.

Университет білім беру процесіне байланысты ішкі нормативтік құжаттарды қайта қарау және жаңарту тәртібін анықтады. ҚР Білім және ғылым министрлігінің НҚА өзгерістері мен толықтырулары, Үкімет қаулылары және басқа да заңнамалық актілер негізінде университеттің білім беру қызметіне қойылатын негізгі талаптарды қайта қарау және қайта бекіту жүргізілуде. Білім беру бағдарламаларын өзгерту үшін негіздеме: жалпыға міндетті пәндердің жаңа үлгілік білім беру бағдарламаларын бекіту, Жаңа кәсіптік стандарттарды қолданысқа енгізу, жұмыс берушілердің шығарушы кафедралармен бірлескен іс-шаралардың нәтижелері бойынша білім беру бағдарламаларына жаңа пәндер енгізу туралы ұсыныстары, білім беру бағдарламаларын әзірлеуге қойылатын нормативтік талаптарды өзгерту болып табылады.    ББ сапасын бағалау келесі нысандарда жүргізіледі: білім беру бағдарламаларын іске асыруға тартылған ПОҚ педагогикалық қызметін білім алушылардың бағалауы, жыл сайын түлектерден ББ сапасы туралы сауалнама жүргізу, Жұмыс берушілердің түлектерді даярлау сапасы туралы сауалнамасы, түлектердің жұмысқа орналасуы мен мансаптық өсу нәтижелерін талдау, ПОҚ-ның ашық сабақтары мен өзара қатысуын ұйымдастыру.

Білім алушылардың академиялық үлгерім нәтижелерін бағалау аралық бақылаудан, аралық және қорытынды аттестаттаудан кейінгі білім алушылардың үлгерімін талдау арқылы жүргізіледі.

Жұртшылықты, оның ішінде студенттерді, талапкерлерді, түлектерді, ПОҚ, ӘБҚ-ны хабардар ету университет сайтында ақпаратты орналастыру арқылы жүзеге асырылады www.ukgu.kz тұрақты негізде контент университет өміріндегі соңғы өзгерістермен барлық қажетті ақпаратпен уақытылы толтырылады. Сайт келесі бөлімдер түрінде ұсынылған толық, сенімді, нақты, айқын және қалың жұртшылық үшін қол жетімді ақпаратты қамтиды: "Мамандық тарихы", "Кафедра", "Ғылыми жұмыс","Эдвайзерлер", "Жұмыс берушілер", "Студенттік ғылыми үйірме", "Хабарландырулар", "Халықаралық ынтымақтастық", "Академиялық ұтқырлық", "Талапкер".

 

 1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ БЕКІТУ, АҚПАРАТТЫ БАСҚАРУ

 

6В02120-Режиссура, 6В02130-Хореография, 7М02130-Хореография білім беру бағдарламаларының мақсаттары мен оқыту нәтижелері "Мәдениет және өнер" салалық біліктілік шеңберіне және 6В02120-"Режиссура" кәсіби стандартына сәйкес әзірленді Қазақстан Республикасы "Атамекен" Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының 2016 жылғы "22" желтоқсандағы №288 бұйрығына 4-қосымша барлық мүдделі тараптар үшін нақты тұжырымдалған және қол жетімді; университет миссиясымен келісілген және жаңа құзыреттіліктерді қалыптастыруға, зерттеу және кәсіпкерлік ойлау мен мәдениетті тарататын көшбасшыны дайындауға бағытталған.

6В02130- Хореография және 6В02120- Режиссура білім беру бағдарламалары ҚР Ұлттық біліктілік шеңберінің 6-деңгейімен, Дублиндік дескрипторлармен, Жоғары білімнің еуропалық кеңістігінің біліктілік шеңберінің 1-циклымен Үйлестірілген. (A framework for qualification of the European Higher Education Area), сондай-ақ өмір бойы білім алу үшін Еуропалық біліктілік шеңберінің 6 деңгейімен (the European Qualification Framework for Lifelong Learning).

7М02130- Хореография білім беру бағдарламасы ҚР Ұлттық біліктілік шеңберінің 7-деңгейімен, Дублиндік дескрипторлармен, Жоғары білімнің еуропалық кеңістігінің біліктілік шеңберінің 1-циклімен Үйлестірілген. (A framework for qualification of the European Higher Education Area), сондай-ақ өмір бойы білім алу үшін Еуропалық біліктілік шеңберінің 7 деңгейімен (the European Qualification Framework for Lifelong Learning).

Білім беру бағдарламаларының құжаттарын әзірлеу, сараптау және бекіту: "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңына; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен бекітілген Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына; жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің Мемлекеттік 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген; ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекітілген оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларымен; Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 553 бұйрығымен бекітілген басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығымен; ECTS пайдалану бойынша нұсқаулықпен және білім беру бағдарламаларын әзірлеу бойынша басшылықпен; " білім беру бағдарламаларын әзірлеу және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының тізбесі, 2021 жылғы 30 маусымдағы № 45 о/д РҚАО директорының бұйрығына 1-қосымша.

Білім беру бағдарламалары стейкхолдерлердің талаптарын ескере отырып түзетілген ғылыми-зерттеу, практикалық және кәсіпкерлік қызметтің қажетті түрлерімен байланысты кәсіби құзыреттерді қалыптастыру арқылы кәсіптік және әлеуметтік тапсырысқа бағдарланған, Болон процесі, студентке бағдарланған оқыту, қолжетімділік және инклюзивтілік қағидаттарын қолдана отырып, білім беру процесін ұйымдастыру арқылы оқыту нәтижелеріне қол жеткізуге бағдарланған.

Ішкі нормативтік құжаттар мамандықтардың OOP әзірлеу әдістемесін анықтайды, сонымен қатар бекітудің барлық процедураларын ұйымдастыру мен жүргізу тәртібін реттейді.

ОП құрылымы құрастыру кезінде кешенді тәсіл сақталатын модульдік принципке негізделген. Модульдік оқытудың артықшылықтары: көп деңгейлі дайындық мүмкіндігі; оқушылардың коммуникативтік дағдылары мен қарым-қатынас дағдыларын дамыту, оқытушымен жеке қарым-қатынас арқылы тығыз байланыс орнату үшін жағдай жасау; кәсіби-маңызды пәндерді саналы-мотивациялық оқыту үшін жағдай жасау.

Білім беру бағдарламалары іргелі және жалпы кәсіби бағдарламалардан арнайы тар қолданбалы бағдарламаларға дейін белгілі бір білім беру нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған.

6В02120-Режиссура, 6В02130-Хореография оқу жоспарлары ҚР БҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жоғары білім (бакалавриат) негізінде, ҚР БҒМ 2020 жылғы 05 мамырдағы № 182 бұйрығымен енгізілген өзгерістермен жасалды. Упқ 1) ЖБП және ДБ циклдерінің пәндерін қамтитын, әлеуметтік-этикалық, мәдени және құқықтық құзыреттер сияқты жалпы құзыреттерді қалыптастыратын жалпы модульдерден (ОМ); 2) ЖБП және ДБ қамтитын біліктілік шеңберінен (ҚРҮД) шығатын қосымша модульдерден тұрады. тілдік, цифрлық және технологиялық сауаттылық сияқты құзыреттерді қалыптастыратын                3) пәнаралық модульдерді (ММ); 4) мамандықтың негізін құрайтын және нақты білім беру бағдарламасы шеңберінде әмбебап және кәсіби құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған ДБ және БҚ циклдарының пәндерін қамтитын мамандық модульдерін; 5) қосымша білім беру бағдарламасының ДБ циклының пәндерін қамтитын бағдарламаның Minor модулін (ММП); 6) қорытынды аттестаттау модулін қамтиды. Диплом алдындағы немесе өндірістік практиканы, дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу мен қорғауды немесе кешенді емтихан дайындау мен тапсыруды қамтитын.

7М02130-Хореография оқу жоспары жоғары оқу орнынан кейінгі мемлекеттік білім беру негізінде (магистратура) ҚР БҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы негізінде ҚР БҒМ 2020 жылғы 05 мамырдағы № 182 бұйрығымен енгізілген өзгерістермен жасалды және 1) мамандықтың негізін құрайтын және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруге бағытталған БП және БП циклдерінің пәндерін қамтитын мамандық модульдерінен тұрады. нақты білім беру бағдарламасы шеңберінде әмбебап және кәсіби құзыреттерді қалыптастыру; 2) тағылымдамадан өтуді және магистрлік диссертацияны орындауды, магистрлік диссертацияны ресімдеуді және қорғауды қоса алғанда, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысын қамтитын ғылыми-зерттеу жұмысының және қорытынды аттестаттаудың модулі.

Кәсіптік практикалардың түрлері оқу пәндерімен мақсаттардың өзара байланысы мен бірлігіне байланысты білім беру бағдарламасының тиісті модульдеріне енгізіледі. Бұл ретте кәсіптік практиканың әрбір түрі әртүрлі модульдерге жатқызылуы мүмкін.

Оқу жоспарлары оқудың барлық мерзіміне әзірленеді мамандықтың атауын, оқу мерзімін, бітірушінің академиялық дәрежесі мен біліктілігін қамтиды.

Оқу жоспарлары негізінде жасалатын жұмыс оқу жоспарлары циклдарға топтастырылған оқу пәндерінің толық тізбесін, практикалардың түрлері мен ұзақтығын қамтиды, оқу пәндерін меңгеру реттілігін, аудиториялық және дербес жұмысқа бөлінетін сағаттардың бөлінуін, сондай-ақ семестр (триместр) бойынша үлгерімді бақылау нысандарын айқындайды. Жоспарда жазылған барлық пәндердің өзіндік коды бар. Кодтау ҚР МЖМБС сәйкес жүргізіледі. Бұл жоспар кесте құру үшін, сондай-ақ оқытушылардың жүктемесін жасау үшін қолданылады.

Оқу пәндерінің оқу жылдары, семестрлер (триместрлер) бойынша бөлінуі пәндерді оқытудағы логикалық бірізділік пен сабақтастыққа сәйкес келеді. Есепті кезеңде бекітілген оқу жылдары мен семестрлер (триместрлер) бойынша оқытылатын пәндер мен практикалардың барлық түрлерін ұтымды бөлу ЖЕА-ның жұмыс оқу жоспарларында оқу процесінің қанықтығына қол жеткізуге және білім алушылардың оқу жүктемесін теңдестіруге, ЖОО-ның кадрлық және материалдық-техникалық әлеуетін тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

Білім беру бағдарламалары білім берудің тұтастығын, іргелі даярлықтың маманның кәсіби қызметінің пәнаралық сипатымен үйлесуін қамтамасыз ететіндей етіп құрылған. Бакалавриат мамандықтарының жалпы еңбек сыйымдылығы Теориялық оқытудың 208 кредитін, кәсіптік практиканың 20 кредитін, дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу мен қорғауды немесе кешенді емтиханды дайындау мен тапсыруды - 12 кредитті қамтиды. 6 семестр және 3 триместр (197 апта) ішінде оқу кезіндегі жүктеменің жалпы көлемі 7200 сағатты құрайды.

Магистратура хореографиясы мамандығының жалпы еңбек сыйымдылығы 73 кредит Теориялық оқыту, кәсіптік практика 11 кредит, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 24 кредит, магистрлік диссертацияны ресімдеу және қорғау - 12 кредит. 4 семестр (95 апта) бойы оқу кезіндегі жүктеменің жалпы көлемі 3600 сағатты құрайды.

Жүктеме семестрлер (триместрлер) бойынша біркелкі бөлінеді. Семестрде Теориялық оқыту кредиттерінің көлемі 30 кредит, триместр - 20 кредит көзделген.

Дипломдық жұмыстар мен магистрлік диссертациялар тақырыптарының тізімін жыл сайын ғылыми жетекшілер хореография өнері мен режиссураның дамуындағы жаңа бағыттардың, экономикадағы жаңа кәсіпорындардың пайда болуына, ғылымдағы іргелі зерттеулердің дамуына байланысты қайта қарайды. Бітіру біліктілік жұмыстарының рецензенттері сырттан келген оқытушылар, сондай-ақ осы зерттеу саласында кәсіби білімі бар өндіріс өкілдері болып табылады. МАК төрағасының жыл сайынғы есебі дипломдық жұмыстардың (жобалардың), магистрлік диссертациялардың жұмыс берушілердің талаптарына сәйкестігін белгілейді.

Студенттердің өндірістік практикасын ұйымдастыру және өткізу ЮКУ СМЖ "кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу"рәсімімен регламенттелген. Білім беру бағдарламасын меңгерудің міндетті кезеңі бакалавриат үшін оқу, өндірістік және дипломалды, магистратура үшін педагогикалық және зерттеу болып бөлінетін практикадан өту болып табылады.

Оқу практикасы II семестрде өткізіледі, ұзақтығы 2 апта, 2 кредит көлемінде.

I өндірістік практика IV семестрде, II өндірістік практика - VI семестрде, әрқайсысы ұзақтығы 4 апта, 4х кредит көлемінде өткізіледі.

Диплом алдындағы практика 8 семестрде, ұзақтығы 7 Апта, 7 кредит көлемінде өткізіледі.

Педагогикалық практика II семестрдің ортасында, ұзақтығы 9 апта, оқудан қол үзбей, 4 кредит көлемінде өткізіледі.

Зерттеу практикасы III семестрдің басында өтеді, ұзақтығы 7 Апта, 7 кредит көлемінде.

Практика базалары (өндірістік, диплом алдындағы): "Келбет" балет студиясы (ОТОБ), "7 континент" ТКК, "білім басқармасының музыкалық колледжі" МКҚК, № 4 Сайрам балалар үйі, "Ритм"студиясы, "Би таңы" би мектебі, оқушылар сарайы, "Айгөлек" би ансамблі, "жастардың бос уақытын өткізу орталығы" МКҚК, "MEIR" балет мектебі, Спорт.жұқа олимпиадалық резерв мектебі.атындағы облыстық академиялық драма театры, "Інжу-Маржан" би мектебі, "Ажар" би студиясы, "Дуэт" спорттық би клубы,"Яссы" би ансамблі, "ҚАЗЫНА" халық би ансамблі, "ж.Шанина "шығармашылық орталығы, Шымкент" КиноАРТ " шығармашылық орталығы, облыстық сатира және әзіл театры, Шымкент қаласы, Қуыршақ театры, Жезқазған қаласы С.Қожамқұлов атындағы Қазақ музыкалық драма театры, Жетісай қаласы Қ.Жандарбеков атындағы Қазақ музыкалық драма театры; практика базасы (учебный и педагогический): кафедра "Искусство" им.- "Білім басқармасының музыкалық колледжі"МКҚК.

Практиканың әрбір түрі үшін практика бағдарламалары әзірленді, онда практиканы жоспарлау бойынша жалпы ережелер, практиканттарға қойылатын талаптар, кафедрадан практика жетекшісінің міндеттері және практика ұзақтығы, есепті ресімдеуге қойылатын талаптар, практиканың әрбір түрінің мақсаттары мен міндеттері, мазмұны беріледі, сондай-ақ практиканың әрбір түріне әдістемелік нұсқаулар әзірленді.

Осы білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін кафедра ПОҚ ПОӘК әзірлейді. ПОӘК-нақты технология бойынша сабақтарды жоспарлауды, ұйымдастыруды және өткізуді ашатын пәндердің оқу-әдістемелік кешендері, олар мыналарды қамтиды: пәннің оқу бағдарламасы; пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы; студент үшін пәннің ОЖЖ (Syllabus); дәрістер курсы( дәрістік сабақтар болған кезде), сабақтарды өткізу жөніндегі әдістемелік нұсқаулар (практикалық, практикалық). бойынша); курстық жобаларды (жұмыстарды) ресімдеу және орындау бойынша; БӨЖ ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік нұсқаулар; ; білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау және бағалау жөніндегі материалдар; оқу сабақтарын бағдарламалық және мультимедиялық сүйемелдеу.

Силлабуста осы пән бойынша білім алушының оқу қызметінің есептік еңбек сыйымдылығы ұсынылған: аудиториялық жұмыс, БӨЖ, СӨЖ, пән бойынша аттестаттау. Сонымен қатар оқытылатын пәннің сипаттамасы, пәннің мақсаттары мен міндеттері, оның қысқаша мазмұны, әр сабақтың тақырыбы мен ұзақтығы, өзіндік жұмыс тапсырмалары, оқытушының талаптары, бағалау критерийлері, әдебиеттер тізімі беріледі.

ЖОО АЖ ақпараттық-білім беру порталында http:/asu.ukgu.kz/) әрбір оқытушы пән бойынша барлық материалдарды және силлабусты енгізеді. Студенттер өздерінің" студенттік парағынан " осы материалдарды ала алады, сонымен қатар М.Әуезов ат. ОҚУ (кітапхана) оқулықтарды, қосымша әдебиеттерді және ОӘК қолдана алады.

Пәндер бойынша оқулықтар мен оқу құралдарын кафедра оқытушылары әзірлейді және шығарады және студенттерді дайындауда маңызды рөл атқарады. Барлық оқу-әдістемелік материалдар сапа менеджменті жүйесінің талаптарына және тиісті стандарттарға сәйкес келеді.

ЖЕА-ның барлық пәндері оқу-әдістемелік нұсқаулармен, оның ішінде электрондық тасығыштармен қамтамасыз етілген. Жыл сайын кафедра оқытушылары ПОӘК-ті жаңартып, өңдейді.

Көрсетілетін білім беру қызметтерін жұмыс берушілердің мүдделерімен келісу әлеуметтік маңызды мақсатты - ЖОО түлектерін еңбек нарығының үнемі өзгеріп отыратын үрдістеріне кәсіби бейімдеуді іске асыруға мүмкіндік береді.

Білім беру бағдарламасының элективті компонентін әзірлеу кезінде студенттер мен жұмыс берушілердің түлектеріне баса назар аударылады. Студенттердің көзқарасы бойынша заманауилығы мен тартымдылығы, нарықтық экономика заңдарын білу маңызды болып табылады.

 

3 СТУДЕНТКЕ БАҒЫТТАЛҒАН ОҚЫТУ, ОҚЫТУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

 

М. Әуезов атындағы ОҚУ студенттерін басқаруда толық құқықты серіктестер болып табылады. Студенттер университеттің ҚБ (Студенттік ректорат), факультеттер кеңестерінің және жоғары мектептердің академиялық кеңестерінің мүшелері болып табылады, онда білім алушылардың мүдделерін қорғайды. 6В02120 – Режиссура, 6В02130 – Хореография, 7М02130 – Хореография білім алушылары Университет ішіндегі өмірге қатысу мүмкіндігіне ие (оқыту, тамақтану, тұру немесе мансаптық мәселелердің жалпы стандарттарын талқылау), басқарушы кеңес деңгейінде де, түрлі комиссиялар деңгейінде де басқару органдары жұмысқа кіреді. Студенттік өзін - өзі басқару-жоғары оқу орнының немесе оның жекелеген бөлімшелерінің тыныс-тіршілігіне, білім алушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға, студенттерді әлеуметтік маңызы бар қызметтің әртүрлі түрлеріне қосуға қатысты басқарушылық шешімдерді дайындауға, қабылдауға және іске асыруға студенттердің белсенді қатысуын көздейтін басқару нысаны. Студенттердің ұлттық одағы және студенттердің өзін-өзі басқару органдары жастарды ЖОО-ның академиялық саясатына белсенді қатысуға тартады, жоғары білім беру мәселелерінде өз ұстанымын қорғауға, білім беру процесіне жауапкершілікпен қарауға үйретеді, осылайша оның сапасына әсер етеді.

Өз бетінше білім алу және жеке білім беру траекторияларын құру қабілеті білім алушыларға қажеттілігіне қарай жаңа білімді өз бетінше меңгеруге, оқу орнын бітіргеннен кейін өмір бойы кәсіби қызметтің жаңа іскерліктерін дамытуға мүмкіндік береді. Білім беру бағдарламасын игеру барысында 6В02120 – Режиссура, 6В02130 – Хореография, 7М02130 – Хореография білім алушылары оқытудың жеке траекториясын дербес анықтайды. Әрбір оқу жылының соңында білім алушы элективті пәндерді және келесі оқу жылына оқытушыларды таңдайды. Пәндерді таңдау кезінде оқу үлгерімі, КЭД, эдвайзердің ұсынымдарын басшылыққа алады. Бұл пәндердің тізбесі ЖОЖ-да көрсетіледі. Оқу пәндерін таңдауды студент жеке білім беру қажеттіліктеріне сәйкес ерікті түрде жүргізеді. Таңдау құқығы барлық білім алушыларға олардың академиялық қарыздарының болуына қарамастан беріледі.

Сонымен қатар, студент (магистрант) дипломдық жұмыстың (магистрлік диссертацияның) тақырыбын, жетекшісін таңдауға мүмкіндігі бар. Білім алушылардың пәндер мен оқытушыларды таңдауы негізінде ЖОЖ-лар қалыптастырылады. Жожж-ны ескере отырып, сабақ кестесі, СӨЖ  кестелері, оқытушылардың педагогикалық жүктемесі жасалады.

Кафедраның ББ күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған. Оқыту нәтижелері бүкіл бағдарлама деңгейінде де, модуль, жеке пән деңгейінде де тұжырымдалады.

Оқу бағдарламалары мен оқу пәндерінің силлабустарында, кәсіптік практика бағдарламаларында оқыту нәтижелері көрсетіледі.

Оқыту нәтижелері баллдық-рейтингтік жүйені пайдалана отырып, оқытудың барлық кезеңдерінде бағаланады. Қойылған рейтинг-баллдар бойынша әрбір білім алушының дайындық деңгейі тек оқу жылы ішінде ғана емес, сонымен қатар барлық оқу уақытында да оқу нәтижелеріне қол жеткізудің объективті динамикасын ала отырып, үздіксіз талданады. ПОҚ студенттермен әртүрлі жұмыс түрлерін орындағаны үшін алған бағаларын талқылайды, мәселелерді талдайды, анықтайды және оқыту нәтижелеріне толық қол жеткізу үшін ұсынымдар береді.

Күтілетін нәтижелерге бағдарланған оқытуды ұйымдастыруда кәсіби құзыреттерді қалыптастыру арқылы ББ іске асыруға қатысатын жұмыс берушілер маңызды рөл атқарады: мастер-кластар мен практикалық сабақтар, өндірістік, педагогикалық және дипломалды практикалар өткізу, курстық және дипломдық жұмыстарға басшылық ету. Оқыту нәтижелері кафедра отырыстарында, конференциялар, дөңгелек үстелдер, семинарлар өткізу кезінде білім алушылардың шақырылуымен талқыланады.

Сапаны қамтамасыз етуде өз пікірін ашық және еркін білдіретін, университетте сапа кепілдіктерін әзірлеу мен іске асыруға белсенді қатысатын университет студенттері маңызды рөл атқарады. Білім беру сапасын басқаруға студенттердің қатысуы ішкі және сыртқы үдерістерді қозғайды. Ішкі үдерістер сапалы білім алуға уәждемені және соның салдарынан оқу процесін ұйымдастыруға сапаны бақылауды ұйымдастыруға қатысуды (басқарудың студенттік күндері, емтихан сессиясы кезінде студенттік бақылау), ғылыми қызметті (СҒЗЖ, пәндік олимпиадаларды ұйымдастыру және т.б.) қамтиды. Сыртқы процестер-студенттердің НАОКО, НААР, АСИИН агенттіктері жүргізетін аккредиттеуге қатысуы.

2022 жылдың 17-18 наурыз аралығында Нұр - сұлтан қаласының Қазақ ұлттық хореография академиясында 5В040900-"Хореография" мамандығы бойынша және 6В02130-"Хореография" білім беру бағдарламасының тобы бойынша жоғары оқу орындарының студенттері үшін Республикалық пәндік олимпиада өтті және М.Ж. Тілеубаевтың 75 жылдығына арналады.

Пәндік олимпиадаға қатысқаны үшін III дәрежелі дипломмен Ғани М., Даржигенова А., Амангелді а., жетекшілері Тлеубаева Б. С., Бегишева Ю. В. марапатталады.

28.03 - 01.04.2022 жылы Қазақ ұлттық өнер академиясында. Жүргенова Алматы қаласында 5В040600-"Режиссура" мамандығы бойынша 6В02120-"Режиссура"білім беру бағдарламасы бойынша жоғары оқу орындары студенттеріне арналған XIV Республикалық пәндік олимпиада өтті.

1.II дәрежелі Диплом-Диханов Арман, М.Омаровтың "Ақтастағы Ахико" пьесасы монолог.  Жетекшісі: Сихымбаева А.

 1. III дәрежелі Диплом-Адасбекова Аида, М.қосынның "мен жоқ жерде менің өмірім" пьесасы монолог. Жетекшісі: Сихымбаева А.

3.III дәрежелі Диплом - Амангелді Толғанай Назым Хикметтің" Махаббат туралы аңыз " пьесасы монолог. Жетекшісі: аға оқытушы Н.Әділханов

6В02120 - "Режиссура"," Вокал "пәні" Дуэт " номинациясы жетекшісі аға оқытушы Қалыбекова Н.

1.II дәрежелі Диплом-Алдаберген әлемі

2.II дәрежелі Диплом-Төрехан Жалғас

6в02120 - "Режиссура"," Актерлік шеберлік " пәні жетекшісі: аға оқытушы Жолдасов Е.

II дәрежелі Диплом Тунгер Джуженоглудың "Көшкін"қойылымы

"Режиссура" пәні-5В040600

 1. II дәрежелі Диплом Сейдалы Б. қойылым жұмысы Мерей Қосын" Мен жоқ жердегі өмір " жетекшілері аға оқытушы Жолдасов Е., Сихымбаева А.

Сертификат, қойылым жұмысы Ф. Кафка "Адам және" номинациясы "Үздік актерлік әріптік" студенттер 3-4 курс.

М.Мақатаеваның монологы және пәндік олимпиадаға қатысқаны үшін 3 курс студенті Байзах Мухаммеджан алғыс хатпен марапатталады.

"Режиссура" пәні-5В040600

 1. II дәрежелі Диплом Сейдалы Б. қойылым жұмысы Мерей Қосын" Мен жоқ жердегі өмір " жетекшілері аға оқытушы Жолдасов Е., Сихымбаева А.

Сертификат, қойылым жұмысы Ф. Кафка "Адам және" номинациясы "Үздік актерлік әріптік" студенттер 3-4 курс.

М.Мақатаеваның монологы және пәндік олимпиадаға қатысқаны үшін 3 курс студенті Базах Мухаммеджан Алғыс хатпен марапатталады.

Пәндік олимпиада қорытындысы бойынша "Өнер" кафедрасының студенттері алған білімдерін бекітуді ғана емес, сонымен қатар шығармашылық, жеке ойлау үдерісі болып табылатын белсенді танымдық іс-әрекет жүргізеді деген қорытынды жасауға болады.

Көрсетілген білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ету ішкі және сыртқы мониторингті ұйымдастыру арқылы іске асырылады. Білім алушыларға сауалнама жүргізу нәтижелерін мониторингтеумен және өңдеумен, барлық мүдделі тараптарды тиісті құрылымдық бөлімшелердің түзету іс-қимылдарын қабылдауы үшін алынған зерттеу нәтижелерімен хабардар етумен стратегиялық даму және сапаны басқару департаментінің әлеуметтік зерттеулер бөлімі айналысады.

Сауалнама нәтижелері бойынша аналитикалық есеп жасалады, ол декан сағаттарында, университеттің УС, факультеттердің МК-да талқыланады, олардың шешімі бойынша түзету шараларының жоспары жасалады. Қабылданған шешімдер студенттерге жеткізіледі.

ОҚУ-де студенттерге бағытталған оқыту технологияларын оқытуға бағытталған біліктілікті арттыру жүйесі бар. Кафедра оқытушылары ҚР "Білім туралы" Заңына сәйкес біліктілікті арттыру курстарынан мемлекеттік және халықаралық бағдарламаларға қатысу арқылы өтеді; ОҚУ-дың жетекші өнеркәсіптік кәсіпорындармен және ҒЗИ-мен көпжақты кооперациясы шеңберінде тағылымдамалар; біліктілікті арттырудың ішкі курстары мен семинарларында оқыту; тиісті бағдарламалар бойынша жазғы мектептерде оқыту.

Курс аяқталғаннан кейін оқытушылар нақты жағдайларға барабар оқытудың әртүрлі әдістерін және оқыту мен оқытуды жүзеге асыратындарға сай келетін оқыту мен оқыту стильдерін қолдану дағдыларын меңгереді.

Педагогтың кәсіби өсуі-қазіргі заманғы ЖОО-да білім беру сапасын қамтамасыз етудің шарты. Бүгінгі таңда кафедра оқытушылары Қазақстан мен жақын шетелдердің (Өзбекстан, Қарақалпақстан) жоғары оқу орындарында біліктілікті арттыру курстарынан үздіксіз өтуде.

ОҚУ-де студент оқу процесінің орталық тұлғасы болып табылады. Студенттің өмірлік циклінің барлық кезеңдері құжаттар кешенімен реттеледі. 1-ші оқу жылының әрбір студентіне оқу жылы басталар алдында студентке жолсілтеме беріледі, ал оның электронды нұсқасы университет сайтында орналастырылады http://ukgu.kz / және ақпараттық порталда http://portal.ukgu.kz ортақ пайдалану үшін.

Тіркеу офисінің, эдвайзерлердің, оқу топтарының жетекшілер жүйесі жұмыс істейді, студенттік өзін-өзі басқару органдары жұмыс істейді: Жастар ісі жөніндегі комитет, Студенттік ректорат, студенттік деканаттар, студенттік жастар ұйымдары және т.б.

Кафедра корпоративтік мәдениетке және оны студенттік ортада ілгерілетуге ерекше көңіл бөледі. Университетте ағылшын және қазақ тілдері курстары ұйымдастырылған және табысты жұмыс істейді.

Академиялық ұтқырлықты ұйымдастыру және іске асыру оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары (ҚР БҒМ 2014 жылғы 02 маусымдағы №198 бұйрығымен бекітілген ҚР БҒМ 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы), ҚР жоғары оқу орындары білім алушыларының академиялық ұтқырлық тұжырымдамасы (талқыланды) негізінде жүзеге асырылады ҚР БҒМ 2011 жылғы 19 қаңтардағы кеңейтілген алқа шеңберінде ректорлар кеңесінде мақұлданған), "студенттердің академиялық ұтқырлығын ұйымдастыру"ЮКУ пр 7.11 - 2022 СМЖ. М. Әуезов ат.ОҚУ-да АкМ ұйымдастыру  ОКЖ және АкМ - ге жүктелген.

Факультетте академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру үшін ректордың бұйрығымен академиялық ұтқырлық бойынша үйлестірушілер тағайындалады. Үйлестірушілер факультет және кафедра жұмысын академиялық ұтқырлық көрсеткіштеріне сәйкес жоспарлайды, Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын басшылыққа алады.

6В02120-Режиссура және 6В02130-Хореография ББ білім алушылары академиялық ұтқырлық бойынша білім алды:

Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық академиясына 2021-2022 оқу жылында ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша күзгі семестрге келесі студенттер қатысты: 3 курс, МС-19-9р тобы, 6В02130-Хореография: Сатылғанқызы Айгерім. МС-19-8 к, 6В02120 тобы-Режиссура: Серғазиев Нұрдәулет, Темірбек Асылжан Т

Түлектерді жұмысқа орналастыруға ЖОО-ның оқу-әдістемелік басқармасының мансап және маркетинг бөлімі жәрдемдеседі, ол түлектерді жұмысқа орналастыру үшін бос жұмыс орындарын іздеумен, түлектер мен жұмыс берушілердің деректер банкін қалыптастырумен, жұмыс берушілермен байланыс орнатумен айналысады. Университет түлектерінің жұмыс берушінің талаптарына сәйкестігін анықтау мақсатында мониторинг және талдау бөлімі сауалнама жүргізеді.

ЖОО-да халықаралық ынтымақтастық орталығы, ОКЖ және АкМ жұмыс істейді, онда халықаралық ББ, білім алушылармен алмасу бойынша қолданыстағы халықаралық келісімдер туралы ақпарат алуға болады.

Басқа ЖОО-нан оқитын, сондай-ақ академиялық ұтқырлық бойынша игерілген кредиттерді тану және есепке алу үшін университетте ECTS типі бойынша кредиттерді қайта есепке алу тәртібі бекітілді (ҚР БҒМ 20.04.2011 жылғы №125 бұйрығы). Басқа ЖОО-дан ауыстырылған студенттер, университетте серіктес ЖОО-да қосылған білім бойынша оқудан өткен студенттер үшін оқыту нәтижелерін тану М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, білім алушыларды оқытудың еңбек сыйымдылығын аудару туралы ECTS жүйесіне.

Студенттерді бағалау критерийлері туралы ақпараттандыру білім беру порталы арқылы жүргізіледі www.ukgu.kz, барлық оқылатын пәндер бойынша ПОӘК орналастырылған, ПОӘК құрылымында барлық оқу-әдістемелік материалдар орналастырылған.

Емтихан талаптарын пәннің модульдік оқу бағдарламасына сәйкес лектор әзірлейді, оны кафедра қарайды және меңгеруші бекітеді. Кафедраның барлық оқытылатын пәндері бойынша емтихандарды өткізу нысаны белгіленеді (шығармашылық, ауызша, жазбаша және т.б.) Компьютерлік тестілеуді офис регистратор мамандары компьютерлік сыныптарда жүргізеді.

Емтихан рәсімдері, әдетте, кемінде екі оқытушының қатысуымен өткізіледі, шығармашылық емтихандарды кафедраның кемінде 3 оқытушысы қабылдайды.

ОҚУ-де барлық пәндер бойынша бағалау құралдары әзірленді, олар студенттерді оқытудың әртүрлі кезеңдеріндегі құзыреттерді бағалауға, сондай-ақ білім беру бағдарламасы бойынша түлектердің дайындық деңгейіне сәйкестігін қорытынды аттестаттауға арналған әдістемелік және бақылау өлшеу материалдарының жиынтығын қамтиды.

Ағымдағы үлгерім бағасы (рейтинг-балл) 60% - ды құрайды, ал емтихан бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасынан 40% - ды құрайды.

Студенттердің білімін аралық аттестаттау нәтижелері бойынша юку тіркеу кеңсесі пәндер, курстар, факультеттер, мамандарды даярлау бағыттары, оқыту тілдері бойынша студенттердің оқу жетістіктерін есепке алуды және талдауды жүргізеді. Барлық академиялық топтар бойынша абсолюттік үлгерім мен сапалық көрсеткіш анықталады, студенттердің, академиялық топтардың, курстардың, мамандықтардың, факультеттердің GPA деңгейі бойынша ранжирлеу жүргізіледі.

Емтихан нәтижелері әрбір академиялық топта, кафедра отырыстарында, факультет кеңестерінде, ректорат пен ЖОО УС-да талқыланады. Талқылау нәтижелері бойынша оқу процесін ұйымдастыруды жетілдіру, оқыту сапасын арттыру бойынша шешімдер қабылданады.

ББ бойынша оқыту нәтижелеріне қол жеткізу қорытынды аттестаттау кезінде бағаланады.

"Оқу-ұйымдастыру процестерін басқару" СМЖ ОҚУ 7.02-2022 рәсімінде ағымдағы, аралық және қорытынды білімді бақылауды бағалау кезінде студенттер үшін жеңілдететін жағдайлар анықталды: растайтын құжаттар болған жағдайда, жеке жағдайларда білім алушыға жеке кесте бойынша емтихан сессиясын мерзімінен бұрын тапсыруға немесе ұзартуға рұқсат етіледі; аралық аттестаттау барысының объективтілігі мен ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында емтихан сессиясының барысын студенттік ректор және студенттік актив қатарынан бақылаушы студенттер бақылайды; аралық аттестаттау кезеңінде барлық факультеттерде апелляциялық комиссия құрылады.

Академиялық талаптарға сай келмейтін білім алушылар үшін факультет, кафедра басшылығы және оқытушылар деңгейінде жұмыс ұйымдастырылады. Атап айтқанда, студенттердің үлгеріміне қатысты мәселелер кафедра мәжілістерінде, факультет кеңесінде талқыланады.

Ұлттық деңгейдегі ережелер сақталады.

ОҚУ-де студенттердің шағымдары мен өтініштерін қарау, даулы мәселелерді шешу үшін "Сенім жәшігі" жұмыс істейді, университет сайтында "Ректор блогы" бар. Емтихан нәтижелерінің апелляция рәсімі "үлгерімді ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу процесін басқару" оқуп 8.06–2022 СМЖ-сында және ЖОО-ның академиялық саясатында жазылған.

Университетте Студенттерді қолдау бағдарламасы мыналарды қамтиды: грант бойынша стипендиялар, университеттің Стипендиялық қоры, студенттердің әртүрлі санаттарын әлеуметтік қолдау, университет қаражатынан қаржыландырылатын жеке өсу бағдарламасы, "студент денсаулығы"бағдарламасы.

Студенттер қосымша бағдарламаларға қатыса алады: Шымкент және Түркістан қалалары, ҚР облыстары әкімдерінің гранттары. Кафедраның дарынды студенттері үшін оқу ақысының жалпы сомасынан 40% көлемінде университеттік жеңілдік бар.

Университет корпоративтік мәдениетке және оны студенттік ортада ілгерілетуге ерекше көңіл бөледі.

"Корпоративтік этика кодексі-М. Әуезов атындағы ОҚУ ішкі тәртіп ережелері" ҚР еңбек заңнамасының нормаларына сәйкес әзірленді, 31.08.2011 жылғы №1 ҚБ шешімімен бекітілген, университет сайтында орналастырылған www.ukgu.kz.

Университеттің ЖОО-да "Студенттік кеңсе" режимінде ББ түрлері, білім беру деңгейлері, грант бойынша және ақылы негізде білім алушылардың оқыту нысандары бойынша студенттер контингентінің электрондық есебі жүргізіледі.

 Пайдаланушының сұратуы бойынша оқыту тілдері бөлінісінде білім алушылар мен академиялық топтардың саны бойынша есептік Нысандар, оқудан шығарылған студенттердің тізімдері, мүгедек студенттер туралы деректер, жетім студенттер туралы, академиялық демалыстағы студенттер туралы деректер, шетелдік студенттердің тізімдері, туған жылы бойынша, басқа қаладан келген студенттер бойынша студенттер туралы мәліметтер және т.б. ұсынылады. Тіркеу офисі білім беру бағдарламаларының түрлері мен білім беру деңгейлері бойынша студенттер контингентіне "Platonus" автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне (ААЖ) және БСУВО-ға енгізеді.

 

4 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ, ҮЛГЕРІМ, ТАНУ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТТАУ

Білім алушыларды ОҚУ-ға қабылдауды ұйымдастыру. М.Әуезовтің 6В02120-Режиссура, 6В02130-Хореография және 7М02130-Хреография кафедрасының білім беру бағдарламалары бойынша жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын жоғары оқу орындарына қабылдаудың 2012 жылғы 19 қаңтардағы №111 (2017 жылғы 6 сәуірдегі №174 өзгерістер мен толықтырулармен) үлгілік қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. Университетке қабылдау ОҚУ-ға қабылдау ережелерімен реттеледі. М.Әуезовтің ҰБТ немесе ТКТ түрінде түсу емтихандары негізінде. Оқу процесі ОҚУ академиялық саясатының негізгі ережелерімен реттеледі, ол оқуды ұйымдастыруға, жетістіктердің нәтижелерін бағалау, курстан курсқа ауысу, университет студенттері үшін тану және біліктілік алу ережелеріне бірыңғай талаптарды қамтамасыз етеді.

Тұрақты жинақты қамтамасыз етуде кәсіби бағдар беру жұмысы ерекше рөл атқарады, ол жоспарлы сипатқа ие және мектеп және колледж оқушыларын кафедраның білім беру бағдарламалары бойынша ақпараттандыруды, олардың бәсекелестік артықшылықтарын, түлектердің еңбек нарығында қажеттілігін қамтиды; Ашық есік күндері шеңберінде жарнама компанияларын, бос жұмыс орындары жәрмеңкесін, өңірдегі мектеп және колледж оқушыларымен көшпелі кездесулерді өткізу; аймақтағы белсенді жастар мен студенттер байланысты мамандықтары бар колледждерде кафедра ББ-ға түсу үшін; кафедра туралы интернет-ақпаратты үнемі толықтыру.

1989 жылдан бастап кафедрада жастар арасында кафедраның білім беру бағдарламаларын белсенді түрде насихаттайтын "Қаракөз" би ансамблі жұмыс істейді. Кафедрада жыл сайын "Талапкер" жарнамалық-ақпараттық буклеті шығарылады, кафедра туралы бейнеролик түсіріледі, ОҚУ логотипімен имидждік өнім дайындалады және сайтта кафедра қызметі және оның жетістіктері мен жоспарлары туралы виртуалды ақпарат орналастырылады. Сонымен қатар, кеңес беру көмегі көрсетіледі, хореография және режиссура пәндері бойынша кеңес беру сабақтары өткізіледі.

Кафедра ПР ОҚУ оқу-ғылыми-өндірістік кешенінің қызметі арқылы жүзеге асырылады, оған қала мен облыс мектептері кіреді. Жыл сайын ПР шеңберінде кафедра өкілдері Шымкент қаласы мен облыстың ауылдық аудандарындағы 100-ден астам мектептер мен колледждерге барады, ҚР басқа облыстарында тұратын оқушылармен көшпелі кездесулерге қатысады, жарнамалық өнімдер әзірлейді, әлеуетті талапкерлермен және жұмыс берушілермен белсенді жұмыс жүргізеді.

Кездесулер барысында жоғары оқу орындарына қабылдау ережелері, ОҚУ-де оқудың артықшылықтары туралы түсіндіру жұмыстары жүргізіледі, кафедра туралы фильм көрсетіледі, жарнамалық өнімдер таратылады. Бұдан басқа, жыл сайын университет басшылығының "Алтын белгі" (алтын медаль аналогы) белгісін алуға үміткерлермен кездесулері өткізіледі. Нәтижесінде ЮКУ-ға түсуге бағытталған талапкерлердің мақсатты тобы құрылады.

ОҚУ М.Әуезов ат. студенттерінің контингентін қалыптастыру саясаты. қабылдау рәсімінің нормативтік талаптарынан, PR нысандарынан, университеттің академиялық мүмкіндіктері туралы жұртшылықты хабардар ету, оқу ақысын төлеу жеңілдіктерін, жатақханаларда тұру үшін қолжетімді тарифтерді, студенттік тұрмыстық кешен қызметтерін қоса алғанда, әлеуметтік қолдау тетіктерінен тұрады. Студенттерді университетке қабылдау рәсімі ҚР БҒМ нормативтік құжаттарымен анықталады.

Үлгілік қағидаларға сәйкес талапкерлерді іріктеу ҰБТ және ТКТ арқылы 4 пән бойынша жүргізіледі: Қазақстан тарихы және қазақ немесе орыс тілі (мектеп бағдарламасы), талапкерлер тестілеу нысанында тапсырады  және 2 шығармашылық емтихан.

Шығармашылық емтихандар білім беру бағдарламаларының тобы бойынша оқуға түсетін талапкерлер үшін шығармашылық емтихандар бағдарламасына сәйкес өткізіледі. В028-Хореография, В027-театр өнері және М031-Хореография.

Тестілеу ҚР БҒМ технологиясына сәйкес өтеді, оның өкілдері емтиханға қатысады және рәсімнің ашықтығын қамтамасыз етеді. Тестілеу нәтижелері мен дұрыс жауаптардың кілттері емтихан өткізілетін күні университеттің ақпараттық стендтеріне орналастырылады. Тестілеу және шығармашылық емтихандар нәтижелерімен келіспеген талапкерлер апелляциялық комиссияға жүгінуге құқылы. Түсу тестілеуінің нәтижелері негізінде ҚР БҒМ өту балдарын анықтайды және бөлінген мемлекеттік білім беру гранттарын бөлуді жүзеге асырады. Дарынды талапкерлерге университеттік грант беріледі. Грантты алмаған, бірақ тестілеудің шекті деңгейінен (50 балл) өткен талапкерлер өз қаражаты есебінен оқуға құқылы.

Студенттер мен колледж түлектері үшін университетте алдын-ала тестілеу және кеңес беру жүргізіледі. Университет студенттердің дәлелді контингентін қалыптастыру бойынша мақсатты жұмыс жүргізеді. Шетел азаматтарын ақылы негізде университетке оқуға қабылдау Қабылдау комиссиясы өткізетін әңгімелесу нәтижелері бойынша жүзеге асырылады.

Есеп беру кезеңінде 6В02120-режиссураға 92 білім алушы түсті (2017-2018 оқу жылы - 17 , 2018-2019 оқу жылы - 16 , 2019-2020 оқу жылы - 10, 2020-2021 оқу жылы - 18, 2021-2022 оқу жылы - 31,); 6В02130 оқу жылы-Хореография бойынша 81 білім алушы оқуға түсті (2017-2018 оқу жылы - 17 , 2018-2019 оқу жылы-16, 2019-2020 оқу жылы 2018-2019 оқу жылы-16, 2019-2020 оқу жылы - 17, 2020-2021 оқу жылы - 25, 2021-2022 оқу жылы-23), оның ішінде мектеп, колледж түлектері; 7М02130 об-хореографияға 5 оқушы түсті (2020 – 2021 Оқу жылы-1, 2021 – 2022 оқу жылы-4).

Кафедра түлектерінің білім беру стандарттарын орындауға дайындық деңгейі туралы қорытынды аттестаттаудың жоғары көрсеткіштері, практика жетекшілерінің оң пікірлері, мемлекеттік аттестаттау комиссиялары төрағаларының қорытындылары куәландырады: есепті кезеңде дипломдық жұмыстарды (магистрлік диссертацияларды) қорғау оң бағалардың 100%- ын құрады; түлектердің 100% - ы практикадан өту нәтижелері бойынша оң бағалар алды; 2021-2022 оқу жылындағы білім алушылардың үлгерімі - 98%.

Кафедра түлектерінің еңбек нарығында сұранысқа ие екендігін даярлық бейіні бойынша жұмысқа орналастырудың жоғары көрсеткіштері куәландырады: есепті кезеңде түлектердің 100%-ы жұмысқа орналастырылды, бұл ретте мемлекеттік білім беру гранттары иегерлерінің 100% жұмысқа орналасуы бар. Кафедра түлектерін жұмысқа орналастырған жұмыс берушілердің пікірлері бойынша олардың дайындығының жоғары деңгейі, оқытудың заманауи стандарттарын іске асыруға бейімділігі туралы қорытынды жасауға болады

2021-2022 оқу жылындағы дипломдық жобаларды (жұмыстарды) қорғау қорытындылары -100%.

Оқу нәтижелері / құзіреттіліктер студенттерге университетті бітіргеннен кейін оның өтініші бойынша берілетін Diploma Supplement қосымшасында сипатталған.

Білім алушының өтінімі бойынша университет Еуропалық үлгідегі дипломға қосымша бере алады.

Университетте "дипломнан кейінгі сүйемелдеу" тәжірибесі бар, ол кафедраның түлектермен және жұмыс берушілермен өзара әрекеттесуінің әртүрлі формаларында көрінеді. "Түлектер қауымдастығы" ұйымдастырылды, ол әр жылдардағы түлектермен серіктестік қарым-қатынас орнатуға, олардың мансаптық өсуін қадағалауға, демеушілік көмек алуға, түлектерді кафедраның білім беру қызметіне рецензенттер, жұмыс берушілер, МАК мүшелері ретінде тартуға мүмкіндік береді.. Кафедраның жұмыс берушілермен ынтымақтастығы жүйелі сипатқа ие: ББ мазмұнын аймақтың жұмыс берушілерімен келісу; жұмыс берушілерді практиканы басқаруға тарту, оқытушылардың дипломдық жұмыстары мен МЖ рецензиялау; жұмыс берушілерді мак құрамына қосу; жұмыс берушілердің мамандарды даярлау сапасына қанағаттануын бағалау; жұмыс берушілердің қатысуымен Бос орындар жәрмеңкесін өткізу. Білім алушыларды білім беру ұйымдарының үлгілері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидалары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы "19" қаңтардағы № 110 қаулысымен жүзеге асырылады. Білім алушыны шетелдік білім беру ұйымынан ауыстыру және қайта қабылдау кезінде меңгерілген оқу бағдарламалары туралы құжат (академиялық анықтама, транскрипт), сондай-ақ белгіленген тәртіппен ҚР-да нострификациялау рәсімінен өтуі тиіс алдыңғы білім деңгейін аяқтағаны туралы құжат ұсынылады.

 

5 ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫ

 

Кадрларды жұмысқа қабылдау және орналастыру 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚР Еңбек кодексіне және "Білім туралы" ҚР Заңына сәйкес конкурстық негізде жүзеге асырылады - ҚР БҒМ 2015 жылғы 23 сәуірдегі № 230 бұйрығымен бекітілген "Жоғары оқу орындарының ПОҚ және ғылыми қызметкерлерін лауазымдарға конкурстық тағайындау ережелеріне", сондай-ақ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі № 305 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 2017 жылғы 26 маусымдағы № 305 бұйрығына сәйкес № 230 "жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстық орналасу қағидаларын бекіту туралы" және "Персонал менеджменті" рәсімдері ОҚМУ ПР 6.02-2015, 05.10.2015 ж. № 324-нқ ректорының бұйрығымен қолданысқа енгізілген.

2021-2022 оқу жылы кезеңінде штаттағы оқытушылардың үлесі шамамен 87,4% - ды құрайды, бұл кафедраның білім беру қызметінің ұйымдастырушылық тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Университетте тұрақты негізде жұмыс істейтін оқытушылармен қатар ОПҚ - ға кафедраларда оқу жүктемесі (0,25-0,5) ставка мөлшерінде қоса атқарушылар кіреді.

Кафедра басшылығы ғылым докторларын, ғылым кандидаттарын және PhD докторларын жұмысқа шақыру бойынша белсенді саясат жүргізуде.

Қазіргі уақытта кафедраның білім беру бағдарламалары кафедраның жоғары білікті ПОҚ-мен қамтамасыз етілген: 1 ғылым докторы, 3 ғылым кандидаты, 2 ҚР еңбек сіңірген қайраткері, 11 ғылым магистрі 4 ғылыми дәрежесіз оқытушы (оның ішінде 3 профессор, 3 доцент, 9 аға оқытушы және 6 оқытушы), бұл ғылыми дәреженің 92% құрайды.

Одан әрі кадрлық қамтамасыз ету мақсатында 2021-2022 оқу жылында 7М02130-Хореография ББ бойынша 3 магистрант білім алады, 1 магистрант оқуын аяқтайды.

2021-2022 оқу жылында кафедраның ПОҚ 6В02120 - Режиссура, 6В02130 - Хореография және 7М02130 - Хореография білім беру бағдарламаларының арнайы пәндері бойынша біліктілікті арттырудан өтті:

Аты-жөні

Перечень читаемых дисциплин

Оқылатын пәндер тізімі

Оқытудан өту орны мен кезеңі

Оқыту өткен ұйымның атауы

 

Сағат саны және жұмыс өтілі

Аяқтау нысаны

1.                    

Калыбекова Н.А.

1.«Ән режиссурасы І»

2.«Актер шеберлігі VIIІ»

 

1.«Современные требования к системе музыкального образования»

2. .«Актер шеберлігі»

1.КазНПУ

12-14.02.2018г.

2.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 09-20.08.2021г.

1.Казахский государственный  женский педагогический университет

2.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы.

72 часа

15лет

1.Сертификат

№002

 

2.Сертификат №2498-ВВ

2.                    

Мырзаев С.А.

1.«Техника исполнения НСТ».

2.«Физическая культура». 3.«Техника исполнения европейских и  латино-американских танцев».

1.«Педагогика хореографии»

2. .«Техника исполнения европейских и  латино-американских танцев».

3. .«Физическая культура».

4. .«Композиция дисциплин хореографии»

1.КазНАИ им.Т.К.Жургенова

18 -10.3-11.2018г.

2.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 26.06-06.07.2021г.

3.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 09-20.08.2021г. 4.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 31.01-12.02.2022 г

1.Казахская национальная академия искусств им. Т.К.Жургенова

2.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы.

 

72 часа

17 лет

1.Сертификат

№002

2.Сертификат №2489-ВВ

3.Сертификат №2497-ВВ

4. Сертификат

№0168

 

3.                    

Абусева А.З.

1. «Техника исполнения историка-бытового танца»

2. «История казахской и зарубежной хореографии».

3. «Техника исполнения народно-сценического танца».

1. «Техника исполнения историка –бытового танца»

2. «Техника исполнения народно-сценического танца».

3. «История казахской и зарубежной хореографии».

4. « Методика преподавания хореографических дисциплин»

 

КазНАИ им.Т.К.Жургенова

15-27.04.2019г.

2.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 26.06-06.07.2021г.

3.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 09-20.08.2021г.

4.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 31.01-12.02.2022 г

1.Казахская национальная академия искусств им. Т.К.Жургенова.

2.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы

72 часа

19  лет

1.Сертификат

№008

2.Сертификат №2487-ВВ

3.Сертификат№2493-ВВ

4. Сертификат

№0167

 

4.                    

Шикиртаев Б.Б.

1.«Режиссура»

2.«Сахна тілі»

 

1.«Режиссура»

2.«Сахна тілі»

3. «Актер шеберлігі»

4. «Методика дистанционного обучения (Режиссура)»

1.КазНАИ им.Т.К.Жургенова

18-30 .11.2019г.

2.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 09-20.08.2021г.

3. «Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 17.01-30.01.2022 г

4. «Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 31.01-12.02.2022 г

1.Казахская национальная академия искусств им. Т.К.Жургенова

2.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы

72 часа

13 лет

1.Сертификат

№310

2.Сертификат №2494-ВВ

3. Сертификат

№0135

4. Сертификат

№0170

 

5.                    

Дильдебаева Г.Р.

1.«Эстетика хореографических постановок Казахстанских балетмейстеров»

2.Анализ музыкально-хореографических форм.

3.«Искусство балетмейстера»

1.«Предметная подготовка во всех разделах тренировочного процесса по художественной гимнастики» 2.Анализ музыкально-хореографических форм.

3.«Эстетика хореографических постановок Казахстанских балетмейстеров»

1.Республика Узбекистан  федерация гимнстики

7-14.01.2019г

2.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 26.06-06.07.2021г.

3.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 09-20.08.2021г.

1.Республика Узбекистан  федерация гимнстики

2.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы.

72 часа

17 лет

1.Сертификат

№171

2.Сертификат №2488-ВВ

Сертификат №2495-ВВ

6.                    

Джукеева Б.А.

1.«Режиссердың орындаушылармен жұмыс істеуі ».

 2.«Искусство культура речи»

1.«Современные технологии обучения по дисциплине режиссура»

2. «Искусство культура речи»

3. «Сахна тілі»

Южно-Казахстанский государственный  университет им.М.Ауэзова

18-27.12.2019г.

2.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 09-20.08.2021г.

3. «Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 31.01-12.02.2022 г

1.Южно-Казахстанский государственный  университет им.М.Ауэзова

2.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы

72 часа

17 лет

1.Сертификат

№794

2.Сертификат №2496-ВВ

3. Сертификат

№0171

 

7.                    

Сихимбаева А.Е.

1. «Сөйлеу мәдениетінің өнері»

2. «Сахна тілі».

1.«Современные технологии обучения по дисциплине сценическая речь»

2. . «Сөйлеу мәдениетінің өнері»

1.Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова

2.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 09-20.08.2021г.

1.Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова

2.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы.

72 часа

17 лет

1.Сертификат

№852

2.Сертификат №2499-ВВ

8.                    

Тлеубаева Б.С.

1. «Методика преподавания профильных дисциплин»

2.« Методология научного исследования в хореографии»

3.«Педагогика хореографии»

1.«Педагогика хореографии»

2. «Методика преподавания профильных дисциплин»

3.« Методология научного исследования в хореографии».

4.Композиция хореографических дисциплин»

 

1.КазНАИ им.Т.К.Жургенова

17-29.02 .2020г. 2.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 26.06-06.07.2021г.

3.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 09-20.08.2021г.

4. «Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 31.01-12.02.2022 г

1.Казахская национальная академия искусств им.Т.К.Жургенова.

2.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы.

72часа

31 лет

1.Сертификат

№07

2.Сертификат №2486-ВВ

3.Сертификат №2492-ВВ

4. Сертификат

№0166

 

9.                    

Боранбаев  А.А.

1.«Режиссура».

2. «Сахна тілі».

1.«Современные технологии обучения по дисциплине режиссура»

2. «Сахна тілі».

 

1.Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова

11-22.05.2020г.

2.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 09-20.08.2021г.

1.Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова

2.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы.

72часа

 11лет

1.Сертификат

№967

2.Сертификат №2500-ВВ

10.                

Бегишева Ю.В.

1. «Техника исполнения классического танца». 2.«Современная хореография».

3.«Теория и методика преподавания классического танца»

1.«Инновационные технологии в методологии традиционного обучения хореографии»

2. .«Современная хореография».

3.«Техника исполнения классического танца».

1.Республиканский учебно-методический центр развития культуры «Format E» 

24.05-5.06.2021 г. 2.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 26.06-06.07.2021г.

3.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 09-20.08.2021г.

1.Республиканский учебно-методический центр развития культуры «Format E» 

2.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы.

72часа

 14 лет

1.Сертификат

№3011

2.Сертификат

№2490-ВВ

3.Сертификат №2501-ВВ

11.                

Жолдасов Е.А.

1. «Режиссура шеберлігі»

1. «Режиссура шеберлігі»

2. «Әлем театры және кино тарихы»

3. «Сценическая речь»

1.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 09-20.08.2021г.

2. «Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 17.01-30.01.2022 г

3. «Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 31.01-12.02.2022 г

1.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы

72часа

 16 лет

1.Сертификат

№2502-ВВ

2. Сертификат

№0134

3. Сертификат

№0172

 

12.                

Абдрахимова Р.Р

1 «Техника исполнения казахского танца»

2. «Би»

1.«Техника исполнения казахского танца»

2. «Би»

3. «Режиссердің балетмейстермен жұмысы»

 

1.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 26.06-06.07.2021г. 2.«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 09.-20.08.2021г.

3. «Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 31.01-12.02.2022 г

«Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы.

72часа

1 год

 

1.Сертификат

№2491-ВВ

2.Сертификат №2503-ВВ

3. Сертификат

№0169

 

13.                

Мүтәлі Ә.А.

1.«Актер шеберлігі»

 

1.«Актер шеберлігі»

2. «Сахна тілі»

1.«Ғалымнұр» біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 26.06-06.07.2021г.

2. «Ғалымнұр» біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 31.01-12.02.2022 г

«Ғалымнұр» біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы.

72часа

1 год

 

1.Сертификат

№2504-ВВ

2. Сертификат

№0173

 

 

14.                

Ахметов Темур Нуралиевич

 

 1.Драматургия (сценариялық шеберлік / либретто)
Режиссерлік өнері

«Режиссерлік өнер және драматургия.»

1. «Ғалымнұр» біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 31.01-12.02.2022 г

«Ғалымнұр» біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы.

72часа

1 год

 

1. Сертификат

№0174

 

15.                

Шымалиев Алмас Бауыржанулы

 

Актер шеберлігі VIIІ

1. « Актер шеберлігі».

1. «Ғалымнұр» біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 31.01-12.02.2022 г

 

«Ғалымнұр» біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы.

72часа

1 год

 

1. Сертификат

№0175

 

16.                

Каланова Райхан Муртазаевна

Техника  и композиция хореографических дисциплин

1«Техника  и композиция хореографических дисциплин»

«Заманауи оқыту технологиялары курсы»

1.Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова

 

72часа

1 год

 

1. Сертификат

№3070

 

17.                

Курмангожаев Бекболат Болатжанович

Режиссура

1«Режиссура»

«Заманауи оқыту технологиялары курсы»

1.Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова

 

72часа

1 год

 

1. Сертификат

№3069

 

18.               Ч

Чурашов Андрей Геннадьевич

1.«Актер шеберлігі»

 

1.«Актер шеберлігі»

 

1. «Ғалымнұр»біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 17.01-30.01.2022 г

 

«Ғалымнұр» біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы.

72часа

1 год

 

1. Сертификат

№0177

 

 

Академиялық ұтқырлық аясында 2021-2022 оқу жылында ПОҚ кафедрасы мастер-кластар мен семинарлар өткізді:

- 2021 жылғы 6-8 желтоқсанда Өзбекстанның өнер және мәдениет мемлекеттік институтының Нүкіс филиалында п.ғ.к. Тлеубаева Б.С. "Хореография өнері" тақырыбында мастер-класс өткізді;

- 2021 жылдың 6-8 желтоқсанында Өзбекстан мемлекеттік өнер және мәдениет институтының Нүкіс филиалында аға оқытушылар Шикиртаев Б.Б. және Жолдасов Е.А. "Драма театрының режиссерлік өнері" тақырыбында мастер-класс өткізді.

2021-2022 оқу жылында 9 Ашық сабақ өткізілді және 30 өзара сабаққа қатысу жүзеге асырылды.

Кафедраның оқу-әдістемелік жұмысы 6В02120 - Режиссура, 6В02130 - Хореография, 7М02130-Магистратура білім беру бағдарламалары бағытының оқу-жұмыс процесі мен оқу жоспарына сәйкес жүргізіледі, ПОӘК әзірленді: оқу бағдарламалары, силлабустар, сабақтардың барлық түрлеріне арналған әдістемелік нұсқаулар электрондық және жазбаша түрде. ПОӘК дайындығы 100% құрады.

Кафедра оқытушыларымен тәжірибе алмасу мақсатында ашық сабақтар жоспарына сәйкес ашық сабақтар өткізілді:

- 5 қазанда магистр аға оқытушы Бегишева Ю.В. МС-20-9р тобында «адажио с двойным опусканием пятки во 2 позицию» тақырыбында ашық сабақ өткізді, бағалау 4,5 баллды құрайды;

- 19 қазанда магистр аға оқытушы Абусева А.З. МС-21-9р тобында «Балетный романтизм лучший период европейского периода», тақырыбында ашық сабақ өткізді, бағалау 4,5 баллды құрайды;

- 9 қарашада магистр оқытушы М.Н. Өмірбек МС-20-8к тобында «Көркем шығармадағы авторлық позиция»,   тақырыбында ашық сабақ өткізді, бағалау 4,5 баллды құрайды;

- 12 қарашада П. ғ. к., доцент Тлеубаева Б. С. ММС-21-3нр тобында «Свободное влияние техникой танца» бағалау 4,8 баллды құрайды" тақырыбында ашық сабақ өткізді;

- 25 қарашада педагог оқытушы Боранбаев А. А. МС-17-8к тобында «Спектакльдің тұтастық образы» оценка составляет 4,5 баллов;

- 15 наурызда магистр аға оқытушы Азизханова Д.К. МС-20-9р тобында «Секіртпе молдас», бағасы 4,5 балды құрайды" тақырыбында ашық сабақ өткізді;

- 28 наурызда магистр аға оқытушы Мырзаев С.А. МС-19-9р тобында «Румба, поступательные шаги, правый волчок,раскрытие в право», тақырыбында ашық сабақ өткізді,бағалау 4,5 баллды құрайды;

- 17 наурызда аға оқытушы А.Е. Сиқымбаева МС-19-8к тобында "«Монологпен жұмыс жасау ерекшеліктері», тақырыбында ашық сабақ өткізді,бағалау 4,5 баллды құрайды;

- 7 сәуірде аға оқытушы Е.А. Жолдасов МС-19-8к тобында "Спектакльдегі музыкамен жұмыс" тақырыбында ашық сабақ өткізді, бағалау 4,5 баллды құрайды.

Әдістемелік семинарларды өткізу жоспарына сәйкес 2021-2022 оқу жылында кафедраның ПОҚ семинарлар өткізілді:

 

 

Тақырыбы

Өткізу уақыты, күні

Семинар өткізген оқытушының аты-жөні

хаттама

1

Арнайы пәндер бойынша оқу жоспарымен жұмыс оқу жоспарын құру әдістемесі

15. 10.2020 ж

Шикиртаев Б.Б.

 

№3

 

2

Инновациялық технологияларды пайдалана отырып дәріс оқу әдістемесі

27.11.2020 ж.

Бегишева Ю.В. 

№4

3

Дәріс сабақтарының практикалық сабақтармен байланысы. Инновацияларды қолдана отырып жүргізу әдістемесі.

18.03.2022ж

Турдиева А.А.

 

№8

4

Кафедра пәндеріндегі СӨЖ әдістемесі, олардың ерекшеліктері

15.04.2022ж

 

Сиқымбаева А.

 

№8

 

Оқытушылардың ғылыми-зерттеу жүктемесі мақалалар, монографиялар дайындауды; жас ғалымдар кеңесінің жұмысына, конференцияларға, академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысуды; ғылыми жобаларды әзірлеу мен іске асыруды қамтиды.

«Өнер» кафедрасында ғылыми зерттеу жұмысы тиімді жүйеде орындалады.

НИР-21-04-12 «Педагогтың өнердегі кәсіби шеберлігін жетілдірудің заманауи технологиялары».

Ғылыми - зерттеу жүктемесін орындаудың мысалдары нәтижелердің жариялануы болып табылады. Шетелдік және отандық басылымдарда ғылыми жарияланымдары бар.

Жақын шетел мемлекеттері: 5

 1. Бегишева Ю.В., Мырзаев С.А.«Значение ритмического развития в дошкольный период» VII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. "Оңтүстік Орал мемлекеттік гуманитарлық-педагогикалық университеті" (Челябинск қаласы, 17 ақпан 2022ж.) Б.24-28

2.Мырзаев С.А., Бегишева Ю.В. «Педагогические качества хореографа в системе профессионально-значимых качеств личности» VII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция.  "Оңтүстік Орал мемлекеттік гуманитарлық-педагогикалық университеті" (Челябинск қаласы, 17 ақпан 2022ж.) Б.164-167

 1. Тлеубаева Б.С. «Народное прикладное искусство в казахской хореографии» VII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. "Оңтүстік Орал мемлекеттік гуманитарлық-педагогикалық университеті" (Челябинск қаласы, 17 ақпан 2022ж.) Б.264-269
 2. Тлеубаева Б.С., Тамбетова Д., Омирбек М. «Воспитательная роль царицы массагетов Томирис в жизни казахского народа» Республикалық ғылыми конференция материалдары. Ташкент,2022ж Б.21-29
 3. Тлеубаева Б.С., Сихимбаева А.Е. «Сөйлеу мәдениетінің маңыздылығы» Республикалық ғылыми-практикалық конференция материаллары. Нөкис,2022ж Б.64-67

Импакт-факторы бар басылымдар: 1

1.Tleubayeva B. «Directorꞌs interpretation of Kazakh dance: development trajectories in the perspective of creativity» Creativity studies ISSN 2345-0479 2021 Volume 14 Issue 2: 535-548 Баспагер: Vilnus Gediminas Technical University Б. 535-548

Республиканские конференции: 1

1.Сихимбаева А. Е., Боранбаев А. А., Мутали А. А. «Сөйлеу мәдениетінің маңыздылығы»Оңтүстік Қазақстан ғылым жаршысы. №4 (16) 2021г.

Халықаралық конференциялар: - 18

 1. Бегишева Ю.В., Турдиева А.А. «Роль организационно массовых фольклорных мероприятий в развитии толерантного отношения» Х. А. Ясауи ХҒПИК «Толеранттылық заманауи педагогикалық білім беру контексіндегі тұлғаның даму факторы ретінде» Шымкент, 2021ж. Б.25-28
 2. Тлеубаева Б.С., Тлеубаев С.Ш. Шагитова Г.Ж. «Формирование толерантности посредством хореографического искусства» Х. А. Ясауи ХҒПИК «Толеранттылық заманауи педагогикалық білім беру контексіндегі тұлғаның даму факторы ретінде» Шымкент, 2021ж. Б..10-17
 3. Мырзаев С.А., Абдрахимова Р.Р. «Психологическое воспитание средствами хоркографии» Х. А. Ясауи ХҒПИК «Толеранттылық заманауи педагогикалық білім беру контексіндегі тұлғаның даму факторы ретінде» Шымкент, 2021ж. Б.112-114
 4. Жолдасов Е.А. Сихымбаева А.Е. Қалыбекова Н.А. «М.Әуезов - қазақ кино драматургиясының негізін қалаушы» "Педагогикалық менеджмент сапалы білім берудің шарты ретінде" Халықаралық ғылыми-практикалық конференция еңбектерінің жинағы – МКҚК Білім басқармасының музыкалық колледжі. Шымкент, 2022- Б.48-52
 5. Тлеубаева Б.С., Дильдебаева Г.Р., Шагитова Г.Ж. «Қaзaқ биiнiң эстетикалық тәрбиедегі құндылығы» "Педагогикалық менеджмент сапалы білім берудің шарты ретінде" Халықаралық ғылыми-практикалық конференция еңбектерінің жинағы – МКҚК Білім басқармасының музыкалық колледжі. Шымкент, 2022- Б.114-118
 6. Абдрахимова Р.Р. «Психологическое воспитание средствами хореографии» Сборник трудов "Педагогикалық менеджмент сапалы білім берудің шарты ретінде" Халықаралық ғылыми-практикалық конференция еңбектерінің жинағы – МКҚК Білім басқармасының музыкалық колледжі. Шымкент, 2022- Б 369-373
 7. Бегишева Ю.В.«Страна должна знать своих героев» Қаз.Ұлттық академиясы. Т. Қ. Жүргенов. "Заурбек Райбаев-Қазақстан хореографиясының классигі" республикалық дөңгелек үстел материалдарының жинағы Алматы, 2022ж.Б.16-21
 8. Тлеубаев С.Ш., Абусева А.З. «О творчестве выдающегося классика казахстанской хореографии» Қаз.Ұлттық академиясы. Т. Қ. Жүргенов. "Заурбек Райбаев-Қазақстан хореографиясының классигі" республикалық дөңгелек үстел материалдарының жинағы Алматы, 2022ж. Б.38-44
 9. Тлеубаева Б.С. «Развитие и сохранение казахского танца» Қаз.Ұлттық академиясы. Т. Қ. Жүргенов. "Заурбек Райбаев-Қазақстан хореографиясының классигі" республикалық дөңгелек үстел материалдарының жинағы Алматы, 2022ж Б.46-51
 10. Бегишева Ю.В., Абусева А.З. «Формирование детей средствами хореографического искусства» Әуезов оқулары-20. 3 Том. Шымкент, ОҚУ 2022ж Б.85-87
 11. Абусева А.З., Бегишева Ю.В. «Особенности физического развития детей, занимающихся хореографией» Әуезов оқулары-20. Том,3-1.Шымкент, ОҚУ 2022ж Б.126-129
 12. Калыбекова Н.А., Жолдасов Е.А., Мүтәлі Ә.А. «Театр және кино әлеміндегі музыканың қолданылуы» Әуезов оқулары-20. 3-4 Том. Шымкент, ОҚУ 2022ж. Б.145-147
 13. Мырзаев С.А. «Стaновлeниe и рaзвитиe пeдaгогичeских кaчeств хорeогрaфa в процeссe профeссионaльной подготовки к инновационной деятельности в сфере образования и культуры» Әуезов оқулары-20. 3-4 Том. Шымкент, ОҚУ 2022ж. Б.334-337
 14. Сихимбаева А.Е., Джукеева Б.А., Шикиртаев Б.Б. «Қыз ұзату дәстүрін жаңғырту» Әуезов оқулары-20. 3-5 Том. Шымкент, ОҚУ 2022ж. Б. 267-270
 15. Сихимбаева С.М.,Кененбаева А.А., Сихымбаев А.Е. «Білім алушылардың жаратылыстану сабағында сыни ойлау тапсырмалары арқылы сындарлы ойлауын дамыту» Әуезов оқулары-20. 3-5 Том. Шымкент, ОҚУ 2022ж. Б.270-274
 16. Сихимбаева А.Е., Джукеева Б.А., Шикиртаев Б.Б «Сөйлеу мәдениеті» Ауэзовские чтения–20» Том,3-5. Шымкент,  ОҚУ 2022ж С.278-280
 17. Тлеубаева Б.С., Мырзаш А., Назанова Г.Ж. «Хореографияның эстетикалық-эмоционалдық және руханиадамгершілік тәрбиесі мен тұлғаның дамуына әсері» Әуезов оқулары-20. 3-6 Том. Шымкент, ОҚУ 2022ж. Б.45-47
 18. Абдрахимова Р.Р. «Психологическое воспитание спортсменов средствами хореографии» Әуезов оқулары-20. 13 Том. Шымкент, ОҚУ 2022ж. Б.3-5

Журналдар және еңбек жиынтықтарының студенттермен бірлескен жариялымы:- 40

 1. Жанаева З.А. студент группы МС-19-10к, Сихимбаева А.Е. «М.Әуезов- қазақ драмаиургиясының негізін салушы» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.140-142
 2. Палсатбек Ж.Н.студентка группы МС-20-9Р, Бегишева.Ю.В. «JAZZ DANCE» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.293-294
 3. Ғани Марал - студент группы МС-20-9Р,Мырзаев С.А. «Виды современного танца» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.92-94
 4. Талгатова.З.М- студентка гурппы МС-20-9р, Абусева.А.З. «Истоки возникновения и развития казахского народного танца» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.226-227
 5. Әшірхан А.Б.- студент группы МС-20-9Р,Тлеубаева Б.С. « История современного танца» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.128-130
 6. Ауелбекова А.М. студент группы МС-20-9Р,Тлеубаева Б.С. « История современного танца» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.53-55
 7. Нұрман А.Е-студент группы МС-20-9Р, Мырзаев С.А.«Казахский танец» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.266-267
 8. Құрманбекова А.Е – студентка группы МС-20-9р, Бегишева.Ю.В«Country dance» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.232-233
 9. Ермұратова Б.Б. студентка группы МС-20-9р, Бегишева.Ю.В «Қазақ би өнері» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.113-115
 10. Оспанбаева М.Е студент группы МС-20-9Р, Тлеубаева.Б.С. «Қазақ биінің композициялық қойылымдардағы қимыл-әрекеттердің қолданысы» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.288-289
 11. Жүсіпбаева Р.А. студентка группы МС-20-9р, Бегишева.Ю.В«Қазақ биінің тарихы» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.150-151
 12. Темешова Ж.Н. студент группы МС-20-9Р, Тлеубаева.Б.С. «Қазақ халық биінің бүгіні мен ертеңі» Труды XXV –ой республиканской студенческой научной конференции. XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 9 Том, Шымкент, 2022ж. Б.232-233
 13. Рустамова С. студентка группы МС-20-9р, Тлеубаева Б.С. «Основные жанры русского народного танца» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.304-305
 14. Кибатова.А.В студентка группы МС-20-9р, Бегишева.Ю.В «Особенности современного танца» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.191-192
 15. Гофман Ксения студентка группы МС-20-9р, Бегишева.Ю.В.«Роль танца в жизни современного ребенка» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.94-95
 16. Бизак.А.М. студентка группы МС-20-9р, Бегишева.Ю.В «Роль эстрадного танца в системе сценического искусства» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.82-84
 17. Степанюгина А.А - студент группы МС-20-9Р, Мырзаев С.А «Русский народный танец как отражение характерных особенностей народа» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.220-222
 18. Жақсылық А.Ү студент группы МС-20-9Р, Мырзаев С.А «Современный танец» Труды XXV –ой республиканской студенческой научной конференции. XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.136-137
 19. Кайбалиева А.Д студент группы МС-20-9Р, Мырзаев С.А. «Современный танец хип хоп» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.180-181
 20. Оспанова А.П. студент группы МС-20-9Р, Тлеубаева.Б.С. «Современный танец» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.291-291
 21. Ерназарова М.А студент группы МС-20-9Р, Тлеубаева.Б.С. «Танец и его роль в жизни детей» Труды XXV –ой республиканской студенческой научной конференции. XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.115-116
 22. Сеиткерим А.Б студентка группы МС-20-9р, Бегишева.Ю.В «Танец как феномен медиакультуры» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.332-334
 23. Ускенбекова С.М- студентка группы МС 19-9р, Тлеубаева.Б.С «Эволюция танца в современной культуре» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 9 Том, Шымкент, 2022ж. Б.262-263
 24. Абдисаматова М.Д. студентка группы МС 19-9р Абусева.А.З. «Андижанский танец» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.5-6
 25. Тоғыс Ж.Ж.студентка группы МС 19-9р, Абусева.А.З Бальный танец «Вальс» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 9 Том, Шымкент, 2022ж. Б.238-239
 26. Амангелді А.Б студентка группы МС 19-9р, Абусева.А.З «Истоки хореографического искусства» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.41-42
 27. Кузнецова Я. студентка группы МС 19-9р, Абусева.А.З «История и педагогика» Труды XXV - ой республиканской студенческой научной конференции. XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.207-208
 28. Мадибекова.А.Б студентка группы МС 19-9р, Абусева.А.З «Казахский танец» Труды XXV - ой республиканской студенческой научной конференции. XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.239-240
 29. Сатылғанқызы А. студентка группы МС 19-9р, Тлеубаева Б.С. «Особенности изучение казахского народного танца» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.327-327
 30. Даржигенова А студентка группы МС 19-9р, Абусева.А.З «Хорезмский танец - душевные порывы народа» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.274-275
 31. Исабаева.А. студент группы МС-19-9Р, Тлеубаева.Б.С.«Культура казахского народного танца» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.174-175

32.Ақылбек Д. - МС 18–8К, Боранбаев А. «Оралхан Бөкей драматургиясының ерекшелігі» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.34-36

33.Балтабай М. - МС-20-8к тобының студенті, Қалыбекова Н.А. - «Музыкалық жанрдың түрлері мен ерекшеліктері» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.62-64

34.Ергеш Д. - МС-19-15к2 тобының студенті, Абдрахимова Р.Р «Би өнерінің тәрбие құралы ретінде ғылыми тұрғыдағы түсінік негіздері» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.108-109

35.Еркінбек А.Ә. – МС18-8к тобының студентті, Джукеева Б.А «Қазақстан тетатрының бүгінгі дамуы» Труды XXV - ой республиканской студенческой научной конференции . XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.111-112

36.Жайлау М. – МС-18–8дк тобының студенті, Боранбаев А «Абай мұрасы- қазақтың ұлттық қазынасы» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.130-131

37.Исмайлова А. - МС-19-15к1 тобының студенті, Абдрахимова Р.Р. «Хореография оқу нысаны ретінде» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.177-178

38.Қалмырза Ж. – МС-19-15-к2 тобының студенті, Абдрахимова Р.Р.«Ежелгі греция мен римнің би мәдениеті» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.219-220

39.Қанатбек А. - МС-19-15к2 тобының студенті, Абдрахимова Р.Р. «Қазақ би қимылының сыры» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов, 6 Том, Шымкент, 2022ж. Б.220-222

40.Тургунбек С.С. - МС-21-8к тобының студенті, Мүтәлі Ә.А«Киномотография саласында хх ғасырдан қазіргі күнге дейінгі жеткен жетістіктер» XXV-ші Республикалық студенттік ғылыми конференцияның еңбектері. ОҚУ. М. Әуезов , 9 Том, Шымкент, 2022ж. Б.246-248                           

Оқу процесіне оқытудың белсенді және инновациялық әдістері енгізіліп, қолданылады: дәріс-әңгіме, дәріс-визуализация, дәріс-диспут, ойын технологиясы, ұжымдық және топтық қызмет технологиялары, белсенді оқытудың Имитациялық әдістері, ынтымақтастықта оқыту, креативті оқыту, инновациялық білім беру жобалық қызметі, брейнсторминг ("ми шабуылы"), жағдайларды модельдеу, кейс-стади ("іскерлік ойын"), командалық ойын, коллоквиум және т.б.

 ҒЗЖ нәтижелері авторлық құқықпен қорғалатын объектіге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді: 12

 1. Куәлік № 19659 "6" тамыз 2021 жыл. Нысан түрі: ғылым өндірісі. Нысанның атауы: "Хореографиялық ұжымда классикалық биді оқытудың дәстүрлі әдістері» Құлымбетова Меруерт Өмірбекқызы, Тілеубаева Балжан Сейдраманқызы, Абусева Альфия Закиевна, Мырзаев Санжарқожа Алтынбекұлы

2.Куәлік № 19660 "6" тамыз 2021 жыл. Нысан түрі: ғылым өндірісі. Нысанның атауы: "Музыка мен бидің ырғақты және эмоционалды тиімді байланыстары" Күзембай Айару Серикбаевна, Тлеубаева Балжан Сейдрамановна, Тлеубаев Сералы Шабаевич, Турдиева Азиза Азатбековна

3.Куәлік № 19661 "6" тамыз 2021 жыл. Нысан түрі: ғылым өндірісі. Нысанның атауы: "Мәнерлеп гимнастикада хореография негіздерін оқыту әдістемесі" Амансер Жанәділ Амансерыұлы, Тлеубаева Балжан Сейдрамановна, Мырзаев Санжарқожа Алтынбекұлы, Джукеева Баян Абдухадықызы.

4.Куәлік № 19687 "10" тамыз 2021 жыл. Нысан түрі: ғылым өндірісі. Нысанның атауы:" Заманауи хореография ұжымындағы тұлғаның үйлесімді дамуының педагогикалық шарттары " Андасова Айнела Мураталиевна, Тлеубаева Балжан Сейдрамановна, Бегишева Юлия Витальевна, Абдухалилова Шахида Абдухакимовна.

 1. Куәлік №26216 " 18 " мамыр 2022ж. объектінің түрі: ғылым өндірісі. Нысанның атауы:" Классикалық және халықтық - сценарийлік хореография сабақтарында би әртістігі және оның дамуы " Түгелбек Аида Ғалымқызы, Тілеубаева Балжан Сейдраманқызы, Бегишева Юлия Витальевна, Әділханов Нұрсұлтан Әшімханұлы.
 2. Куәлік №26049 " 13 " мамыр 2022ж. объектінің түрі: ғылым өндірісі. Нысанның атауы:" Қайта өрлеу дәуірінің хореографиялық өнері " Әділ Әсел Серікбайқызы, Тілеубаева Балжан Сейдраманқызы, Әбусева Альфия Закиевна, Сихимбаева Ардақ Елтайқызы.
 3. Куәлік №26209 " 18 " мамыр 2022ж. объектінің түрі: ғылым өндірісі. Нысанның атауы: "Заманауи хореография сабақтарында классикалық би сабағының қағидаларын қолдану" Нұржігітова Әсел Нұрқанатқызы, Тілеубаева Балжан Сейдраманқызы, Жүкеева Баян Абдухадықызы, Мүтали Әбдікерім Әбубәкірұлы.
 4. Куәлік №26213 " 18 " мамыр 2022ж. объектінің түрі: ғылым өндірісі. Нысанның атауы: "Балалар хореографиялық ұжымындағы шығармашылық және тәрбие жұмысының өзара байланысы" Жұмахан Айдана Тұрарбекқызы, Тлеубаева Балжан Сейдраманқызы, Абдрахимова Роза Рашитқызы, Шикиртаев Батыржан Беркінбайұлы.
 5. Куәлік №26215 " 18 " мамыр 2022ж. объектінің түрі: ғылым өндірісі. Нысанның атауы: "Қазақстандағы хореографияны, ұлттық дәстүрлерді дамытудың педагогикалық негізі" Сұлтан Айбаршын Маратқызы, Тілеубаева Балжан Сейдраманқызы, Азизханова Дидар Кәрімжанқызы, Боранбаев Айдархан Алпысбайұлы.
 6. Куәлік №26217 " 18 " мамыр 2022ж. объектінің түрі: ғылым өндірісі. Нысанның атауы: "Қазақ халық биінің пайда болуы және дамуы" Жаппар Нұрғиса Бейбітжанұлы, Тілеубаева Балжан Сейдраманқызы, Мырзаев Санжарқожа Алтынбекұлы, Жолдасов Еркебұлан Абдуллаұлы.
 7. Куәлік №24777 жылғы " 04 " Сәуір 2022ж. нысан түрі: хореография туындысы. Нысанның атауы:" Кербез сылқым " биі Тлеубаева Балжан Сейдрамановна, Турдиева Азиза Азатбековна.
 8. Куәлік №24778 " 04 " Сәуір 2022ж. нысан түрі: хореография туындысы. Нысанның атауы:" Дала Рухы " биі Тлеубаева Балжан Сейдрамановна, Турдиева Азиза Азатбековна.

2021-2022 оқу жылында оқытушы-профессорлар құрамының жеке оқу жоспарларының орындалуы - 100% орындалды.

2021-2022 оқу жылының білім беру бағдарламасын жүзеге асыруда штаттық оқытушылардан басқа шақырылған шетел оқытушысы, педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор Чурашов Андрей Геннадьевич «Челябинск мемлекеттік педагогикалық университеті», хореографиялық топтың көркемдік жетекшісі, білім беру бағдарламасының пәндерін оқытуға және кеңес беруге қатысты; Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, педагогика ғылымдарының докторы, Қазақ ұлттық хореография академиясының профессоры Күлбекова Айгүл Кеңесқызы; ОҒӨК базасынан жоғары білікті мамандар: Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, «Айгөлек» би ансамблінің жетекшісі және бас балетмейстері – Каланова Райхан Мұртазақызы; профессор, Жұмат Шанин атындағы Шымкент қалалық академиялық қазақ драма театрының «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» бас режиссері Құрманғожаев Бекболат Болатжанұлы.

Ішкі саясат аясында академиялық адалдық, қызметкерлер мен студенттерге төзімділік қағидаттарына көп көңіл бөлінеді. Академиялық адалдықты қамтамасыз ету құралдары мыналар болып табылады: білімді бағалауға, сабаққа қатысуды бақылауға, адам факторының әсерін болдырмайтын контингент қозғалысына байланысты процестерді автоматтандыру; студенттермен ішкі жұмыс жүйесін ұйымдастыру (кураторлар, эдвайзерлер, декандар, тіркеу бөлімі, тәрбие жұмысы және жастар саясаты бөлімі), кері байланыс жүйесін ұйымдастыру.

ОҚМУ ғылыми кеңесінің шешімімен М. Әуезов атындағы ОҚМУ (31.08.02011 ж. №1 хаттама) бекітілген "корпоративтік этика Кодексі - ішкі тәртіп ережелері". Осы Кодекс ҚР Конституциясы, 2007 жылғы 27 шілдедегі "Білім туралы" ҚР Заңы, 2011 жылғы 18 ақпандағы "Ғылым туралы" ҚР Заңы, 1992 жылғы 15 қаңтардағы "Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы" ҚР Заңы, Жарғы, ОҚМУ ұжымдық шарты, сондай-ақ жалпыға бірдей танылған адамгершілік және этикалық қағидалар негізінде әзірленді. мінез-құлық нормалары мен принциптері.

 

6 ОҚУ РЕСУРСТАРЫ ЖӘНЕ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ ҚОЛДАУ ЖҮЙЕСІ

 

6В02120-Режиссура, 6В02130-Хореография және 7М02130-Хореография білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың білім деңгейін бақылаудың барлық түрлерін Офис тіркеуші ұйымдастырады. Рейтинг-баллдарды есепке алу ЖОО-дан электрондық режимде жинақтау жүйесі бойынша жүргізіледі, бұл студенттердің білімді меңгеруін бақылау процесінің объективтілігі мен ашықтығын қамтамасыз етеді. Офис тіркеушімен білім алушылардың біліміне қорытынды бақылау жүргізу нысандары бекітіледі, сондай-ақ үлгерім нәтижелері қаралады.

Академиялық талаптарды орындай алмайтын студенттер үшін кредиттік технология бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қолданыстағы қағидаларына сәйкес жазғы семестр өткізу көзделген, осы семестр барысында студентке қосымша сабақтар мен консультациялар арқылы емтиханға дайындалу кезінде академиялық қолдау көрсетіледі.

Офистік СӨЖ шеңберінде консультациялар өткізу үшін оқытушылар кафедраларда әр семестрге оқытушылардың консультация кестесін жасайды, сондай-ақ пәндер силлабустарында ақпарат ұсынады. Студенттердің білім алу, жеке және мансаптық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін университетте қызмет көрсету қызметтері жұмыс істейді: студенттік жатақханада сымсыз Интернеті Wi-Fi, оқу залы бар.

Студенттер мен оқытушыларды ыстық тамақпен қамтамасыз ету мақсатында оқу корпустары мен жатақханаларда қажетті жиһазбен және мүкәммалмен жабдықталған асханалар мен буфеттер бар.

Студенттер мен факультет қызметкерлеріне алғашқы медициналық көмек көрсету үшін оқу корпусында медициналық пункт жұмыс істейді.

Түлектерді жұмысқа орналастыруға ЖОО-ның оқу-әдістемелік басқармасының мансап және маркетинг бөлімі жәрдемдеседі, ол түлектерді жұмысқа орналастыру үшін бос жұмыс орындарын іздеумен, түлектер мен жұмыс берушілердің деректер банкін қалыптастырумен, жұмыс берушілермен байланыс орнатумен айналысады.

Университет түлектерінің жұмыс берушінің талаптарына сәйкестігін анықтау мақсатында мониторинг және талдау бөлімі сауалнама жүргізеді.

Түлектерді жұмысқа орналастыру пайызын арттыру, жұмыс берушілермен байланысты жақсарту үшін жыл сайын мансап бөлімі кәсіптік практикадан басқа жұмыс тәжірибесі жоқ жас мамандарды жұмысқа орналастырудың перспективалы әдісі болып табылатын "Жас маман" бос орындар жәрмеңкесін өткізеді.

Білім алушылардың қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін университетте тіркеу офисі, академиялық ұтқырлық бөлімдері, СҒЗЖ жұмыс істейді.

Студенттерді қолдау қызметін ұйымдастыру бойынша барлық мәліметтерді ЖОО басшылығы (факультет декандары, жастар ісі жөніндегі комитет, проректорлар) үнемі талдайды.

Қазіргі уақытта кафедраның білім беру қызметінде 7 оқу аудиториясы бар (жалпы ауданы 347,5 ш.м.), 450 орын акт залы бар, сахна бас пердемен жабдықталған, арлекиндермен, сахна еденінің ағаш жабынымен жабдықталған. Сондай-ақ сахна шығарылатын жарықпен және аспалы қатармен және дыбыстық аппаратурамен жабдықталған, сондай-ақ факультеттің акт залының сахнасы пайдаланылады.

Оқу барысында жаңа бейне және аудиотехника, интерактивті тақта, фортепиано, шағын дискілер, аудиокассеталар, музыкалық орталық, 2 магнитофон пайдаланылады.

Дипломдық - шығармашылық, студенттік жұмыстардың музыкалық дизайны үшін тиісті жабдықтармен жабдықталған дыбыс жазу студиясы бар. Видеофильмдер үшін университетте телестудия жұмыс істейді. Кафедра үшін 6 компьютер және 4 принтер бар. Кафедрада оқытушылардың спектакльдері мен шығармашылық жұмыстарының кәсіби арнайы бейнетекасы жинақталған.

Кафедрада оқытушылардың спектакльдері мен шығармашылық жұмыстарының кәсіби арнайы бейнетекасы жинақталған. Аудиториялар толық жүктемемен қолданылады. Онда кафедра репетициялары, талапкерлермен кеңестер өткізіледі. Дәрісханаларда дәрістік және практикалық сабақтар өткізіледі.

Білім беру-ақпараттық орталығы кітапхана қоры оқытылатын пәндерге және "ҚР Мемлекеттік білім беру ұйымдары кітапханасының қорын қалыптастыру туралы Нұсқаулықты бекіту туралы "ҚР БҒМ 2003 жылғы 18 шілдедегі №508 бұйрығына, университет бейініне, АБО-ны толықтырудың тақырыптық-типологиялық жоспарына, ЮКУ-дың перспективалық даму жоспарына; оқу процесінің бейберекеттілік кітабын талдауға сәйкес қалыптастырылады.

Жалпы кітапхана қоры әр түрлі отандық және шетелдік басылымдардан (ғылыми, оқу, көркем әдебиет және т.б.), аудиовизуалды, электронды құжаттардан тұрады және 2 369 694 дананы құрайды, оның ішінде мемлекеттік тілде 779796 дана басылымдардың барлық түрлері мен түрлері;

Оның ішінде: оқу, оқу-әдістемелік әдебиеттер - 1 245494 дана, оның ішінде мемлекеттік тілде - 565414 дана, ғылыми әдебиеттер-281 811 дана, оның ішінде мемлекеттік тілде-69228 дана, шет тілдерінде қор 71511 дана құрайды. құжаттар, библиографиялық көрсеткіштер-қосымша әдебиеттер қоры жыл сайын кеңінен ұсынылып, толықтырылып отырады. 77590 дананы құрайды, оның ішінде мемлекеттік тілде 54106 дана.

Оның ішінде: оқу, оқу-әдістемелік әдебиеттер -1 245494 дана, оның ішінде мемлекеттік тілде - 565414 дана, ғылыми әдебиеттер 281 811 дана, оның ішінде мемлекеттік тілде - 69228 дана, шет тілдерінде қор 71511 дана құрайды. Салалық және әмбебап энциклопедиялар, сөздіктер, анықтамалықтар, нормативтік - заңнамалық құжаттар, библиографиялық көрсеткіштер-қосымша әдебиеттер қоры жыл сайын кеңінен ұсынылып, толықтырылып отырады. 77590 дананы құрайды, оның ішінде мемлекеттік тілде 54106 дана.

Облыстық әмбебап кітапханамен ақпараттық қызмет көрсетуге келісім-шарт жасалды. А.С. Пушкин атындағы кітапхана, республикалық ғылыми-техникалық кітапхана, Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы. ҚР жоғары оқу орындарының қауымдастығымен Республикалық жоғары оқу орындары арасындағы электрондық кітапхананың электрондық ресурстарына қол жеткізуге шарт жасалды.

Пайдаланушыларға заманауи анықтамалық-библиографиялық аппарат: электрондық каталог, мақалалардың электрондық картотекасы, диссертациялардың авторефераттарының электрондық картотекасы ұсынылған. Каталогтармен жұмыс екі түрде жүргізіледі: электронды және дәстүрлі (карточкалық). Электронды каталогтың жалпы көлемі 168796 библиографиялық жазбаны құрайды.

Білім беру-ақпараттық орталығы өз пайдаланушыларына жеке электрондық ақпараттық ресурстарға (бірінші кезекте - электрондық каталогқа) қол жеткізудің 2 нұсқасын ұсынады: білім беру-ақпараттық орталығы каталогтар залы мен бөлімшелеріндегі "ЭК" терминалдарынан (16 жұмыс орны); факультеттер мен кафедралар үшін университеттің ақпараттық желісі арқылы; Интернет желісі арқылы http://lib.ukgu.kz. сыртқы каталогтан электрондық каталогқа сұраулар саны 2016/2017ж. ж.орта есеппен күніне шамамен 36 000 өтінішті құрайды. Бұл білім беру-ақпараттық орталығы қызметкерлерінің белсенді жарнамалық қызметімен және жаңа электрондық сервистерді (кітапханалық виртуалды анықтамалық қызмет, пошталық интернет - тарату, құжаттарды электрондық жеткізу қызметтері) енгізумен байланысты.

2003 жылдан бастап университетте жоғары оқу орнының оқу процесін басқарудың кешенді интеграцияланған жүйесі (ИСВУЗ)) енгізілді және пайдаланылуда. ЖОО-ның келесі модульдері әзірленді және енгізілді: "Ректорат", "Кадрлар бөлімі", "Оқу-әдістемелік басқару", "Сабақ кестесі", "ГВСЗ бойынша рейтингті енгізу", "Студенттік кеңсе", "Офис-тіркеуші", "ПОӘК және ОӘӘ", "Факультет әкімшісі", "Сессия / Әкімші тест дайындау", "Емтихан кестесі", "Сауалнама", "Референт", "Кафедра", "Мониторинг".

ЖОО АЖ жүйесі пайдалану процесінде үнемі жаңартылып, жетілдіріліп отырады. Ағымдағы оқу жылында білім алушылардың оқу жетістіктерін көрсететін Тіркеу офисі режимінде жаңа нысандар мен модульдер әзірленді, жетілдірілді: студенттің транскрипт, трансферт; электрондық сынақ кітапшасы; топтың, мамандықтың, студенттің оқу паспорты; үлгерімі туралы мәліметтер.

 "Профессор" студенттік ақпараттық-білім беру порталы студенттерге М. Әуезов ат. ОҚУ-да оқу процесі туралы ақпарат беруге арналған. Тиімді іздеу жүйесінің арқасында студенттің жеке өзіне қатысты, мысалы, сабақтар тізімі, семестрлер бойынша емтихандар кестесі, үлгерім, ағымдағы семестрдің ПОӘК, сондай-ақ жалпы университет бойынша (факультеттер, оқытушылар туралы деректер және т.б.) мәліметтер алу мүмкіндігі іске асырылды.

Университет сайттары: университеттің негізгі ақпараттық сайты ukgu.kz; білім беру-ақпараттық орталығының сайты lib.ukgu.kz; Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығының сайты - mobility.ukgu.kz; барлық мүдделі тұлғалардан мақалаларды қабылдау және тіркеу функциясы бар халықаралық ғылыми конференциялардың веб-ресурсы icite.ukgu.kz; "Industrial technologyan dengineering" халықаралық ғылыми журналының сайты – ite.ukgu.kz

Жыл сайын оқу жылы басталғанға дейін үй-жайларға жөндеу жүргізіледі, мүкәммал жаңартылады. 3 компьютерлік сынып студенттері мен оқытушылар үшін ашық және қол жетімді, аудиториялар интерактивті тақталармен жабдықталған. Репетицияларды өткізу үшін би залдары мен акт залындағы дыбыстық-жарық жабдығы үнемі жаңартылып отырады.

Студенттер мен оқытушылар фестивальдерге, Республикалық пәндік олимпиадаларға және ДК оқытушыларына қатысу үшін іссапар, тәуліктік және қонақ үй шығындары түрінде жеткілікті қаржыландыру алады. Кафедра үнемі ғылыми мақалалар жариялайды, студенттерге арналған оқу-әдістемелік және оқу құралдарын шығарады.

 

 

7 АҚПАРАТТЫ БАСҚАРУ

 

Университеттің веб-сайтында 6В02120-Бағыт, 6В02130-Хореография және 7М02130-Хореография www.asu.ukgu.kz білім беру бағдарламалары бойынша қалың бұқараға (талапкерлер, студенттер, түлектер, жұмыс берушілер және т.б.) толық, оңай қол жетімді ақпарат орналастырылған. Бұл ақпарат келесі бөлімдер түрінде ұсынылған: «Мамандық тарихы», «Кафедра», «Ғылыми жұмыс», «Сабақ/емтихандар кестесі», «Кураторлар», «Сертификаттар», «Студенттік ғылыми үйірме», «Хабарламалар», «Халықаралық ынтымақтастық», «Академиялық ұтқырлық», «Ақпарат».

Жоғарыда аталған білім беру бағдарламалары бойынша ақпаратты жинау және мониторингтеу ББ жұмысының негізгі көрсеткіштері болып табылатын жоғарыда аталған ұстанымдарға сәйкес жүргізіледі: УМКС және ПОӘК жай-күйі, жоспарларды модульдік құрылымдау, ЭПК, білім беру траекторияларын таңдау, ПОҚ құрамы, материалдық-техникалық базаның жай-күйі, кітапханалық-ақпараттық қамтамасыз етудің жеткіліктілігі мен жаңартылуы шығарушы кафедрамен және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімімен жүргізіледі.

Кафедраның әрбір білім беру бағдарламасының бөлімінде пәндердің атауы мен циклі, кредиттілігі көрсетілген білім беру бағдарламасының типтік оқу жоспары көрсетілген, сондай-ақ әрбір пәннің қысқаша сипаттамасы берілген.

Өзін-өзі бағалау процесінде білім беру бағдарламалары туралы ақпараттың пайдалылығын бағалауды сұрау дәрежесі, қабылдау сапасының мониторингі талапкерлердің білім беру бағдарламасын игеруге академиялық дайындығын бағалауды көздейді. Осыған байланысты жыл сайын университетке түсу кезінде талапкерлердің Ұлттық бірыңғай тестілеу және кешенді тестілеу нәтижелері талданады. Жүргізілген талдау шеңберінде тестілеудің орташа жиынтық балы, емтихан материалын меңгеру сапасы, алдыңғы қабылдау жылдары мәнмәтініндегі динамика сипаты, оң топ айқындалады.

Білім алушылардың білім беру бағдарламалары туралы ақпараттың пайдалылық дәрежесіне арналған сауалнаманы мониторинг бөлімі 6В02120 - Режиссура, 6В02130 -Хореография және 7М02130 - Хореография білім беру бағдарламаларының іске асырылуына қанағаттану бойынша барлық курстардың білім алушыларына сауалнама жүргізу арқылы жүргізеді, жыл сайын "Білім беру бағдарламаларын іске асыру сапасына студенттердің қанағаттануы", "Оқытушы студенттің көзімен" сауалнамасы, курсты бағалау бойынша формуляр сауалнамасы жүргізіледі.

Сауалнамалар, ресми пікірлер негізінде жұмыс берушілердің түлектерді даярлау және олардың кәсіби өсуі мен құзыреттілігі туралы пікірлері бағаланады; жұмыс берушілердің практика базаларында, атап айтқанда, облыстық қазақ драма театрында дәрістер оқуы және практикалық сабақтар өткізуі. Ж. Шанина, облыстық мәдениет және халық шығармашылығы орталығы, қалалық балалар және жасөспірімдер орталығы, облыстық филармония. Ш.Қалдаяқова; жұмыс берушілер қатарындағы рецензенттердің пікірлері (ОҚО облыстық мәдениет басқармасы, облыстық қазақ драма театры). Ж.Шанина, облыстық мәдениет және халық шығармашылығы орталығы, қалалық балалар мен жасөспірімдер орталығы, облыстық филармония. Ш.Қалдаяқов); студенттердің жұмыс берушілер іс-шараларына қатысуы (ашық есік күні, бос орындар жәрмеңкесі және т. б.). Университетте "Жұмыс берушілердің түлектерді даярлау сапасына қанағаттануы" зерттеуіне әлеуметтік құралдар әзірленді. Зерттеудің практикалық мақсаттары: түлектер сапасының нарық талаптарына сәйкестік дәрежесін анықтау.

Кафедра түлектерімен тығыз шығармашылық байланыс орнатылған. Олар кез келген уақытта оқытушылар мен кафедраның басқа да қызметкерлері тарапынан әдістемелік кеңес және көмек ала алады.

5В040600-«Режиссура» мамандығының «Драма театр режиссеры»  мамандануларының  бітірушілері республика және облыс көлемінде мәдениет  және өнер, білім  мекемелерінде жұмыс істеп жүр.

5В040900-«Хореография» мамандығының  бітірушілері білім беру мекемелерінде, мәдениет үйлеріне, жасөспірімдерді бейімдеу орталықтарында, экономикалық және азаматтық білім орталықтарында және т.б. мекемелерде  қызметке  орналасуда.

7М02130 ОП түлектері - Хореография колледждерде, университеттерде және т.б. жұмысқа орналасады.

Кафедра бітірушілерімен тығыз шығармашылық байланыс орнатылған. Олар кез  -  келген уақытта кафедраның оқытушылары мен басқа да қызметкерлері тарапынан әдістемелік кеңес және көмек ала-алады.

2021-2022  оқу жылының түлектерінің саны

Мамандық аталуы

Күндізгі бөлім

Сырттай  оқу  бөлімі

барлығы

грант

Ақылы негізде

барлығы

грант

Ақылы негізде

барлығы

1.

5В040600-«Режиссура»

8

9

17

-

8

12

29

2.

 5В040900-«Хореография»

5

7

12

-

12

12

24

3.

7М02130-«Хореография»

-

1

1

 

 

 

1

 «Өнер» кафедрасында бітірушілерді жұмысқа орналастыру бойынша ұйымдастырылған  және  өткізілген  іс-шаралар

Кафедрада жұмыспен  қамтушы  мекемелерімен  тығыз   байланыс  орнатылған. Осы мекемелерінің негізінде оқу  жылы  барысында студенттер мен магистранттармен мекеме  басшылары және мамандарымен кеңес-кездесулер жүргізіледі.Осы мекемелерінің басшылары мен бас мамандары шығармашылық емтихандарына жұмыспен қамтушы мекеме басшылары мен мамандары шақырылады, нәтижесінде бітірушілер жұмысқа қабылданады. Мәселен, бұлар: Ж.Шанин атындағы Облыстық Академиялық қазақ  драма театры, Облысты мәдениет және халық шығармашылығы орталығы,  Республика,  облыс көлеміндегі мәдениет мекемелері, сатира және әзіл-сықақ театры, жасөспірімдерді  бейімдеу орталықтары. Осы  бағытта   атқарылған  жұмыстар  жайлы  мәліметтер  кестеде  көрсетілген.

Бітірушілерді жұмысқа  орналастыру  үшін  жүргізілген   іс-шаралар

Іс-шара аталуы

Өткізілген  орны

Мерзімі

1

Бос  орындар  жәрмеңкесі

М.Әуезов  атындағы ОҚУ

18 мамыр

2022 ж.

2

Бітіру  (дипломдық) шығармашылық  жұмыстарына жұмыс  беруші  мекеме басшылары  мен мамандарын  шақыру

№8 ғимарат  АКТ залы, қала  мектептері, қала,  облыс  мәдениет  мекемелері

Жыл  бойы

Кафедра  бітірушілері келесі мекемелерге жұмысқа  орналасқан:

 1. Ж.Шанин атындағы Шымкент қалалық академиялық қазақ драма театры
 2. Ш. Қалдаяқов атандағы облыстық филармония.

3."Седьмой континент" би орталығы ,

 1. "Түркістан сарайы" концерт орталығы,

5."Облыстық опера және балет театры".

Бітірушілерді ҚР қала және ауылдарда бөлу 

Мамандық аталуы

Жұмысқа  орналасқан  бітірушілер саны

Соның ішінде:

Қала

Ауыл

1.

5В040600-«Режиссура»

17

10

7

2.

5В040900-«Хореография»

12

10

1 (Шет ел)

1

 

Бітірушілерді ҚР қалалары мен ауылдарына жіберу

Мамандық аталуы

Жұмысқа  орналасқан  бітірушілер саны

Соның ішінде:

Қала

Ауыл

1.

5В040600-«Режиссура»

17

10

 

7

2.

 5В040900-«Хореография»

12

10

1                    (Шет ел)

1

3.

7М02130 -«Хореография»

1

1 Кызылорда

-

Кафедрада жұмыспен қамту мекемелерімен тығыз байланыс орнатылған. Осы мекемелердің базасында оқу жылы бойы студенттер мен магистранттармен мекемелердің басшыларымен және мамандарымен кеңес-кездесулер өткізіледі. Осы мекемелердің басшылары мен бас мамандарын шығармашылық емтихандарға жұмыспен қамту мекемелерінің басшылары мен мамандары шақырады, олардың нәтижелері бойынша түлектер жұмысқа қабылданады. Мысалы, бұл облыстық академиялық қазақ драма театры Ж. Шанина, облыстық мәдениет және халық шығармашылығы орталығы, республиканың, Облыстың мәдениет мекемелері, сатира және әзіл театры, жасөспірімдерді бейімдеу орталықтары. Осы бағытта жасалған жұмыс туралы ақпарат кестеде келтірілген.

Кафедра білім алушыларының білім беру бағдарламалары туралы ақпараттың толықтығы университеттің келесі Web-ресурстарында көрсетілген:

- www.portal. ukgu.kz - ЮКУ ақпараттық - білім беру порталы.

- www.asu. ukgu.kz  - Жоғары оқу орнын басқарудың автоматтандырылған ақпараттық жүйесі.

- www.lib.ukgu.kz  - білім беру-ақпараттық орталығының (кітапхананың) сайты.

Білім беру процесі туралы ақпаратты жинау мен өңдеудің автоматтандырылған жүйесі asu.ukgu.kz, кез-келген уақытта оның көрсеткіштерін талдауға мүмкіндік береді. СМЖ ЮКУ бағытталған тұрақты жетілдіру барлық процестерді қамтамасыз ететін білім беру сапасын қамтамасыз ететін МС ИСО 9001:2008, анықтау, қысқарту, жою және алдын алу процестерін төмендететін білім беру сапасын.

Студенттерді, талапкерлерді, түлектерді, ПОҚ-ты хабардар ету тұрақты негізде контент ЖОО өміріндегі соңғы өзгерістермен, барлық қажетті ақпаратпен уақтылы толтырылады. Ақпарат сайтқа кірушілердің университеттің әр құрылымдық бөлімшесінің жұмысымен, әр оқытушының өмірбаянымен танысуға мүмкіндігі болатындай ұсынылады. Сонымен қатар, сайтта жаңалықтар бағаны мен хабарландырулар бағаны бар, олардың көмегімен әр адам университеттің алдағы оқиғалары мен іс-шаралары туралы ақпарат ала алады. Сайттың қажетті ресурстарының бірі-бакалавриат пен магистратураға арналған анықтамалық нұсқаулық.

Университет сайтында "Қабылдау комиссиясы" бөлімінде білім беру бағдарламаларының тізімі жарияланды, олардың ішінде кафедра бағдарламалары, мақсаттары мен өзектілігі бар. Әрбір білім беру бағдарламасының бөлімінде негізгі міндеттер, түйінді құзыреттер, кәсіби қызмет түрлері, сондай-ақ мамандарды жұмысқа орналастыру перспективалары, оның ішінде жұмысқа орналастыру кезіндегі жалақы деңгейі көрсетілген.

Оқуға түсушілер үшін ақпарат көрсетілген: қажетті құжаттар, түсу емтихандары туралы ақпарат, оқу мерзімі көрсетілген. Кафедра 6В02120-Режиссура, 6В02130-Хореография және 7М02130-Хореография білім беру бағдарламаларына түсушілерге арналған буклеттерді дайындады және көбейтті.

Түрлі әлеуметтік желілерде (INSTAGRAM: uku_choreography, uku_regissura; Facebook: uku_choreography, uku_regissura) парақшалар құру, ақпараттық буклеттер әзірлеу, бейнероликтер жасау – ЖОО-ның оң бейнесін күшейту, ЖОО-ға қоғамдық пікір мен қызығушылықты қалыптастыру үшін маңызды сәттердің бірі болып табылады.

 

8 ҚАҒАМДЫҚТЫ АҚПАРАТТАНДЫРУ

 

Кафедра өз қызметінің нәтижелері, кафедра саясаты туралы қоғамдылықты, білім алушылар мен қызметкерлерді ақпараттандыруға көп көңіл бөледі. Кафедра туралы ақпаратты тарату келесі арналар арқылы жүзеге асырылады: университеттің ресми сайты арқылы www.ukgu.kz университетте өткізілетін көрмелер, түлектер жәрмеңкелері, конференциялар, дөңгелек үстелдер, форумдар және т.б. іс-шаралар арқылы; кафедраның қызметін Республиканың және облыстың бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы: баспахана, " Университет" газеті, шығарылатын ғылыми журналдар, жыл сайын факультеттерде ашық есік күндерін өткізу, әлеуметтік желілер, БАҚ өкілдерімен, өңірдің мемлекеттік мекемелерімен ынтымақтастық, жоғары басшылықтың телевизия мен радиода өзекті мәселелерді талқылауға қатысуы; жоғары оқу орындары арқылы-серіктестер, бірлескен кәсіпорындар мен ұйымдар.

Университеттің ресми сайтында білім беру порталы жұмыс істейді www.portal.ukgu.kz онда оқу-әдістемелік материалдар, сабақ кестесі, СӨЖ кестесі, анықтамалық-жолсілтеме және т.б. орналастырылған.

Кафедрада арнайы модератор жұмыс істейді, ол ай сайын шығармашылық жұмыстардың, іс-шаралардың және т.б. нәтижелерін жариялайды.. Сондай-ақ, сайтта білім алушылардың мәдениет пен өнер саласындағы жетістіктері, шығармашылық жобалар, түрлі фестивальдар және т.б. туралы толық ақпарат таба аласыз. Жыл сайын кафедраның БББ студенттері түрлі конкурстарға, фестивальдарға, сондай-ақ республикалық пәндік олимпиадаларға қатысады, бұл БАҚ-та көрінеді. Бұл жобалардың барлық жетістіктері университеттің арнайы сайтына жіберіледі, онда студент немесе талапкер барлық қажетті ақпаратты таба алады.

 

 

9 БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ТҰРАҚТЫ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ МЕРЗІМДІ БАҒАЛАУ

 

Білім беру бағдарламаларының мақсаттарына қол жеткізуге жауапты бөлімдер тұрақты сапа мониторингін жүзеге асырады. Мысалы, оқу ісі департаменті профессорлық-оқытушылық құраммен бірлесе отырып элективті пәндер тізбесін келісу, оқу-өндірістік практиканы басқару, оқу-әдістемелік кешендерді қарау арқылы білім беру бағдарламасын іске асыруға жұмыс берушілерді тартуды қамтамасыз етеді. Оқытушылар және Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының құрамында жұмыс істейді. Сондай-ақ, мониторинг және білім сапасы бөлімі білім алушылардың оқу үлгеріміне, олардың оқуға қанағаттанушылық көрсеткіштеріне талдау жасап, білімнің бақылау бөлімдерін, сауалнамалар жүргізіп, білім беруді жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлейді. Мансап және маркетинг бөлімі жұмыс берушілермен тұрақты байланыста бола отырып, бағдарлама түлектерінің еңбек нарығында өзін-өзі позициялау мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді.

 

10 САПАНЫ МЕРЗІМДІ СЫРТҚЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

2019 жылы «Өнер» кафедрасы 5В090600 – Режиссура, 5В040900 «Хореография» мамандықтары бойынша институционалдық аккредитациядан және білім беру қызметін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкестігін тексеруден сәтті өтті.

2021 жылы 6В02130 білім беру бағдарламасы - Хореография "АТАМЕКЕН" білім беру бағдарламаларының рейтингінде 1-орын алды.


Image
Image
БАЙЛАНЫС

160012, Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5

Call орталық

(8-725-2) 40-08-99

(8-725-2) 27-38-52

+7(747)-275-75-00

Канцелярия

(8-725-2) 21-01-41


canselyarya@mail.ru

info@ukgu.kz
© 2023 М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ

Please publish modules in offcanvas position.